A Deputaci贸n de Ourense aproba os programas provinciais de empregabilidade, mocidade e limpeza das marxes das redes viarias para o 2020

  • A instituci贸n provincial destinar谩 un orzamento de 2.729.000 euros para cooperar cos concellos da provincia no mantemento dos servizos de competencia municipal, na realizaci贸n de actuaci贸ns de limpeza nas redes viarias municipal e provincial e nas actividades desenvolvidas polos concellos en prol da mocidade.

  • O pleno da corporaci贸n provincial tam茅n aprobou hoxe un acordo en defensa das liberdades educativas consagradas na Constituci贸n.

Ourense, 29 de novembro de 2019.- O pleno da Deputaci贸n de Ourense aprobou hoxe, na sesi贸n ordinaria correspondente ao mes de novembro, os programas provincias de cooperaci贸n en materia de empregabilidade, mocidade e limpeza das marxes das redes viarias municipal e provincial para o exercicio 2020, para os que a Deputaci贸n destinar谩 un orzamento de 2.729.000 euros. O programa provincial de cooperaci贸n cos concellos de menos de 20.000 habitantes e a entidade local menor de Ber谩n pretende contribu铆r ao sostemento econ贸mico dos servizos de competencia municipal posibilitando o complemento dos recursos humanos necesarios co dito fin. Para este programa, a Deputaci贸n destina un orzamento de 1.830.000 euros, sendo a cont铆a m谩xima para cada concello de 20.000 euros e no caso de Ber谩n de 10.000 euros.

Pola s煤a parte, o programa de cooperaci贸n cos concellos de menos de 20.000 habitantes e a entidade local menor de Ber谩n en materia de mocidade pretende contribu铆r no financiamento de aquelas actividades desenvolvidas polos concellos en prol da mocidade no exercicio 2020. A cont铆a m谩xima da axuda concedida a cada concello 茅 de 6.000 euros (3.000 euros no caso de Ber谩n), sendo o orzamento total destinado a este programa de 549.000 euros.

Por 煤ltimo, a corporaci贸n tam茅n aprobou o programa provincial de cooperaci贸n cos concellos de menos de 20.000 habitantes e mancomunidades integradas por estes concellos, para a realizaci贸n de actuaci贸ns de limpeza das marxes das redes viarias municipal e provincial no exercicio 2020. Con este fin, a Deputaci贸n destina un orzamento de 350.000 euros, sendo a cont铆a m谩xima concedida a cada concello de 4.500 euros.

Por outra banda, o pleno da corporaci贸n provincial tam茅n aprobou hoxe un acordo en defensa das liberdades educativas consagradas na Constituci贸n para garantir que sexan os pais, como primeiros responsables da educaci贸n dos seus fillos, os que escollan o tipo de educaci贸n e o centro educativo onde escolarizalos. As铆 mesmo, acordaron defender a rede de centros concertados como garantes da existencia dunha oferta plural complementaria 谩 rede p煤blica e a liberdade de elecci贸n das familias. O acordo ser谩 trasladado ao Goberno de Espa帽a.

A totalidade dos acordos do pleno foron os seguintes:

AUTORIZACI脫N DO USO DE VIDEO-ACTAS COMO DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DAS ACTAS DE SESI脫N DE 脫RGANOS COLEXIADOS DA CORPORACI脫N

Acordo:

Autorizar, ao abeiro do establecido no artigo 2.4 do Decreto do Consello da Xunta 24/2018, de 15 de febreiro, sobre os libros de actas e resoluci贸ns das entidades locais galegas, a incorporaci贸n 谩s actas dos 贸rganos colexiados da Deputaci贸n Provincial de Ourense do arquivo audiovisual da sesi贸n, como documento complementario do documento electr贸nico escrito.

A incorporaci贸n realizarase mediante a inserci贸n no documento electr贸nico escrito dun enlace directo ao documento audiovisual, que en todo caso ser谩 publicado na sede electr贸nica, xunto do documento escrito do que forma parte.

O documento audiovisual deber谩 cumprir os requisitos establecidos no artigo 2.4 do Decreto 24/2018, as铆 como o Esquema Nacional de Seguridade e as normas t茅cnicas aplicables aos documentos electr贸nicos aprobadas no seu desenvolvemento.

O documento escrito das actas do pleno deber谩 incorporar, para cada punto da orde do d铆a, un breve resumo, elaborado polo secretario, do contido da opini贸n ou posici贸n expresada por cada deputado que interve帽a na sesi贸n.

