O pleno da Deputaci贸n aproba instar a que se implante a asistencia hemodin谩mica 24 horas no CHUO

  • A corporaci贸n aprobou tam茅n unha modificaci贸n do orzamento do Inorde de 66.000 euros para axudas destinadas a iniciativas de promoci贸n gastron贸mica.

Ourense, 22 de febreiro de 2019.- O pleno da Deputaci贸n de Ourense aprobou hoxe, na sesi贸n ordinaria correspondente ao mes de febreiro, instar a que se implante a asistencia hemodin谩mica durante as 24 horas do d铆a no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), dentro do ano 2019. O acordo adoptado polo plenario recolle textualmente que a Deputaci贸n insta 谩 Xunta de Galicia a que, logo da oportuna avaliaci贸n pola Comisi贸n REGALIAM, ao ano de funcionamento da ampliaci贸n do horario, se as铆 se determina, se implante no CHUO un modelo asistencial que garanta a asistencia na 脕rea de Hemodin谩mica durante as 24 horas, todo elo durante o ano 2019. Tam茅n se insta a p贸r en marcha os mecanismos oportunos para abordar a formaci贸n de equipos multidisciplinarios na 脕rea de Hemodin谩mica de Ourense, para o inicio da actividade no menor tempo posible, todo elo dentro do ano 2019.

Por outra banda, a corporaci贸n provincial tam茅n aprobou o expediente de modificaci贸n n潞 1/2019 das bases de execuci贸n do orzamento do Inorde para o exercicio 2019, que ascende aos 66.000 euros, en d煤as axudas para a Asociaci贸n de coci帽eiros de Ourense, para iniciativas de promoci贸n gastron贸mica local.

Asemade, aprobouse unha modificaci贸n de cr茅ditos do Consorcio provincial de Ourense para o servizo contra incendios e de salvamento, que ascende aos 448.760 euros e que ser谩 financiada con cargo ao remanente de tesourer铆a. Permitir谩 a adquisici贸n de dous veh铆culos de servizos varios que se dedican principalmente ao rescate e excarceraci贸n e que prestar谩n servizo nos parques da Limia e de Ver铆n. Tam茅n se destinar谩 unha partida para investir en material para operativos de intervenci贸n en emerxencias, que abrangue equipos respiratorios, material de rescate a altura e para excarceraci贸n, as铆 como para a adquisici贸n dunha c谩mara t茅rmica de alta resoluci贸n para o dron h铆brido, co obxectivo de homoxeneizar as dotaci贸ns dos catro parques do Consorcio Provincial.

Na sesi贸n plenaria deuse conta da renuncia de Montserrat Lama ao cargo de deputada provincial e da baixa de Francisco Jos茅 Fraga como membro do grupo provincial socialista e o seu paso 谩 condici贸n de deputado non adscrito nesta Deputaci贸n.

A totalidade dos acordos plenarios aprobados hoxe son os seguintes:

REVOGACI脫N DA DELEGACI脫N NA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DO EXERCICIO DAS COMPETENCIAS DE XESTI脫N TRIBUTARIA E RECADATORIA DO IVTM DE XUNQUEIRA DE ESPADANEDO E ACEPTACI脫N DA DELEGACI脫N DA RECADACI脫N EXECUTIVA DESTE IMPOSTO

Acordo:

Primeiro.- Aceptar a revogaci贸n da delegaci贸n da xesti贸n tributaria e recadatoria do Imposto sobre veh铆culos de tracci贸n mec谩nica do Concello de Xunqueira de Espadanedo efectuada mediante acordo plenario de data 21 de xaneiro de 2019.

Segundo.- Aceptar a delegaci贸n de competencia efectuada polo Concello de Xunqueira de Espadanedo a favor da Deputaci贸n Provincial, mediante acordo de 21 de xaneiro de 2019, para a recadaci贸n executiva do imposto de veh铆culos de tracci贸n mec谩nica (IVTM) do Concello de Xunqueira de Espadanedo.

O contido da delegaci贸n abranguer谩 o exercicio de todas as facultades necesarias para a realizaci贸n da recadaci贸n en v铆a executiva, ditando todos os actos administrativos necesarios para a xesti贸n dos ditos procedementos, inclu铆da a emisi贸n da providencia de constrinximento e resoluci贸n dos recursos administrativos contra os actos de recadaci贸n executiva.

Para o exercicio da competencia delegada o concello deber铆a remitir as oportunas certificaci贸ns de descuberto do tributo ao que se refire.

