A Deputaci贸n de Ourense aproba o orzamento para 2020, que ascende a 85,7 mill贸ns de euros

  • A instituci贸n provincial volve ser a primeira de Espa帽a en aprobar os seus presupostos, os m谩is altos na historia do goberno provincial ourens谩n.

  • No pleno do mes de setembro, celebrado hoxe, tam茅n se aprobou inicialmente o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais, e do Plan especial de cooperaci贸n para o cofinanciamento de obras promovidas polo Concello de Ourense.

  • A corporaci贸n provincial aprobou, asemade, a incoaci贸n de expedientes para o outorgamento da medalla de ouro da provincia a Acisclo Manzano, e para o nomeamento de fillo predilecto a Alfredo Conde.

Ourense, 27 de setembro de 2019.- A Deputaci贸n de Ourense aprobou inicialmente hoxe, no pleno ordinario correspondente ao mes de setembro, o orzamento da instituci贸n provincial para 2020, que ascende a un importe de 85,7 mill贸ns de euros. Desta maneira, a instituci贸n provincial volve ser a primeira de Espa帽a en aprobar os seus presupostos, que encaran os novos retos da provincia, sendo este o orzamento o m谩is alto da historia do goberno provincial ourens谩n.

No pleno tam茅n se aprobou inicialmente o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais (6,2 mill贸ns); e o Plan especial de cooperaci贸n para o cofinanciamento de obras promovidas polo Concello de Ourense, que permite a realizaci贸n de 26 obras por importe de 10,4 mill贸ns de euros. Asemade, deuse luz verde 谩 incoaci贸n de expedientes para o outorgamento da medalla de ouro da provincia ao escultor Acisclo Manzano, e para o nomeamento de fillo predilecto do escritor Alfredo Conde.

A totalidade dos acordos plenarios aprobados hoxe son os seguintes:

APROBACI脫N DA CONTA XERAL DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL, DO INSTITUTO OURENS脕N DE DESENVOLVEMENTO ECON脫MICO, DO CONSORCIO PROVINCIAL DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO E DO CONSORCIO DE AUGAS DE VALDEORRAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2018

Acordo:

1潞.- Aprobar as contas xerais correspondentes ao exercicio 2018, de acordo do establecido no artigo 212.4 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, co seguinte detalle:

Primeiro.- Conta Xeral da Deputaci贸n Provincial de Ourense do exercicio 2018, da que se obte帽en os seguintes datos:

鈥 Resultado orzamentario axustado: 27.910.463,69 鈧

鈥 Remanente de tesourer铆a para gastos xerais: 34.512.081,67鈧

Documento asinado electr贸nicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada mediante o CSV: 12433271660157137512 en https://sede.depourense.es

鈥 Balance de situaci贸n: 2.541.836.706,77 鈧

鈥 Resultado econ贸mico patrimonial: -75.630.951,19 鈧

Segundo: Conta Xeral do Instituto Ourens谩n de Desenvolvemento Econ贸mico do exercicio 2018, da que se obte帽en os seguintes datos:

鈥 Resultado orzamentario axustado: 226.679,21 鈧

鈥 Remanente de tesourer铆a para gastos xerais: 300.971,15 鈧

鈥 Balance de situaci贸n: 17.432.058,03 鈧

鈥 Resultado econ贸mico patrimonial: 106.093,29 鈧

Terceiro.- Conta Xeral do Consorcio provincial de servizo contra incendios e salvamento do exercicio 2018, da que se obte帽en os seguintes datos:

鈥 Resultado orzamentario axustado: 428.397,46 鈧

鈥 Remanente de tesourer铆a para gastos xerais: 1.658.450,49 鈧

鈥 Balance de situaci贸n: 9.391.293,84鈧

鈥 Resultado econ贸mico patrimonial:- 142.650,79 鈧

Cuarto.- Conta Xeral do Consorcio de augas de Valdeorras do exercicio 2018, da que se obte帽en os seguintes datos:

鈥 Resultado orzamentario axustado: 205.047,06 鈧

鈥 Remanente de tesourer铆a para gastos xerais: -402.454,92 鈧

鈥 Balance de situaci贸n: 855.237,85 鈧

鈥 Resultado econ贸mico patrimonial: 170.483,41 鈧

2潞.- Proceder 谩 rendici贸n da conta xeral correspondente ao exercicio 2018 ao Consello de Contas de Galicia, cumprindo co preceptuado no artigo 212.5 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.