No apartado de preguntas das sesi贸ns ordinarias do pleno, no documento escrito recollerase exclusivamente o contido das preguntas e as respostas correspondentes. Non ser谩 necesario recoller o resto de manifestaci贸ns que poidan producirse na formulaci贸n da pregunta ou da resposta, das que quedar谩 constancia en todo caso no documento audiovisual.

No apartado de rogos, o documento escrito recoller谩 exclusivamente o contido dos rogos, e un resumo das intervenci贸ns no debate, de se 鈥 lo caso. O documento escrito das actas dos 贸rganos colexiados consignar谩 igualmente as posibles incidencias que te帽an lugar en cada sesi贸n.

PARQUE DE BOMBEIROS DO POL脥GONO DE SAN CIBRAO DAS VI脩AS DA DEPUTACI脫N

Acordo:

1潞) Aprobar inicialmente a Ordenanza fiscal xeral de contribuci贸ns especiais pola ampliaci贸n ou mellora do servizo de intervenci贸n en emerxencias do Parque de Bombeiros do Pol铆gono de San Cibrao das Vi帽as da Deputaci贸n Provincial de Ourense, conforme co seguinte texto:

Artigo 1潞.- Obxecto e fundamento legal.

1. Constit煤e o obxecto da presente ordenanza fiscal a regulaci贸n xeral das contribuci贸nsespeciais que poida impo帽er a Deputaci贸n Provincial de Ourense, nos seguintes supostos:

a) Pola ampliaci贸n dos servizos de prevenci贸n e intervenci贸n en emerxencias do Parque de Bombeiros do Pol铆gono de San Cibr谩n das Vi帽as, como consecuencia dos plans de investimentos neste parque. Para estes efectos, considerarase ampliaci贸n do servizo calquera investimento que supo帽a unha mellora da calidade das infraestruturas e dos equipamentos e veh铆culos do parque e do persoal ao seu servizo, ou un incremento das unidades de equipamento e veh铆culos adscritas ao servizo, as铆 como as obras de reforma, ampliaci贸n ou gran reparaci贸n e a substituci贸n de equipamentos e veh铆culos obsoletos, sen que sexa necesario que esas melloras impliquen a incorporaci贸n de novas prestaci贸ns no 谩mbito funcional do servizo. Considerarase equipamento calquera ben moble de car谩cter inventariable e de titularidade provincial que estea adscrito ao servizo de intervenci贸n emerxencias.

b) Polo establecemento de novos parques de bombeiros, que ampl铆en o 谩mbito territorial de actuaci贸n ou melloren a prestaci贸n do servizo no dito 谩mbito.

2. Os investimentos que se financien mediante contribuci贸ns especiais deber谩n recollerse nun plan de investimentos, que se aprobar谩 previa ou conxuntamente co acordo de imposici贸n e ordenaci贸n concreta das contribuci贸ns.

Os plans de investimentos poder谩n ter car谩cter plurianual, cun l铆mite m谩ximo de catro

anualidades para a s煤a completa execuci贸n.

3. A presente ordenanza fiscal se dita no exercicio da potestade tributaria que corresponde Deputaci贸n Provincial ao abeiro do establecido no artigo 6.2.b) da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administraci贸n Local de Galicia , as铆 como do establecido no artigo 133 do Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.

Artigo 2潞. Feito impo帽ible.

O feito impo帽ible das contribuci贸ns especiais estar谩 integrado polo especial beneficio obtido polos suxeitos pasivos pola ampliaci贸n dos servizos de emerxencia que presta o Parque de Bombeiros do Pol铆gono de San Cibr谩n das Vi帽as ou o establecemento de novos parques de bombeiros, nos termos previstos no artigo 1.

O beneficio especial para os suxeitos pasivos prod煤cese pola mera execuci贸n dos investimentos de que se trate, con independencia do grao de recepci贸n ou utilizaci贸n efectiva do servizo de prevenci贸n e intervenci贸n en emerxencias por parte dos suxeitos pasivos en cada anualidade.

As cont铆as recadadas polas contribuci贸ns especiais s贸 poder谩n destinarse a sufragar os gastos de investimento previstos no correspondente acordo concreto de imposici贸n de contribuci贸ns especiais.

Artigo 3潞. Suxeitos pasivos.