A taxa para satisfacer polo concello pola prestaci贸n do servizo de recadaci贸n en per铆odo executivo ser谩 o 100% da recarga de constrinximento que debe pagar o debedor tributario conforme co establecido no artigo 6, apartado b) da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestaci贸n dos servizos de xesti贸n, inspecci贸n e recadaci贸n da Deputaci贸n Provincial de Ourense. A Deputaci贸n deducir谩 da transferencia do importe recadado a cantidade correspondente 谩 taxa liquidada, sen prexu铆zo da notificaci贸n da dita liquidaci贸n na forma prevista no artigo 9 da Ordenanza fiscal.

A presente delegaci贸n estar谩 vixente ata o 31 de decembro de 2023, prorrog谩ndose tacitamente por per铆odos de 4 anos se ningunha das partes mostra expresamente a s煤a vontade en contra, comunic谩ndollo 谩 outra cunha antelaci贸n inferior a 6 meses 谩 data sinalada ou 谩 de calquera dos per铆odos de pr贸rroga.

DELEGACI脫N NA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE DAS COMPETENCIAS MUNICIPAIS DE XESTI脫N RECADATORIA EN V脥A EXECUTIVA DO IMPOSTO DE CONSTRUCI脫NS, INSTALACI脫N E OBRAS (ICIO) DO CONCELLO DE BALTAR

Acordo:

Aceptar a delegaci贸n de competencia efectuada polo Concello de Baltar a favor da Deputaci贸n Provincial, mediante acordo de 27 de decembro de 2017, para a recadaci贸n executiva do imposto de construci贸ns, instalaci贸ns e obras (ICIO) do Concello de Baltar, nas condici贸ns recollidas no acordo de delegaci贸n do Concello de Baltar, sendo en todo caso de aplicaci贸n as seguintes condici贸ns xerais:

a) O contido da delegaci贸n abranguer谩 o exercicio de todas as facultades necesarias para a realizaci贸n da recadaci贸n en v铆a executiva, ditando todos os actos administrativos necesarios para a xesti贸n dos ditos procedementos, inclu铆da a emisi贸n da providencia de constrinximento e resoluci贸n dos recursos administrativos contra os actos de recadaci贸n executiva.

b) Para o exercicio da competencia delegada o concello deber铆a remitir as oportunas certificaci贸ns de descuberto do tributo ao que se refire.

c) A taxa para satisfacer polo concello pola prestaci贸n do servizo de recadaci贸n en per铆odo executivo ser谩 o 100% da recarga de constrinximento que debe pagar o debedor tributario conforme co establecido no artigo 6, apartado b) da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestaci贸n dos servizos de xesti贸n, inspecci贸n e recadaci贸n da Deputaci贸n Provincial de Ourense.

A Deputaci贸n deducir谩 da transferencia do importe recadado a cantidade correspondente 谩 taxa liquidada, sen prexu铆zo da notificaci贸n da dita liquidaci贸n na forma prevista no artigo 9 da Ordenanza fiscal.

d) A presente delegaci贸n estar谩 vixente a partir do d铆a seguinte ao da s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia durante un prazo de catro anos, prorrog谩ndose tacitamente por per铆odos de 4 anos se ningunha das partes mostra expresamente a s煤a vontade en contra, comunic谩ndollo 谩 outra cunha antelaci贸n non inferior a 6 meses 谩 data sinalada ou 谩 de calquera dos per铆odos de pr贸rroga.

EXPEDIENTE DE MODIFICACI脫N N.潞 1/2019 DAS BASES DE EXECUCI脫N DO ORZAMENTO DO INORDE PARA O EXERCICIO 2019

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente o expediente de modificaci贸n 1/2019 das bases de execuci贸n do orzamento do INORDE para o exercicio 2019, co seguinte detalle:

Beneficiario

Finalidade

Importe

Asociaci贸n de coci帽eiros de Ourense

Organizaci贸n do Econtro Bioce谩nico Gastron贸mico ENBHIGA 2019

36.000,00 鈧

Asociaci贸n de coci帽eiros de Ourense

Actividades de promoci贸n da gastronom铆a local

30.000,00 鈧

 

Total

66.000,00 鈧

2潞.- De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177,2 do mesmo texto legal, o expediente seralle exposto ao p煤blico, tralo anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado, se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

CESI脫N 脕 XUNTA DE GALICIA, CONSELLER脥A DE EDUCACI脫N, UNIVERSIDADE E FORMACI脫N PROFESIONAL, DO USO DAS INSTALACI脫NS DE TITULARIDADE PROVINCIAL DO IES DE VILAMAR脥N

Acordo:

1潞. Ceder, 谩 Xunta de Galicia, Conseller铆a de Educaci贸n, Universidade e Formaci贸n Profesional de xeito gratuito, o uso do inmoble ubicado na referencia catastral 001600900NH90A0001OQ, denominado IES de Vilamar铆n, consonte ao seguinte clausulado:

- A cesi贸n de uso non conleva a transmisi贸n da titularidade do ben, que contin煤a a ser provincial.