DELEGACI脫N NA DEPUTACI脫N DO EXERCICIO DAS COMPETENCIAS DE RECADACI脫N ENV脥A EXECUTIVA DA TAXA POLA LIMPEZA DE TERREOS E SOARES, DA TAXA POLA SUBMINISTRACI脫N DE AUGA E DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCI脫NS, INSTALACI脫NS E OBRAS DO MUNICIPIO DE CENLLE

Acordo:

Aceptar a delegaci贸n de competencias efectuada polo Concello de Cenlle a favor da Deputaci贸n Provincial, mediante acordo de 28 de abril de 2019, para a recadaci贸n executiva da taxa pola limpeza de terreos e soares, da taxa pola subministraci贸n de auga e do imposto sobre construci贸ns, instalaci贸ns e obras, nas condici贸ns recollidas no acordo de delegaci贸n do Concello de Cenlle, sendo en todo caso de aplicaci贸n as seguintes condici贸ns xerais:

a) O contido da delegaci贸n abranguer谩 o exercicio das facultades para a realizaci贸n da recadaci贸n en v铆a executiva, ditando os actos administrativos necesarios para a xesti贸n dos ditos procedementos, inclu铆da a emisi贸n da providencia de constrinximento e resoluci贸n dos recursos administrativos contra os actos de recadaci贸n executiva.

b) Para o exercicio da competencia delegada o concello deber铆a remitir as certificaci贸ns de descuberto do tributo ao que se refire. Documento asinado electr贸nicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada mediante o CSV: 12433272154056551445 en https://sede.depourense.es

c) A taxa para satisfacer polo concello pola prestaci贸n do servizo de recadaci贸n en per铆odo executivo ser谩 o 100% da recarga de constrinximento que debe pagar o debedor tributario conforme co establecido no artigo 6, apartado b) da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestaci贸n dos servizos de xesti贸n, inspecci贸n e recadaci贸n da Deputaci贸n Provincial de Ourense. A Deputaci贸n deducir谩 da transferencia do importe recadado a cantidade correspondente 谩 taxa liquidada, sen prexu铆zo da notificaci贸n da dita liquidaci贸n na forma prevista no artigo 9 da Ordenanza fiscal.

d) A presente delegaci贸n estar谩 vixente a partir do d铆a seguinte ao da s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia durante un prazo de catro anos, prorrog谩ndose tacitamente por per铆odos de 4 anos se ningunha das partes mostra expresamente a s煤a vontade en contra, comunic谩ndollo 谩 outra cunha antelaci贸n non inferior a 6 meses 谩 data sinalada o

u 谩 de calquera dos per铆odos de pr贸rroga.

EXPEDIENTE DE MODIFICACI脫N DOS CR脡DITOS ORZAMENTARIOS E DAS BASES DE EXECUCI脫N DO ORZAMENTO DO EXERCICIO 2019 MEDIANTE SUPLEMENTOS DE CR脡DITO E CR脡DITOS EXTRAORDINARIOS N.潞 4/2019

Acordo: Aprobar inicialmente a modificaci贸n de cr茅ditos do expediente. Detalle:

SUPLEMENTOS DE CR脡DITO. GASTOS DE INVESTIMENTOS

APLICACI脫N EXPRESI脫N IMPORTE 鈧

334.20/627.00 Actividades culturais e recreativas. Adquisici贸n Patrimonio Cultural

150.000,00 鈧

450.12/619.02 Cooperaci贸n Provincial. Reparaci贸n v铆as municipais

48.000,00 鈧

450.12/762.01 Cooperaci贸n Provincial. A Concellos subvenci贸ns

6.693.841,70 鈧

231.11/789.00 Acci贸n social. A instituci贸ns sen 谩nimo de lucro 238.000,00 鈧

924.12/789.00 Participaci贸n veci帽al. A instituci贸ns sen 谩nimo de lucro

30.000,00 鈧

Total SC. Gastos de investimentos 7.159.841,70 鈧

CONSORCIO PARA O SERVIZO CONTRA INCENDIOS E DE SALVAMENTO

Acordo:

1潞. Aprobar inicialmente o expediente de modificaci贸n de cr茅ditos do Orzamento do Consorcio Provincial de Ourense para o Servizo Contra Incendios e de Salvamento (N煤m. 2/2019), e a s煤a integraci贸n no Orzamento xeral da Deputaci贸n. Contido:

SUPLEMENTOS DE CR脡DITO. GASTOS DE INVESTIMENTOS

APLICACI脫N EXPRESI脫N IMPORTE 鈧

136/62200 Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. Edificios e outras construci贸ns 19.000,00

136/62400 Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. Elementos de transporte 155.787,50

SUPLEMENTOS DE CREDITO. GASTOS CORRENTES

136/13000 Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. Laboral fixo. Retribuci贸ns b谩sicas 25.000,00

136/16000 Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. Cotas sociais 10.000,00

136/21400 Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. Elementos de transporte 5.000,00

136/22000 Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. Ordinario no inventariable 3.000,00

136/22200 Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. Servizo de telecomunicaci贸ns. 2.500,00

136/22201 Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. Postais 1.500,00

136/22400 Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. Primas de seguros 1.000,00

136/23000 Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. Dietas 2.000,00

136/23100 Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. Locomoci贸n 2.500,00

136/22706 Servizo de prevenci贸n e extinci贸n de incendios. Estudos e traballos t茅cnicos 4.000,00 鈧

RESUMO

Suma suplementos de cr茅dito. Gastos de Investimentos 174.787,50 鈧

Suma suplementos de cr茅dito. Gastos correntes en bens e servizos 166.900,00 鈧

TOTAL SUPLEMENTO DE CREDITO 341.687,50 鈧

APROBACI脫N INICIAL DO ORZAMENTO XERAL DA DEPUTACI脫N PROVINCIAL DE OURENSE PARA O EXERCICIO 2020

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente o orzamento xeral da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o ano 2020, co detalle que figura nos resumos seguintes:

