A Deputaci贸n de Ourense aproba institu铆r o "D铆a da Galicia M谩rtir"

  • A corporaci贸n provincial defende que esta efem茅ride te帽a car谩cter auton贸mico e se celebre o 17 de agosto de cada ano, para homenaxear aos galegos que deron a s煤a vida ou padeceron o exilio por defenderen as liberdades e dereitos democr谩ticos e do pobo galego.

  • Na sesi贸n plenaria aprobouse tam茅n un expediente de modificaci贸n de cr茅ditos por importe de 8,3 mill贸ns de euros, destacando as partidas de 875.000 鈧 para os gastos de funcionamento do futuro Centro Galego de Innovaci贸n da FP en Ourense, e 597.804 鈧 para o proxecto "Hay un Ourense para ti. Desc煤brelo", do Plan Nacional de territorios intelixentes.

Ourense, 29 de marzo de 2019.- O pleno da Deputaci贸n de Ourense aprobou hoxe, na sesi贸n ordinaria correspondente ao mes de marzo, instar ao Parlamento de Galicia a declarar e institu铆r como "D铆a da Galicia M谩rtir" o d铆a 17 de agosto de cada ano, con car谩cter de celebraci贸n na Comunidade Aut贸noma de Galicia, en memoria e homenaxe de todos os cidad谩ns galegos que deron a s煤a vida ou padeceron o exilio por defenderen as liberdades e dereitos democr谩ticos e do pobo galego, plasmados dentro do marco constitucional daquela vixente, no 1潞 Estatuto de Autonom铆a de Galicia, plebiscitado o 28 de xu帽o de 1936; a dar cumprimento expreso da Proposici贸n non de Lei n潞 07/PNP-0165 (9078), aprobada no Pleno do Parlamento de Galicia, na s煤a sesi贸n do 26 de decembro de 2006; publicada no BOPG n潞 301, do 03.03.2007; e a promover institucionalmente a celebraci贸n de actos protocolarios da devandita rehabilitaci贸n p煤blica e pol铆tica.

Por outra banda, na sesi贸n plenaria de hoxe -na que tomou posesi贸n como deputado provincial do Grupo Popular, Manuel Pedro Fern谩ndez Moreiras-, aprobouse tam茅n o expediente de modificaci贸n de cr茅ditos n.潞 2/2019 por importe de 8.325.172 euros, destacando as partidas de 875.000 鈧 para os gastos de funcionamento do futuro Centro Galego de Innovaci贸n da FP, que se situar谩 nas instalaci贸ns da antiga Escola Fogar de Mari帽amansa, que conta cunha superficie constru铆da de 2.600 metros cadrados; e outra achega de 597.804 鈧 para o proxecto "Hay un Ourense para ti. Desc煤brelo", do Plan Nacional de territorios intelixentes.

A totalidade dos acordos plenarios aprobados hoxe son os seguintes:

DELEGACI脫N NA DEPUTACI脫N DE OURENSE DO EXERCICIO DAS COMPETENCIAS DE RECADACI脫N EN V脥A EXECUTIVA DAS MULTAS COERCITIVAS DO CONCELLO DE BEARIZ

Acordo:

Aceptar a delegaci贸n de competencia efectuada polo Concello de Beariz a favor da Deputaci贸n Provincial, mediante acordo de 21 de febreiro de 2019, para a recadaci贸n executiva das multas coercitivas do artigo 100 c) da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo com煤n das administraci贸ns p煤blicas, nas condici贸ns recollidas no acordo de delegaci贸n do Concello de Beariz.

EXPEDIENTE DE MODIFICACI脫N DOS CR脡DITOS ORZAMENTARIOS E DAS BASES DE EXECUCI脫N DO ORZAMENTO DO EXERCICIO 2019 MEDIANTE SUPLEMENTOS DE CR脡DITOS E CR脡DITOS EXTRAORDINARIOS N.潞 2/2019

Acordo:

Aprobar inicialmente o expediente de modificaci贸n dos cr茅ditos orzamentarios e das bases de execuci贸n do orzamento do exercicio 2019 mediante suplementos de cr茅ditos e cr茅ditos extraordinarios n.潞 2/2019, que ascende 谩 cifra total de 8.325.172 euros e que se financian mediante recursos procedentes do remanente de tesourer铆a.