1. Son suxeitos pasivos das contribuci贸ns especiais reguladas na presente ordenanza as entidades aseguradoras que operen, no 谩mbito territorial de actuaci贸n do Parque de Bombeiros do Parque de San Cibr谩n das Vi帽as, no ramo 8 de seguros distintos ao de vida e riscos accesorios (ramo de incendios e elementos naturais), definido no Anexo X da Lei 20/2015, de 14 de xullo, de ordenaci贸n, supervisi贸n ou solvencia das entidades aseguradoras e reaseguradoras.

A consideraci贸n de suxeitos pasivos destas entidades aseguradoras obedece 谩 obtenci贸n pola s煤a parte dun beneficio especial derivado tanto da actividade de prevenci贸n como de actuaci贸n en sinistros que integra o servizo de intervenci贸n en emerxencias do Parque deBombeiros de San Cibr谩n das Vi帽as, na medida en que estas actividades reducen a sinistralidade no 谩mbito territorial de actuaci贸n do servizo, tanto no relativo ao n煤mero de sinistros como aos danos causados por estes, o que reduce os custes econ贸micos derivados das indemnizaci贸ns 谩s que te帽en que facer fronte as aseguradoras do ramo.

2. Para estes efectos, o 谩mbito territorial de actuaci贸n do servizo de prevenci贸n e intervenci贸n en emerxencias do Parque de Bombeiros do Pol铆gono de San Cibr谩n das Vi帽as corresponde aos municipios de San Cibr谩n das Vi帽as, Taboadela, Paderne de Allariz, Maceda, Ba帽os de Molgas, Pereiro de Aguiar, Esgos e Nogueira de Ramuin. Non obstante o anterior, o dito 谩mbito de actuaci贸n poder谩 ampliarse no futuro. De se鈥搇o caso, os acordos concretos de imposici贸n e ordenaci贸n das contribuci贸ns especiais especificar谩n esta circunstancia, entend茅ndose ampliado o 谩mbito territorial de aplicaci贸n das contribuci贸ns aos municipios de que se trate.

Artigo 4潞. Base impo帽ible.-

1. A base impo帽ible das contribuci贸ns especiais reguladas nesta ordenanza estar谩 constitu铆da, como m谩ximo, polo noventa por cento do importe total dos investimentos previstos nos concretos acordos de imposici贸n e ordenaci贸n de contribuci贸ns especiais que se diten ao seu abeiro. Os acordos concretos de ordenaci贸n fixar谩n motivadamente o importe da base impo帽ible en cada caso.

2. Non obstante o anterior, o importe estimado dos investimentos previstos en cada acordo ter谩 car谩cter de mera previsi贸n. Se o custe real da execuci贸n destes investimentos resultase maior ou menor do previsto, se tomar谩 aquel para o c谩lculo das cotas correspondentes. Non ser谩 de aplicaci贸n esta regra no suposto en que a variaci贸n do custe dos investimentos consista nun incremento do seu orzamento que obedeza 谩 s煤a modificaci贸n substancial por decisi贸n da Deputaci贸n Provincial. Para estes efectos, entenderase por modificaci贸n substancial a introduci贸n de novas obras ou subministraci贸ns non previstas no acordo inicial, ou a variaci贸n das caracter铆sticas esenciais das ditas obras ou subministraci贸ns, calquera que sexa a s煤a causa. Sen prexu铆zo do anterior, o importe das modificaci贸ns substanciais poder谩 inclu铆rse na base impo帽ible das contribuci贸ns mediante a modificaci贸n do correspondente acordo de imposici贸n, sen que, en ning煤n caso, poida ter car谩cter retroactivo.

3. Nos supostos nos que a Deputaci贸n Provincial obte帽a subvenci贸ns ou donativos para a realizaci贸n dos investimentos financiados con contribuci贸ns especiais, ou baixas na licitaci贸n dos ditos investimentos, a base impo帽ible se entender谩 automaticamente modificada, reduc铆ndose o importe das subvenci贸ns ou doaz贸n ou das baixas obtidas da dita base. Igualmente se modificar谩 a base impo帽ible no suposto en que o importe dos investimentos se reduza por calquera outra causa.

Artigo 5潞. Cota tributaria.-

1. A base impo帽ible repartirase en proporci贸n 谩s primas recadadas, no exercicio anterior e no 谩mbito territorial de actuaci贸n do Parque de Bombeiros, por cada entidade aseguradora contribu铆nte, e ata un m谩ximo do 5 % das primas recadadas.