A) ENTIDADE LOCAL.-

Estado de gastos:

Cap铆tulo 1.- Gastos de persoal 34.086.299,30 鈧

Cap铆tulo 2.- Gastos correntes en bes e servizos 20.433.588,99 鈧

Cap铆tulo 3.- Gastos financeiros 19.139,13 鈧

Cap铆tulo 4.- Transferencias correntes 13.008.618,69 鈧

Cap铆tulo 5. Fonde de continxencia 10.000,00 鈧

Cap铆tulo 6.- Investimentos reais 12.294.409,02 鈧

Cap铆tulo 7.- Transferencias de capital 4.845.744,47 鈧

Cap铆tulo 8.- Activos financeiros 300.000,00 鈧

Cap铆tulo 9.- Pasivos financeiros 702.200,40 鈧

Total gastos 85.700.00,00 鈧

Estado de ingresos:

Cap铆tulo 1.- Impostos directos 4.900.000,00 鈧

Cap铆tulo 2.- Impostos indirectos 4.390.000,00 鈧

Cap铆tulo 3.- Taxas, prezos p煤blicos e outros ingresos 4.784.879,37 鈧

Cap铆tulo 4.- Transferencias correntes 70.099.569,53 鈧

Cap铆tulo 5.- Ingresos patrimoniais 139.875,50 鈧

Cap铆tulo 6.- Alleamento de investimentos reais 21.000,00 鈧

Cap铆tulo 7.- Transferencias de capital 1.064.675,60 鈧

Cap铆tulo 8.- Activos financeiros 300.000,00 鈧

Total ingresos 85.700.000,00 鈧

B) INORDE

Estado de gastos:

Cap铆tulo 1.- Gastos de persoal 1.041.007,65 鈧

Cap铆tulo 2.- Gastos correntes en bes e servizos 654.849,35 鈧

Cap铆tulo 4.- Transferencias correntes 334.180,00 鈧

Cap铆tulo 6.- Investimentos reais 74.963,00 鈧

Cap铆tulo 8.- Activos financeiros 5.000,00 鈧

Total gastos 2.110.000,00 鈧

Estado de ingresos:

Cap铆tulo 3.- Taxas, prezos p煤blicos e outros ingresos 2.020,00 鈧

Cap铆tulo 4.- Transferencias correntes 1.861.925,48 鈧

Cap铆tulo 5.- Ingresos patrimoniais 11.153,81 鈧

Cap铆tulo 7.- Transferencias de capital 234.900,71 鈧

Total ingresos 2.110.000,00 鈧

2潞.- Aprobar as bases de execuci贸n do orzamento xeral, segundo figuran no expediente.

3潞.- Aprobar os cadros de persoal, que se dividen en persoal funcionario, laboral e eventual, de acordo co art.126 do Texto refundido das disposici贸ns legais vixentes en materia de r茅xime local, aprobado por Real decreto lexislativo 781/1986.

4潞.- De acordo co art. 169 da LRFL, o orzamento xeral ser谩 exposto ao p煤blico, previo anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, polo prazo de 15 d铆as h谩biles, durante os que os interesados poder谩n examinalos e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O orzamento considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

APROBACI脫N INICIAL DAS BASES REGULADORAS DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL PARA O EXERCICIO 2020

Acordo:

Aprobar inicialmente as bases reguladoras do Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial para o exercicio 2020.

1陋) Obxecto.

Constit煤e o obxecto das presentes bases a regulaci贸n dos procedementos de elaboraci贸n e execuci贸n do Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial para o exercicio 2020.

2陋) Estrutura do Plan provincial de cooperaci贸n 2020. Distribuci贸n dos investimentos por concellos.

1. O Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais para o exercicio 2020 comprender谩 as seguintes clases de investimentos:

- Investimentos en obras de mellora e conservaci贸n da rede viaria provincial, de titularidade da Deputaci贸n Provincial.

- Investimentos en obras de competencia municipal, preferentemente as necesarias para a efectiva prestaci贸n dos servizos municipais obrigatorios enumerados no artigo 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do r茅xime local, modificada por Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalizaci贸n e sustentabilidade da administraci贸n local.

2.O Plan provincial 2020, tanto no apartado da rede viaria provincial coma no relativo 谩s obras municipais (neste caso ata o importe m谩ximo establecido para cada termo municipal nestas bases) financiarase na s煤a integridade pola Deputaci贸n Provincial de Ourense, resultando en consecuencia o seguinte cadro b谩sico de financiamento:

Obras municipais:

鈥 Deputaci贸n Provincial: 100,00 % Obras da Rede Viaria Provincial:

鈥 Deputaci贸n Provincial: 100 %

3.Non obstante, no caso das obras municipais, os concellos voluntariamente poder谩n efectuar achegas adicionais para o financiamento das obras, alter谩ndose automaticamente o cadro de financiamento neses supostos. Doutra banda, incluiranse igualmente no Plan Provincial, todas aquelas obras para as que os concellos soliciten a s煤a inclusi贸n, dotadas de financiamento exclusivamente municipal ou procedente doutras administraci贸ns p煤blicas, para os efectos de obter a declaraci贸n de utilidade p煤blica de cara a posibilitar a obtenci贸n de terreos mediante expropiaci贸n forzosa.