De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto ao p煤blico, tras o anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

RECO脩ECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CR脡DITOS CON CARGO AO ORZAMENTO DE 2019

Acordo:

Autorizar a imputaci贸n aos cr茅ditos de gasto do orzamento corrente de 2019 de diversas facturas que ascenden a un importe total de 215.086,95 euros.

MODIFICACI脫N DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA BENOURENSE DE COOPERACI脫N ECON脫MICA COAS ENTIDADES LOCAIS DA PROVINCIA PARA O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR B脕SICO PARA O EXERCICIO 2019

Acordo:

PRIMEIRO: Conceder un prazo, adicional de cinco (5) d铆as contados desde o seguinte 谩 publicaci贸n deste acordo no BOP para que os concellos e mancomunidades que non presentaron a s煤a solicitude de adhesi贸n ao Programa de Cooperaci贸n BenOurense, axuda no fogar b谩sico, para o exercicio 2019 poida presentala.

SEGUNDO: Modificar as seguintes bases do Programa Programa BenOurense de Cooperaci贸n Econ贸mica coas Entidades Locais da Provincia para o Servizo de Axuda no Fogar B谩sico no exercicio 2019:

Base II.- Beneficiarios, que pasa a ter a seguinte redacci贸n:

Tendo en conta o disposto no artigo 31.3 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, modificado polo Decreto 148/2014, de 6 de novembro, a Deputaci贸n subvencionar谩, a trav茅s deste programa, 谩s entidades locais da provincia de Ourense, de menos de 20.000 habitantes, que presten o SAF b谩sico, tanto nos supostos de xesti贸n directa como de xesti贸n indirecta do servizo.

Considerarase SAF b谩sico para os efectos deste programa, aquel cuxas persoas usuarias accedan ao servizo en r茅xime de libre concorrencia. Consideraranse tam茅n como persoas usuarias en r茅xime de libre concorrencia 谩s persoas que te帽an reco帽ecido o estatuto de persoas dependentes no marco da lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoci贸n da autonom铆a persoal e de atenci贸n 谩s persoas en situaci贸n de dependencia, en tanto o seu programa de atenci贸n individualizada (PIA) non te帽a efectividade ou devandito programa non contemple ou non poida dar cobertura ao n煤mero de horas de atenci贸n domicilia que, a criterio dos servizos sociais municipais sexa o necesaria para a persoa usuaria, podendo xustificarse a cargo desta subvenci贸n aquelas horas que sexan cubertas a trav茅s do sistema de libre concorrencia 谩s devanditas persoas beneficiarias".

BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE COOPERACI脫N COS CONCELLOS BENOURENSE INFANCIA PARA A CONCESI脫N DE AXUDAS A PUNTOS DE ATENCI脫N 脕 PRIMEIRA INFANCIA 2019

Acordo:

1潞.- Aprobar definitivamente as Bases reguladoras do Programa de cooperaci贸n da Deputaci贸n Provincial de Ourense cos concellos "BenOurense Infancia", para a concesi贸n de subvenci贸ns a puntos de atenci贸n 谩 primeira infancia (PAI) 2019, co seguinte contido:

Constit煤e o obxecto destas bases a regulaci贸n da convocatoria p煤blica, por parte da Deputaci贸n Provincial de Ourense, para a tramitaci贸n e concesi贸n de subvenci贸ns do Programa "BenOurense Infancia" en r茅xime de concorrencia non competitiva, destinadas 谩s corporaci贸ns locais para o mantemento dos "Puntos de Atenci贸n a Primeira Infancia (PAI)".