Para estes efectos, o importe das primas que se considerar谩n ser谩n os establecidos na Disposici贸n Adicional 14陋 da Lei 20/2015, de 14 de xullo, de ordenaci贸n, supervisi贸n e solvencia das entidades aseguradoras e reaseguradoras, ou norma que no futuro a substit煤a. Na actualidade, estes importes son o 100 % das primas dos seguros de incendios e o 50 % das primas dos seguros multirriscos que incl煤an o risco de incendios.

2. Os excesos sobre a cota m谩xima por anualidade trasladaranse aos exercicios sucesivos, ata a s煤a total amortizaci贸n, inclu铆ndose nas correspondentes liquidaci贸ns anuais.

3. Nos supostos en que un suxeito pasivo efect煤e unha doaz贸n 谩 Deputaci贸n Provincial que poida ser utilizada para o financiamento das actuaci贸ns previstas no Plan, o importe da doaz贸n reducir谩, total ou parcialmente, a cota do doante. De existir un remanente da doaz贸n tra鈥搇a dita compensaci贸n, este destinarase a reducir a cota dos restantes suxeitos pasivos, rate谩ndose entre estes proporcionalmente.

Artigo 6潞. Devindicaci贸n. Pagamentos a conta.

1. As contribuci贸ns especiais devindicaranse no momento da execuci贸n do plan de investimentos recollido no acordo concreto de imposici贸n. Nos supostos en que os Plans de Investimentos te帽an car谩cter plurianual, as contribuci贸ns devindicaranse cando se execute cada unha das anualidades do Plan, dando lugar 谩 correspondente liquidaci贸n anual. Para estes efectos, e ao abeiro do disposto no artigo 33.1 do Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, cada anualidade do Plan considerarase unha fracci贸n do investimento. Sen prexu铆zo do anterior, a Deputaci贸n Provincial liquidar谩 provisionalmente, en cada anualidade, o importe da contribuci贸n especial correspondente a ese exercicio, en funci贸n do custe estimado no Plan, quedando obrigadas as entidades aseguradoras ao seu pagamento a conta no prazo de pagamento voluntario dende a s煤a notificaci贸n. Unha vez executado o investimento, e no prazo m谩ximo de catro anos dende a data da s煤a efectiva recepci贸n pola Deputaci贸n Provincial, procederase 谩 liquidaci贸n definitiva, na que se compensar谩n os pagos anticipados a conta realizados.

Nos supostos en que os pagos a conta fosen realizados por unha entidade inexistente no momento da liquidaci贸n definitiva, esta xirarase 谩 entidade que legalmente a suceda. No suposto de que os pagos a conta excedesen da liquidaci贸n definitiva, procederase 谩 devoluci贸n de oficio do exceso, incrementado no tipo de xuro legal do di帽eiro dende a data de ingreso do pago a conta. Igualmente, procederase 谩 devoluci贸n de oficio no caso de que os pagos fosen realizados por quen non te帽a a condici贸n de suxeito pasivo no momento da devindicaci贸n, sen prexu铆zo do previsto no par谩grafo precedente para os supostos de sucesi贸n de entidades.

Artigo 7潞. Exenci贸ns e bonificaci贸ns.-

Non se reco帽ecer谩n en materia de contribuci贸ns especiais outros beneficios fiscais que os establecidos en disposici贸ns con rango de Lei ou en tratados ou convenios internacionais. Ag谩s que na norma que os estableza se dispo帽a o contrario, os titulares dos beneficios fiscais deber谩n solicitar a s煤a aplicaci贸n 谩 Deputaci贸n Provincial, con expresa menci贸n da normativa na que se funde o seu dereito. Cando se reco帽ezan beneficios fiscais nas contribuci贸ns especiais, as cotas que corresponder铆an aos beneficiarios ou o importe das bonificaci贸ns non poder谩n ser obxecto de distribuci贸n entre os demais suxeitos pasivos.