4.A distribuci贸n do investimento prevista no Plan Provincial 2020 茅 a seguinte:

a.Investimento total previsto na Rede Viaria Provincial: 1.500.000,00 鈧 Achega da Deputaci贸n 谩 RVP (100%): 1.500.000,00 鈧

b.Investimento total previsto en obras municipais (inclu铆da a Entidade Local Menor de Ber谩n): 4.716.000,00 鈧, dos cales 4.440.000,00 鈧 destinados 谩 execuci贸n material das obras e 276.000,00 鈧 destinados a servizos complementarios 谩 execuci贸n das obras. Subvenci贸n Deputaci贸n obras municipais (100,00 %): 4.716.000,00 鈧,

5.A distribuci贸n territorial por concellos do investimento en obras municipais efectuarase mediante a asignaci贸n a cada concello da provincia dunha cota al铆cuota de investimento subvencionado, resultando un investimento por termo municipal de 51.000,00 鈧; da dita cantidade, 48.000,00 鈧 destinaranse ao financiamento dos contratos de execuci贸n material das obras e 3.000,00 鈧 贸 financiamento dos contratos de servizos complementarios 谩 execuci贸n das obras (con especial consideraci贸n das asistencias t茅cnicas para a redacci贸n de proxectos, a direcci贸n facultativa e a coordinaci贸n de seguridade e sa煤de das actuaci贸ns).

O investimento con cargo a fondos provinciais asignado a cada concello poder谩 dedicarse a unha ou varias obras, a elecci贸n dos concellos, podendo supo帽er o seu financiamento 铆ntegro ou parcial, sempre e cando as obras correspondan a competencias municipais.

MODIFICACI脫N DO CONVENIO DE COOPERACI脫N ENTRE A DEPUTACI脫N E OS CONCELLOS DE CENLLE, PUNX脥N E SAN AMARO

Acordo:

1潞) Aprobar a modificaci贸n do convenio de cooperaci贸n entre a Deputaci贸n Provincial de Ourense e os concellos de Cenlle, Punx铆n e San Amaro para contrataci贸n do servizo de explotaci贸n e mantemento e da subministraci贸n de enerx铆a el茅ctrica das instalaci贸ns de abastecemento en alta Razamonde鈥揝an Trocado, incorporando as seguintes modificaci贸ns:

a) Eng谩dese un novo sub - apartado c) no apartado 1 da cl谩usula 3 (contido da delegaci贸n de competencias) co seguinte texto:

c) O mantemento correctivo das instalaci贸ns intermunicipais (tanto de reparaci贸n como de substituci贸n) por calquera das f贸rmulas legalmente posibles (execuci贸n por administraci贸n, contrato con terceiros ou encomenda 谩 concesionaria provincial 鈥 Aquaourense, Sociedade provincial de Augas e Medio ambiente SA). Esta delegaci贸n comprende tanto a adopci贸n de acordos en materia de mantemento correctivo como a s煤a execuci贸n. Para as actuaci贸ns con importe superior a 20.000 鈧 requirirase o visto e prace dos tres concellos ou a validaci贸n pola comisi贸n de seguimento, vixilancia e control do convenio, por acordo adoptado por unanimidade.

Elim铆nase o par谩grafo segundo do apartado 2 da cl谩usula 3.

Modif铆case a cl谩usula 4 (r茅xime econ贸mico da delegaci贸n) coa nova seguinte redacci贸n do sub - apartado a) do punto 1:

Os custes derivados do contrato do servizo de explotaci贸n e mantemento da infraestrutura, as铆 como os das actuaci贸ns de reparaci贸n e/ou substituci贸n, repartiranse entre os concellos conforme 谩s seguintes porcentaxes:

40% Cenlle

25% Punx铆n

35% San Amaro

2陋) Trasladar este acordo aos concellos interesados, e ordenar a publicaci贸n do texto definitivo do convenio, unha vez aprobado polos concellos, para xeral co帽ecemento.

APROBACI脫N DE ADENDA MODIFICATIVA AO CONVENIO DE COLABORACI脫N ENTRE A C.H. DO MI脩O-SIL, A DEPUTACI脫N DE OURENSE E O CONCELLO DE VILAMAR脥N PARA O FINANCIAMENTO, EXECUCI脫N E ENTREGA, PARA O SEU MANTEMENTO E CONSERVACI脫N, DAS OBRAS DE MELLORA DO TRATAMENTO NA EDAR DO PARQUE EMPRESARIAL DE VILAMAR脥N

1潞. Aprobar a addenda modificativa do convenio de colaboraci贸n entre a C.H. do Mi帽o-Sil, a Deputaci贸n de Ourense e o Concello de Vilamar铆n para o financiamento, execuci贸n e entrega, para o seu mantemento e conservaci贸n, das obras de mellora do tratamento na EDAR do Parque empresarial de Vilamar铆n no Concello de Vilamar铆n (Ourense), consonte coas seguintes cl谩usulas:

PRIMEIRA.-Modificaci贸n do apartado primeiro da cl谩usula segunda. Modif铆case o segundo par谩grafo do apartado primeiro da cl谩usula segunda, que queda redactado do seguinte modo:

A s煤a vixencia concluir谩 o 31 de decembro de 2021. Por茅n, se nesa data non te帽en rematado as actuaci贸ns obxecto do mesmo ni se ten procedido 谩 recepci贸n das obras, liquidaci贸n do contrato, finalizaci贸n do prazo de garant铆a, e entrega das obras, e consonte ao establecido na cl谩usula quinta, os asinantes do convenio poder谩n acordar unanimemente a s煤a pr贸rroga por un per铆odo de ata catro anos adicionais.