Para os efectos das presente convocatoria ent茅ndese como PAI aqueles establecementos de car谩cter di煤rno e titularidade municipal, situados en concellos de menos de 5.000 habitantes e encadrados nos servizos sociais especializados dos concellos, que te帽en por finalidade prestar apoio aos pais, titores e gardadores dos nenos e nenas entre 3 meses e 3 anos e que se encontran regulados polo Decreto 329/2005, do 28 de xullo. Except煤anse aqueles servizos xestionados polo Consorcio Galego de Benestar da Xunta de Galicia ou entidade que poida substitu铆la.

A trav茅s deste programa a Deputaci贸n subvencionar谩 gastos de persoal, gastos de mantemento dos centros e demais gastos inherentes 贸s servizos prestados dentro do PAI.

Para as subvenci贸ns concedidas nesta acci贸n res茅rvase cr茅dito na aplicaci贸n 2311/46201 do orzamento xeral da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2019 por importe de 125.000,00鈧 (cento vinte cinco mil euros).

Poder谩n obter subvenci贸n os concellos de menos de 5.000 habitantes da provincia de Ourense, que te帽an PAIs de titularidade municipal e que non estean xestionados polo Consorcio Galego de Benestar da Xunta de Galicia ou entidade que a substit煤a.

Os concellos interesados en participar deber谩n comunicar a s煤a adhesi贸n 谩 Deputaci贸n Provincial, mediante resoluci贸n da alcald铆a (ou 贸rgano delegado, se 茅 o caso), na que se manifeste expresamente a asunci贸n das obrigas e compromisos previstos no Programa, para o que deber谩n utilizar obrigatoriamente os modelos facilitados pola Deputaci贸n e que deber谩n ser descargados na aplicaci贸n inform谩tica http://benourense.depourense.es/pai/index.php

TRANSPORTE P脷BLICO POR ESTRADA

Acordo:

1潞.- Demandar 谩 Conseller铆a de Infraestruturas e Mobilidade a avaliaci贸n, co m谩ximo rigor, das suxesti贸ns e aportaci贸ns presentadas ao Plan de Transporte P煤blico de Galicia durante a exposici贸n p煤blica polos concellos, pois son os mellores co帽ecedores das necesidades concretas de mobilidade, as铆 como tam茅n as presentadas polos demais axentes sociais, dando unha resposta axeitada 谩s achegas.

2潞.- Solicitar que se intensifique a铆nda m谩is a colaboraci贸n transversal entre a Conseller铆a de Infraestruturas e Mobilidade cos outros departamentos do Goberno da Xunta, e demais administraci贸ns p煤blicas, para acadar un transporte p煤blico de calidade, ao que te帽en dereito os cidad谩ns con independencia de que residan na cidade na vila ou no rural.

3潞.- Dar traslado do presente acordo a Conseller铆a de Infraestruturas e Mobilidade.

MULLERES RURAIS

Acordo:

-Que a vindeira corporaci贸n provincial contin煤e liderando as pol铆ticas do reto demogr谩fico, afondando na importancia das mulleres no mundo rural.

D脥A DA GALICIA M脕RTIR

Acordo:

O Pleno da Deputaci贸n insta ao Parlamento de Galicia a:

1潞.- Declarar e institu铆r como "D铆a da Galicia M谩rtir" o d铆a 17 de agosto de cada ano, con car谩cter de celebraci贸n na Comunidade Aut贸noma de Galicia, en memoria e homenaxe de todos/as os/as cidad谩ns e cidad谩s galegos/as que deron a s煤a vida ou padeceron o exilio por defender as liberdades e dereitos democr谩ticos e do pobo galego, plasmados dentro do marco constitucional daquela vixente, no 1潞 Estatuto de Autonom铆a de Galicia, plebiscitado o 28 de xu帽o de 1936.

2潞.- Dar cumprimento expreso da proposici贸n non de lei n.潞 07/PNP-0165 (9078), aprobada no Pleno do Parlamento de Galicia, na s煤a sesi贸n do 26 de decembro de 2006; publicada no BOPG n.潞 301, do 03.03.2007.

3潞.- A promover institucionalmente a celebraci贸n de actos protocolarios da devandita rehabilitaci贸n p煤blica e pol铆tica.