Artigo 8. Imposici贸n e ordenaci贸n concreta das contribuci贸ns especiais.-

A exacci贸n das contribuci贸ns especiais precisar谩 a previa adopci贸n, polo Pleno da Deputaci贸n Provincial, do acordo de imposici贸n e ordenaci贸n en cada caso concreto. O acordo de imposici贸n e ordenaci贸n adoptarase sobre a base dun plan de investimentos aprobado con car谩cter previo ou simult谩neo, e determinar谩 a base impo帽ible e a s煤a distribuci贸n por anualidades en caso de plans plurianuais, suxeit谩ndose en todo momento 谩s regras establecidas na presente ordenanza xeral. Nos supostos en que o 谩mbito territorial de actuaci贸n do Parque de Bombeiros de San Cibr谩n das Vi帽as se estendese a alg煤n outro municipio, o acordo de imposici贸n deber谩 precisar o seu concreto 谩mbito territorial aplicable.

Non poder谩 iniciarse a execuci贸n dos investimentos financiados con cargo a contribuci贸ns especiais ata que non se adopte o acordo de imposici贸n e ordenaci贸n concreta correspondente. O acordo de imposici贸n e ordenaci贸n concreta ser谩 obxecto de publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia e no portal de transparencia da Deputaci贸n Provincial, e se notificar谩 individualmente aos suxeitos pasivos, se estes fosen co帽ecidos no momento da s煤a adopci贸n.

No caso de que os suxeitos pasivos estean agrupados en entidades para a xesti贸n das s煤as obrigas como contribu铆ntes que subscribisen un convenio de colaboraci贸n coa Deputaci贸n Provincial, o acordo notificarase ademais a estas entidades. Contra o acordo de imposici贸n proceder谩n os recursos establecidos no noso ordenamento.

Artigo 9潞. Xesti贸n, liquidaci贸n, inspecci贸n e recadaci贸n.

1. As contribuci贸ns especiais esixiranse en r茅xime de liquidaci贸n. A liquidaci贸n ser谩 practicada pola Deputaci贸n Provincial, aplicando as regras establecidas nesta ordenanza e no acordo de ordenaci贸n concreta, sobre a base da informaci贸n sobre as primas das entidades aseguradoras que operen no 谩mbito territorial de aplicaci贸n e que fosen facturadas no exercicio inmediatamente anterior. Esta informaci贸n ser谩 proporcionada polo Consorcio de Compensaci贸n de Seguros, ao abeiro do establecido na Disposici贸n Adicional 14陋 da Lei de Ordenaci贸n, Supervisi贸n e Solvencia das Entidades Aseguradoras e Reaseguradoras. As liquidaci贸ns expresar谩n a cota individualizada que corresponda a cada suxeito pasivo, e notificaranse individualmente, ou a trav茅s da entidade xestora que poidan constitu铆r os suxeitos pasivos, conforme ao previsto no apartado seguinte deste artigo.

2. A Deputaci贸n Provincial poder谩 subscribir convenios de colaboraci贸n con entidades constitu铆das polas entidades aseguradoras para o cumprimento das s煤as obrigas tributarias. Estas entidades poder谩 asumir a representaci贸n dos suxeitos pasivos para todas as actuaci贸ns que lles correspondan na xesti贸n tributaria das contribuci贸ns, inclu铆da a realizaci贸n dos pagamentos, e en tal caso ter谩n a consideraci贸n de interesadas no expediente a t贸dolos efectos, entend茅ndose exclusivamente con elas os procedementos de xesti贸n e recadaci贸n, en tanto non conste a revogaci贸n da representaci贸n conferida polos suxeitos pasivos.

3. A xesti贸n, liquidaci贸n, recadaci贸n e inspecci贸n das contribuci贸ns especiais se realizar谩 na forma, prazos e condici贸ns que establece a Lei Xeral Tributaria e demais normas aplicables 谩 xesti贸n dos tributos locais.

Artigo 10潞. Infracci贸ns e sanci贸ns.

En materia sancionadora se aplicar谩 o r茅xime establecido na Lei Xeral Tributaria e demais normativa aplicable aos tributos locais.

Disposici贸n Final.

A presente Ordenanza entrar谩 en vigor ao d铆a seguinte ao da publicaci贸n do seu texto 铆ntegro, definitivamente aprobado, no Bolet铆n Oficial da Provincia.