INCOACI脫N DE EXPEDIENTE PARA O OUTORGAMENTO DA MEDALLA DE OURO DA PROVINCIA DE OURENSE AO INSIGNE ESCULTOR OURENS脕N DON ACISCLO ROGELIO MANZANO FREIRE

Acordo:

1潞.- Incoar o expediente para o outorgamento da medalla de ouro da provincia de Ourense ao insigne escultor ourens谩n don Acisclo Rogelio Manzano Freire.

2潞.- Designar 谩 deputada provincial dona Ana Patricia Torres Madureira como instrutora do expediente, conforme co que disp贸n o cap铆tulo III do Regulamento de honores e distinci贸ns da Deputaci贸n. O deputado instrutor actuar谩 asistido polo asesor de pol铆tica cultural don Aurelio G贸mez Villar, que actuar谩 como secretario do expediente.

INCOACI脫N DE EXPEDIENTE PARA O NOMEAMENTO DE FILLO PREDILECTO DA PROVINCIA DE OURENSE AO INSIGNE ESCRITOR OURENS脕N DON ALFREDO CONDE CID

Acordo:

1潞.- Incoar o expediente para o nomeamento de fillo predilecto da provincia de Ourense ao insigne escritor ourens谩n don Alfredo Conde Cid.

2潞.- Designar ao deputado provincial don C茅sar Manuel Fern谩ndez Gil como instrutor do expediente, conforme co que disp贸n o cap铆tulo III do Regulamento de honores e distinci贸ns da Deputaci贸n. O deputado instrutor actuar谩 asistido polo asesor de pol铆tica cultural don Aurelio G贸mez Villar, que actuar谩 como secretario do expediente.

APROBACI脫N INICIAL DO PLAN ESPECIAL DE COOPERACI脫N PARA O COFINANCIAMENTO DE OBRAS PROMOVIDAS POLO CONCELLO DE OURENSE (2019-2020)

Acordo:

Aprobar inicialmente o Plan Especial de Cooperaci贸n 谩s obras promovidas polo Concello de Ourense (2019-2020), co seguinte contido:

Constit煤e o obxecto do presente Plan Especial de Cooperaci贸n 谩s Obras promovidas polo Concello de Ourense (2019-2020), articular a cooperaci贸n e asistencia econ贸mica deste Deputaci贸n 谩s obras, todas elas de competencia municipal, promovidas polo concello que de seguido se detallan:

N脷M. DENOMINACI脫N IMPORTE

1 Proxecto de acondicionamento de traseiras Roi Paez-A Milagrosa 159.429,62 鈧

2 Proxecto de mellora de accesibilidade na r煤a Arias Paez e zona de influencia 294.946,05 鈧

3 Proxecto de rehabilitaci贸n de firmes e melloras nas r煤as e beirarr煤as de Covadonga: J煤piter e outras 568.154,67 鈧

4 Proxecto de urbanizaci贸n r煤a Miradoiro e primeiro treito Cami帽o da Lebre 555.044,02 鈧

5 Proxecto de acondicionamento de r煤a Salto do Can e r煤a Carballo 920.333,89 鈧

6 Proxecto deurbanizaci贸n polideportivo de Oira zona de aparcamento tras 358.992,42 鈧

7 Proxecto de acondicionamento do treito inicial do paseo fluvial de Oira, ata a r煤a Alfredo Bra帽as, Cami帽o da Praia e estacionamento p煤blico 298.579,19 鈧