- A cesi贸n queda condicionada a que a entidade cesionaria mante帽a a impartici贸n da formaci贸n profesional no dito centro.

- Corresponder谩 谩 Conseller铆a de Educaci贸n, Universidade e Formaci贸n Profesional a totalidade dos gastos de conservaci贸n e mantemento do inmoble, subministraci贸ns de servizos, seguros, as铆 como o cumprimento das obrigas legais, o pagamento de tributos e cantas outras establezan as disposici贸ns legais vixentes en cada momento.

- A duraci贸n da cesi贸n est茅ndese por vinte (20) anos, prorrogables por dez (10) anos m谩is de non mediar denuncia expresa de ningunha das partes.

2潞. O incumprimento das condici贸ns 谩s que se somete esta cesi贸n de uso de uso dar谩 lugar 谩 s煤a caducidade, e 谩 reversi贸n do uso do inmoble 谩 Deputaci贸n Provincial, previa declaraci贸n da dita caducidade polo 贸rgano competente e previo expediente contraditorio.

HEMODIN脕MICA DO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE

Acordo:

A Deputaci贸n insta 谩 Xunta de Galicia a:

1.- Que logo da oportuna avaliaci贸n pola Comisi贸n REGALIAM, ao ano de funcionamento da ampliaci贸n do horario, se as铆 se determina se implante no Complexo Hospitalario de Ourense, un modelo asistencial que garanta a asistencia na 脕rea de Hemodin谩mica durante as 24 horas, todo elo durante o ano 2019.

2.- Por en marcha os mecanismos oportunos para abordar a formaci贸n de Equipos Multidisciplinares na 脕rea de Hemodin谩mica de Ourense, para o inicio de actividade no menor tempo posible, todo elo dentro do ano 2019.

MODIFICACI脫N DE CR脡DITOS DO ORZAMENTO DO CONSORCIO PROVINCIAL DE INCENDIOS PARA O SERVIZO CONTRA INCENDIOS E DE SALVAMENTO

Acordo:

1.- Aprobar o proxecto de modificaci贸n do Orzamento (SC e CE 1/2019) do Consorcio Provincial de Ourense para o Servizo Contra Incendios e de Salvamento, co seguinte detalle:

SUPLEMENTOS DE CR脡DITO. GASTOS DE INVESTIMENTOS

APLICACI脫N

EXPRESI脫N

IMPORTE 鈧

136/62400

Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. Elementos de transporte

320.000,00

SUPLEMENTOS DE CREDITO. GASTOS CORRENTES

136/22799

Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais

 

2.500,00

CR脡DITOS EXTRAORDINARIOS. GASTOS DE INVESTIMENTOS

APLICACI脫N

EXPRESI脫N

IMPORTE 鈧

136/62200

Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. Edificios e outras construci贸ns.

46.000,00

CREDITOS EXTRAORDINARIOS. GASTOS CORRENTES

APLICACI脫N

EXPRESI脫N

IMPORTE 鈧

136/21700

Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. Equipos para procesos de informaci贸n

8.000,00

136/21900

Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. Outro inmobilizado material

72.260,00

RESUMO

Suma suplementos de cr茅dito 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹................

322.500,00 鈧

Suma cr茅ditos extraordinarios ...................................................

126.260,00 鈧

RECURSOS UTILIZADOS

Remanente Tesourer铆a. Subconcepto 87000 para financiar gastos xerais

 

448.760,00 鈧

A continuaci贸n det谩llase o destino dos gastos desta modificaci贸n orzamentaria.

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 136/62400 Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. Elementos de transporte.

Aplicaci贸n Orzamentaria

Descrici贸n

Importe

136/62400

Compra 2 veh铆culos furg贸ns de Intervenci贸n (F.S.V)

320.000,00 鈧

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 136/62200 Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. Edificios e outras construci贸ns.

Aplicaci贸n Orzamentaria

Descrici贸n

Importe

136/62200

Construci贸n de aparcamento dotado de estrutura met谩lica e reubicaci贸n de muro peche perimetral con acceso a v铆a p煤blica

46.000,00 鈧

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 136/21700 Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. Equipos para procesos de informaci贸n.