2潞) Someter o presente acordo de aprobaci贸n inicial ao tr谩mite de informaci贸n p煤blica, por un prazo de trinta (30) d铆as h谩biles, mediante a inserci贸n de anuncios no BOP de Ourense, na sede electr贸nica da Deputaci贸n en nun dos xornais de maior difusi贸n da provincia, todo elo de conformidade co previsto no artigo 17 do Texto Refundido da Lei reguladora das facendas locais. Durante o dito prazo, as persoas interesadas poder谩n formular as reclamaci贸ns que consideren oportunas, as cales deber谩n ser resoltas polo pleno da corporaci贸n provincial, a trav茅s de acordo de aprobaci贸n definitiva. No caso de que non se formulasen reclamaci贸ns en prazo, o acordo de aprobaci贸n inicial elevarase a definitivo, sen necesidade de acordo plenario expreso.

RECO脩ECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CR脡DITOS N.潞 2/2019

Acordo:

Autorizar a imputaci贸n aos cr茅ditos de gasto do orzamento corrente de 2019, das obrigas correspondentes 谩s facturas que ascenden a un importe total de 464.807,06 euros.

EXPEDIENTE DE MODIFICACI脫N DAS BASES DE EXECUCI脫N DO ORZAMENTO DO EXERCICIO 2019

Acordo:

1潞.- Aprobar a modificaci贸n, no que se refire 茅 especificaci贸n do cap铆tulo IV e VII de gastos, experimentando a seguinte variaci贸n cualitativa:

a) Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 414.450.00 "Medio Rural. Xunta de Galicia", prev铆ase unha subvenci贸n 谩 "Xunta de Galicia" para "redacci贸n plans de emerxencia por seca". Modif铆case esta determinaci贸n, pasando a integrar un programa de cooperaci贸n cos concellos beneficiarios de subvenci贸ns concedidas no exercicio 2019 por Augas de Galicia para a redacci贸n de plans de emerxencia por seca emerxencia por seca, co detalle seguinte:

414.11/462.00 "Medio Rural. A Concellos"

Beneficiario

Finalidade

Importe m谩ximo

Concello de Ba帽os de Molgas

Programa de cooperaci贸n para elaboraci贸n de plans de emerxencia por seca

3.750,00 鈧

Concello de Coles

Programa de cooperaci贸n para elaboraci贸n de plans de emerxencia por seca

3.750,00 鈧

Concello da Teixeira

Programa de cooperaci贸n para elaboraci贸n de plans de emerxencia por seca

3.750,00 鈧

Concello de Xunqueira de Espadanedo

Programa de cooperaci贸n para elaboraci贸n de plans de emerxencia por seca

3.750,00 鈧

Concello de Lobeira

Programa de cooperaci贸n para elaboraci贸n de plans de emerxencia por seca

3.750,00 鈧

Concello de Pet铆n

Programa de cooperaci贸n para elaboraci贸n de plans de emerxencia por seca

3.750,00 鈧

Concello                    de

Manzaneda

Programa de cooperaci贸n para elaboraci贸n de plans de emerxencia por seca

3.750,00 鈧

Concello da Veiga

Programa de cooperaci贸n para elaboraci贸n de plans de emerxencia por seca

3.750,00 鈧

Concello do Bolo

Programa de cooperaci贸n para elaboraci贸n de plans de emerxencia por seca

3.750,00 鈧

Concello de Verea

Programa de cooperaci贸n para elaboraci贸n de plans de emerxencia por seca

3.750,00 鈧

Concello de Rubi谩

Programa de cooperaci贸n para elaboraci贸n de plans de emerxencia por seca

3.750,00 鈧

Concello de Mu铆帽os

Programa de cooperaci贸n para elaboraci贸n de plans de emerxencia por seca

3.750,00 鈧

Concello de Bande

Programa de cooperaci贸n para elaboraci贸n de plans de emerxencia por seca

3.750,00 鈧

Concello de Vilamart铆n de Vadeorras

Programa de cooperaci贸n para elaboraci贸n de plans de emerxencia por seca

3.750,00 鈧

Concello de Avi贸n

Programa de cooperaci贸n para elaboraci贸n de plans de emerxencia por seca

3.750,00 鈧

b) Con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 414.11/750.00 "Medio Rural. Xunta de Galicia", prev铆ase unha subvenci贸n 谩 "Xunta de Galicia" para "tractores rozadoras" e por un importe de 170.000,00 euros. Base谩ndose nos convenios asinados coa Xunta de Galicia modif铆canse os beneficiarios da subvenci贸n, que pasar a ser os concellos que se indican, e a apertura da aplicaci贸n orzamentaria

Beneficiario

Finalidade

Importe

Concello    de   Chandrexa de Queixa

Tractores rozadoras

42.500,00 鈧

Concello de Xunqueira de Espadanedo

Tractores rozadoras

42.500,00 鈧

Concello de Arnoia

Tractores rozadoras

42.500,00 鈧

Concello de Mu铆帽os

Tractores rozadoras

42.500,00 鈧

 

 

 

 

 

 

 

2潞.- De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto ao p煤blico, tras o anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACI脫N EN MATERIA DE EMPREGABILIDADE PARA O EXERCICIO 2020

Acordo:

1.- Aprobar inicialmente as bases reguladoras do Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos e a entidade local menor de Ber谩n en materia de empregabilidade para o exercicio 2020.