8 Proxecto de acondicionamento r煤a A Baixada a Igrexa e Cami帽o das Fontes en Santa Mari帽a 525.000,00 鈧

9 Proxecto de ampliaci贸n e acondicionamento de viario de uni贸n entre Pradob贸 e O Pereiro 796.999,13 鈧

10 Proxecto de acondicionamento da r煤a V铆a Vella-Santa Ana do Pino 329.791,55 鈧

11 Proxecto de acondicionamento da r煤a de Eirasvedras-San Miguel de Canedo 100.554,58 鈧

12 Proxecto de renovaci贸n do pavimento, firme e rede de sumidoiros na r煤a Ribeira de Canedo 268.450,12 鈧

13 Proxecto de humanizaci贸n da r煤a do Sol, Boa Vista e do Campo-Eiro谩s 740.000,00 鈧

14 Proxecto de acondicionamento Cami帽o da Pedreira-Seixalvo 126.577,80 鈧

15 Acondicionamento de espazos urbanos na cidade de Ourense, r煤a V谩zquez N煤帽ez 493.772,49 鈧

16 Proxecto de instalaci贸n de elevador na Cruz Alta-A Milagrosa 1.300.000,00 鈧

17 Proxecto de instalaci贸n de elevador na r煤a Avil茅s de Taramancos (a altura da ponte de Ervedelo) 250.000,00 鈧

18 Proxecto de eliminaci贸n de punto de vertido no regato do Chis-r煤a da Marquesa-Rairo 186.297,18 鈧

19 Proxecto de conexi贸n da rede de saneamento Santa Mari帽a- Praza das Fontes coa rede xeral de Rairo 311.716,00 鈧

20 Proxecto de ampliaci贸n de iluminaci贸n p煤blica N-120, Santa Cruz 83.504,05 鈧

21 Proxecto de acondicionamento e mellora de r煤a Bedoya (entre a s煤a intersecci贸n coa r煤a Paseo e coa avda. de Bos Aires 280.000,00 鈧

22 Mellora de firme e pavimentos na r煤a Pardo de Cela (dende a Praza Concepci贸n Arenal ata a Ponte do Milenio) 236.000,00 鈧

23 Rehabilitaci贸n do firme nas r煤as N陋 Se帽ora da Sa铆nza e Ram贸n Puga Noguerol 428.000,00 鈧

24 Proxecto de continuidade ao paseo da marxe do r铆o Barba帽a entre A Molinera e a Ponte Irm谩ns Xesta 128.940,84 鈧

25 Proxecto de humanizaci贸n da Canella do Barba帽a-Pozo do Inferno 250.000,00 鈧

26 Proxecto de urbanizaci贸n do Campo do Outeiro e r煤a do Outeiro, en Velle 426.341,53 鈧

TOTAL 10.417.425,13 鈧

FINANCIAMENTO AUTON脫MICO E LOCAL

Acordo:

1潞. Instar ao Goberno do Estado, no que atinxe a financiamento auton贸mico, a instrumentar, de maneira inmediata, un cr茅dito non retribu铆do coas Comunidades Aut贸nomas cuxa devoluci贸n se compensar谩 coas entregas a conta que o Goberno ten pendente liberar, e a que adoite as medidas que sexan necesarias para que as Comunidades Aut贸nomas reciban, o antes posible, os anticipos a conta que lles corresponden, tal e como obriga o artigo 11 da LOFCA.

2潞. Solicitar ao Goberno que remate co bloqueo de recursos financeiros de concellos e deputaci贸ns e pide que se aval铆e o impacto destes impagos, e 铆nstalo a compensar os 2.496 mill贸ns de euros de desfase do IVE que se xeraron trala implantaci贸n do Sistema Inmediato de Informaci贸n (SII), e a convocar urxentemente o Consello de Pol铆tica Fiscal e Financeira para, entre outros temas, buscar unha soluci贸n definitiva que impida o bloqueo das entregas a conta das CCAA por parte do executivo.

3潞. Instar ao Goberno do Estado a que dea a co帽ecer o impacto ocasionado nas entidades locais da provincia de Ourense e a que dea a co帽ecer as soluci贸ns que vai adoitar o executivo para resolver este problema de financiamento.

4潞. Solicitar que o Goberno do Estado explique cales son as raz贸ns polas cales, a data de hoxe, non ten cumprido as s煤as obrigas legais e de base constitucional, para transferir a actualizaci贸n dos recursos derivados da Participaci贸n en Ingresos do Estado e do resto de recursos financeiros que corresponden 谩s Entidades Locais da provincia de Ourense; e demanda co帽ecer cando e de que modo vai cubrir o Goberno o esforzo orzamentario que est谩n facendo as Entidades Locais para atender o incremento das retribuci贸ns dos empregados p煤blicos das Entidades Locais previsto no Real Decreto Lei 24/2018, de 21 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes en materia de retribuci贸ns no 谩mbito do sector p煤blico na provincia de Ourense.

5潞. Instar ao Goberno a que informe a que importe ascenden os recursos pendentes de librar polo Ministerio de Facenda a cada un dos concellos da provincia de Ourense.

DEFENSA DA SUSTENTABILIDADE DO SECTOR AGROGANDEIRO NA LIMIA

Acordo:

1. Adoitar, todos os partidos pol铆ticos, que forman parte da Corporaci贸n desta Deputaci贸n Provincial, un compromiso com煤n 鈥搎ue sexa referendado nunha Mesa de Firma 鈥揺n defensa e protecci贸n do sector agrogandeiro na procura de soluci贸ns en prol dunha comarca sostible coa consecuente mellora das s煤as augas; en definitiva que permita o cumprimento e adaptaci贸n paulatina e progresiva as directivas europeas.

2.Instar 谩 Conseller铆a de Medio Rural e ao GDR da Limia para que convoque de xeito inmediato 谩 Mesa da Limia para a creaci贸n dos Grupos de Traballo, pro-metidos polo Conselleiro, con todos os axentes implicados e afectados:

- Concello de Xinzo de Limia.

- Deputaci贸n Provincial de Ourense 鈥 Inorde.

- Confederaci贸n Hidrogr谩fica Mi帽o-Sil.

- Coren.

- Adegal.

- Asociaci贸n de Produtores da Pataca.

- Asociaci贸n Auga Limpa Xa隆.