Aplicaci贸n Orzamentaria

Descrici贸n

Importe

136/21700

5 equipos inform谩ticos completos

8.000,00 鈧

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 136/21900 Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. Outro inmobilizado material.

Aplicaci贸n Orzamentaria

Descrici贸n

Importe

136/21900

Material diverso para uso en intervenci贸ns en emerxencias nos catro Parques

72.260,00 鈧

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 136/22799 Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais.

Aplicaci贸n Orzamentaria

Descrici贸n

Importe

136/22799

Proxectos, licenzas e permisos

2.500,00 鈧

SEGUNDO: En cumprimento do sinalado na lexislaci贸n reguladora das facendas locais e no artigo 24 do Decreto 67/2015 polo que se aproban os estatutos do Consorcio Provincial de Ourense para a Prestaci贸n do Servizo contra Incendios e Salvamento (DOG n煤m. 86 de data 08.05.2015), elevar ao Pleno da Deputaci贸n Provincial o dito proxecto de modificaci贸n de cr茅ditos para a s煤a tramitaci贸n e aprobaci贸n integrado no Orzamento xeral da Deputaci贸n Provincial para o exercicio de 2019.

Coa finalidade de que o dito expediente de modificaci贸n de cr茅ditos (CE e SC 1/2019) se tramite 谩 maior brevidade posible e se poidan acometer as inversi贸n financiadas con cargo 谩 dita modificaci贸n, PROPO脩O que o Pleno da Deputaci贸n Provincial, previo acordo de introduci贸n do asunto na orde do d铆a pola v铆a de urxencia, consonte ao previsto nos artigos 91.4 e 97.3 do ROF, adopte o seguinte acordo:

PRIMEIRO: Aprobar inicialmente o expediente de modificaci贸n do Orzamento (SC e CE 1/2019) do Orzamento do Consorcio Provincial de Ourense para o Servizo Contra Incendios e de Salvamento, co seguinte detalle:

SUPLEMENTOS DE CR脡DITO. GASTOS DE INVESTIMENTOS

APLICACI脫N

EXPRESI脫N

IMPORTE 鈧

136/62400

Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. Elementos de transporte

320.000,00

SUPLEMENTOS DE CREDITO. GASTOS CORRENTES

136/22799

Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais

 

2.500,00

CR脡DITOS EXTRAORDINARIOS. GASTOS DE INVESTIMENTOS

APLICACI脫N

EXPRESI脫N

IMPORTE 鈧

136/62200

Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. Edificios e outras construci贸ns.

46.000,00

CREDITOS EXTRAORDINARIOS. GASTOS CORRENTES

APLICACI脫N

EXPRESI脫N

IMPORTE 鈧

136/21700

Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. Equipos para procesos de informaci贸n

8.000,00

136/21900

Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. Outro inmobilizado material

72.260,00

RESUMO

Suma suplementos de cr茅dito 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹................

322.500,00 鈧

Suma cr茅ditos extraordinarios ...................................................

126.260,00 鈧

RECURSOS UTILIZADOS

Remanente Tesourer铆a. Subconcepto 87000 para financiar gastos xerais

 

448.760,00 鈧

A continuaci贸n det谩llase o destino dos gastos desta modificaci贸n orzamentaria.

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 136/62400 Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. Elementos de transporte.

Aplicaci贸n Orzamentaria

Descrici贸n

Importe

136/62400

Compra 2 veh铆culos furg贸ns de Intervenci贸n (F.S.V)

320.000,00 鈧

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 136/62200 Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. Edificios e outras construci贸ns.

Aplicaci贸n Orzamentaria

Descrici贸n

Importe

136/62200

Construci贸n de aparcamento dotado de estrutura met谩lica e reubicaci贸n de muro peche perimetral con acceso a v铆a p煤blica

46.000,00 鈧

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 136/21700 Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. Equipos para procesos de informaci贸n.

Aplicaci贸n Orzamentaria

Descrici贸n

Importe

136/21700

5 equipos inform谩ticos completos

8.000,00 鈧

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 136/21900 Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. Outro inmobilizado material.

Aplicaci贸n Orzamentaria

Descrici贸n

Importe

136/21900

Material diverso para uso en intervenci贸ns en emerxencias nos catro Parques

72.260,00 鈧

Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 136/22799 Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais.

Aplicaci贸n Orzamentaria

Descrici贸n

Importe

136/22799

Proxectos, licenzas e permisos

2.500,00 鈧

2.- Consonte co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto ao p煤blico, tras o anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno.

O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.