- Consello Regulador da Indicaci贸n Xeogr谩fica Protexida PATACA DE GALICIA

3.Esixir ao Concello de Xinzo de Limia que asuma as s煤as responsabilidades polo danos que poidan sufrir no sector produtivo agrogandeiro, polo deficiente estado das infraestruturas(depuradoras) e aporte un informe exhaustivo do estado no que se atopan as devanditas instalaci贸ns en toda a comarca.

4.Trasladar a COREN que adoite medias de control e seguimento, tanto das instalaci贸ns propias como de todas aquelas granxas que os representan na Co-marca, en aras dunha mellor xesti贸n dos residuos, para evitar o deterioro das nosas terras e os nosos r铆os.

5. As铆 mesmo, instar a Confederaci贸n Hidrogr谩fica Mi帽o-Sil a que, de maneira inmediata, limpen os leitos e as canles para evitar maiores problemas e permita avanzar neste grave problema e adoitar unha soluci贸n definitiva.

6.Trasladar a Conseller铆a de Medio Rural que estude a posibilidade de crear unha li帽a de axudas espec铆ficas para promover infraestruturas m谩is modernas e respectuosas co medio ambiente e que permitan adaptar a maquinaria existente.

7.Trasladar ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentaci贸n鈥揗inisterio para la Transici贸n Ecol贸xica, que estude a posibilidade de firmar un convenio coas diferentes administraci贸ns e instituci贸ns para a creaci贸n dunha gran planta de Almacenamento e Transformaci贸n de Xurros.

COCI脩A DO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE

Acordo:

Instar 谩 Xunta de Galicia a garantir o persoal traballador da coci帽a do CHUO, compromet茅ndose a manter os actuais postos de traballo 茅 a negociar, coas organizaci贸ns dos traballadores, se isto fora necesario, para asumir o aumento da carga de traballo, e garantir a calidade coa que se debe prestar este servizo p煤blico fundamental.

VIOLENCIA MACHISTA

Acordo:

1. Expresar o reco帽ecemento da Corporaci贸n 谩s mobilizaci贸ns desenvolvidas polo feminismo galego.

2. Comprometerse a incrementar os recursos econ贸micos destinados 谩 prevenci贸n e loita contra a violencia machista no vindeiro exercicio econ贸mico.

3. Demandar do goberno central:

a) o incremento cando menos no dobre as cont铆as destinadas 谩 administraci贸n local para o vindeiro exercicio econ贸mico, procurando os mecanismos legais oportunos para garantilos con independencia da situaci贸n pol铆tica estatal e da existencia ou non de novos orzamentos.

b) a reformulaci贸n dos criterios de reparto para que se te帽an en conta as especificidades do noso pa铆s como son a dispersi贸n, o alto n煤mero de entidades de poboaci贸n e o avellentamento para que Galicia deixe de estar discriminada a ese respecto.

c) impulsar as medidas oportunas para o cumprimento do Convenio do Consello de Europa sobre prevenci贸n e loita contra a violencia contra a muller e a violencia dom茅stica (Convenio de Istambul)

3. Demandar da Xunta de Galicia:

a) Un incremento substancial dos recursos econ贸micos destinados especificamente a loitar contra a violencia de x茅nero que, como m铆nimo, deben situarse no 1% dos orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2020.

b) Solicitar do goberno galego un incremento dos recursos econ贸micos destinados especificamente a loitar contra a violencia machista no vindeiro exercicio orzamentario, as铆 como a aprobaci贸n de partidas econ贸micas para dotar de m谩is persoal especializado en violencia de x茅nero os medios que existen e que fagan posible unha maior cobertura nunha parte importante do territorio que hoxe carecen deles. Dando as铆 cumprimento 谩 Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega, para a prevenci贸n e o tratamento integral da violencia de x茅nero.

DEFENSA DO MAPA DE TITULACI脫NS DO CAMPUS DE OURENSE

Acordo:

Que desde a Deputaci贸n de Ourense se inste 谩 Universidade de Vigo e 谩 Xunta de Galicia a recuperar, con car谩cter inmediato, o dobre grao de Inform谩tica e ADE, que nunca tivo que ter sido pechado; se impulse a carreira de Aeron谩utica coa implantaci贸n en exclusiva do M谩ster en Enxe帽er铆a Aeron谩utica; e se incorporen novas titulaci贸ns de grao que permitan manter a competitividade do noso campus.

DECLARACI脫N INSTITUCIONAL DE EMERXENCIA CLIM脕TICA

Acordo:

A declaraci贸n da Conferencia das Partes da Convenci贸n das Naci贸ns Unidas para o Cambio Clim谩tico celebrada en Par铆s en 2015, estableceu uns obxectivos vinculantes para os 195 pa铆ses asinantes a trav茅s dun plan de acci贸n mundial para limitar o aumento da temperatura media global por debaixo de 2潞C e o m谩is cerca posible dos 1,5潞C.

A Uni贸n Europea asumiu os compromisos do Acordo de Par铆s na Decisi贸n (EU) 2016/1841 do Consello de 5 de outubro e Espa帽a ratificou o citado acordo en 2017 (BOE n煤m. 28, de 2 de febreiro de 2017).

A Deputaci贸n de Ourense, consciente da importancia que o cambio clim谩tico ten a escala ambiental, social e econ贸mica, por谩 en marcha pol铆ticas para diminu铆r as emisi贸ns de gases de efecto invernadoiro ao longo da provincia que contrib煤an, as铆 mesmo, a lograr obxectivos de mellora medioambiental a nivel auton贸mico, nacional, europeo e mundial.

O cambio clim谩tico non distingue fronteiras e as consecuencias derivadas do mesmo xa son palpables a todos os niveis en todas as partes do mundo. Ourense non 茅 allea aos efectos deste cambio, e o goberno provincial apostar谩, decididamente, por levar a cabo medidas e pol铆ticas que limiten estes impactos e que potencien a afouteza da provincia.

Por outro lado, a sociedade civil, cada vez m谩is concienciada co respecto ao medio ambiente e a necesidade de limitar os efectos antropox茅nicos sobre o medio natural, est谩 esixindo aos gobernos de todo o mundo que leven a cabo medidas efectivas para elo.

Reco帽ecendo, polo tanto, a necesidade de dar unha resposta urxente e eficaz a ameaza apremiante do cambio clim谩tico, de responder as esixencias da sociedade e de cumprir os acordos adquiridos a escala internacional, conforme aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030, a Deputaci贸n de Ourense, aproba a presente Declaraci贸n de Emerxencia Clim谩tica cos seguintes compromisos:

1. Contribu铆r de forma efectiva e con pol铆ticas concretas a frear a ameaza do cambio clim谩tico mediante a reduci贸n de gases de efecto invernadoiro, aproveitando esta oportunidade para transitar cara un modelo de desenvolvemento sostible.

2. Fomentar unha transici贸n enerx茅tica xusta socialmente e responsable coa biodiversidade no seo dunha planificaci贸n provincial que promova o emprego das enerx铆as renovables e incentive o aforro e a eficiencia enerx茅tica impulsando a s煤a modificaci贸n, se fora necesario, para adaptala as novas esixencias da Uni贸n Europea, animando o autoconsumo e reducindo a demanda de enerx铆a.

3. Impulsar un plan de fomento das enerx铆as renovables e o autoconsumo no sector p煤blico provincial.

4. Avanzar no desenvolvemento de modelos de mobilidade sostible mediante o fomento do transporte p煤blico e o uso da bicicleta, as铆 como de veh铆culos de baixas emisi贸ns.

5. Apoiar a xesti贸n do territorio freando a erosi贸n e recuperando a terra f茅rtil e os ecosistemas, protexendo a biodiversidade e reforzando a silvicultura adaptativa e sostible.

6. Impulsar o uso sostible da auga como recurso vital para Ourense, dese帽ando e levando 谩 pr谩ctica unha nova cultura do l铆quido elemento na que a xesti贸n axeitada e a reduci贸n da pegada h铆drica garantan a sostibilidade do noso sistema produtivo e o mantemento dos ciclos e ecosistemas naturais que posibiliten a s煤a rexeneraci贸n.

7. Situar ao sector agroalimentario ourens谩n como referente en sostibilidade, impulsando a agricultura ecol贸xica e de proximidade que aseguren a calidade alimentaria, as铆 como a s煤a adaptaci贸n ao cambio clim谩tico a trav茅s da investigaci贸n, o desenvolvemento e a innovaci贸n. Para elo terase en conta, entre outras, a normativa europea de auga e biodiversidade, impuls谩ndose a formaci贸n e o asesoramento nesta materia.

8. Mellorar a prevenci贸n fronte aos riscos derivados de desastres clim谩ticos, e realizar estudos de avaliaci贸n dos efectos e o impacto do cambio clim谩tico sobre o medio ambiente, a sa煤de ou os bens, e reducir a s煤a vulnerabilidade

9. Fomentar a conciencia social, especialmente en idades temper谩s, para a sensibilizaci贸n sobre o cambio clim谩tico e os seus efectos, mediante a implementaci贸n de medidas preventivas de natureza educativa.

10. Identificar e apoiar aos sectores econ贸micos e sociais vulnerables, ben polos efectos do cambio clim谩tico sobre estes ou ben pola transici贸n cara modelos produtivos de baixas emisi贸ns, con especial atenci贸n ao terceiro sector e ao medio rural. Prestarase atenci贸n especial ao mantemento e fomento do emprego en ditos sectores.

11. Orientar as acci贸ns mediambientais realizadas cara a converxencia cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible e a Axenda 2030.

12. Incorporar a perspectiva de x茅nero na loita contra o cambio clim谩tico, de modo que as mulleres e os homes contribuamos por igual a responder ante este desaf铆o com煤n.

13. Colaborar e promover este compromiso entre os concellos da provincia impulsando a s煤a adhesi贸n ao Pacto das Alcald铆as polo Clima e a Enerx铆a Sostible, co obxecto de levar a cabo medidas de adaptaci贸n ao cambio clim谩tico.

14. Trasladar 谩 Xunta de Galicia a presente declaraci贸n e solicitar que se adhira coa s煤a aprobaci贸n institucional para sumar esforzos neste desaf铆o com煤n.