Constit煤e o obxecto das presentes bases a regulaci贸n do Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos e a entidade local menor de Ber谩n en materia de empregabilidade para o exercicio 2020. A finalidade deste Programa 茅 a contribuci贸n ao sostemento econ贸mico dos servizos de competencia municipal e da entidade local menor de Ber谩n posibilitando o complemento dos recursos humanos necesarios co dito fin, tanto a trav茅s das figuras contractuais propias da lexislaci贸n laboral como a trav茅s de contratos administrativos ou nomeamentos de persoal funcionario interino, de ser o caso, mediante a concesi贸n de subvenci贸ns, en r茅xime de concorrencia non competitiva, para o financiamento dos ditos contratos ou nomeamentos.

Poder谩n obter subvenci贸n no marco do programa regulado nas presentes bases os concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes e a entidade local menor de Ber谩n, cando contraten persoal en r茅xime de dereito laboral, efect煤en nomeamentos de persoal funcionario interino ou subscriban contratos administrativos, t铆picos ou especiais, con persoas f铆sicas suxeitas ao r茅xime de aut贸nomos, para a realizaci贸n de actividades da s煤a competencia durante o exercicio 2020. Consid茅ranse subvencionables as contrataci贸ns ou nomeamentos que se realicen a partir do 1 de xaneiro de 2020. Igualmente ser谩n subvencionables as contrataci贸ns ou nomeamentos procedentes de anos anteriores que subsistan no exercicio 2020, exclusivamente en canto os custos devindicados a partir do 1 de xaneiro de 2020.

Ter谩n a consideraci贸n de gastos subvencionables todos os que, tendo este car谩cter conforme coa lexislaci贸n vixente en materia de subvenci贸ns, financien as anteditas contrataci贸ns ou nomeamentos, inclu铆ndo gastos salariais e de Seguridade Social, as铆 como os honorarios ou contraprestaci贸ns econ贸micas por servizos profesionais prestados por aut贸nomos.

A subvenci贸n concedida a cada concello poder谩 acadar a cont铆a m谩xima de 20.000,00 鈧 e ata o 100% dos custos indisolublemente vinculados aos contratos ou nomeamentos subvencionados. A subvenci贸n concedida 谩 entidade local menor de Ber谩n poder谩 acadar a cont铆a m谩xima de 10.000,00 鈧 e ata o 100% dos custos indisolublemente vinculados aos contratos ou nomeamentos subvencionados.

O financiamento das subvenci贸ns reguladas no presente Programa realizarase con cargo 谩 aplicaci贸n 46207/24111 dos orzamentos da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2020, tramit谩ndose con car谩cter anticipado o Programa ao abeiro do disposto no artigo 56.1 do Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aprobou o Regulamento da Lei xeral de subvenci贸ns. Para estes efectos, ser谩n de aplicaci贸n as seguintes regras especiais:

1陋) A execuci贸n do Programa queda condicionada 谩 existencia de cr茅dito adecuado e suficiente nos orzamentos da Deputaci贸n Provincial para o exercicio 2020, tendo car谩cter puramente estimatorio a cont铆a total m谩xima prevista nas presentes bases.

2陋) A cont铆a total m谩xima estimada 茅 de 1.830.000,00 鈧.

3陋) No expediente de gasto que se tramite para a aprobaci贸n do Programa, a certificaci贸n de existencia de cr茅dito substituirase por unha certificaci贸n relativa 谩 concorrencia dalgunha das circunstancias previstas no artigo 56.1 do RD 887/2006.

4陋) Os efectos de t贸dolos actos de tr谩mite ditados no expediente de gasto entenderanse condicionados a que, ao ditarse a resoluci贸n de concesi贸n, subsistan as mesmas circunstancias de feito e de dereito existentes no momento en que se produciron eses actos.

5陋) A resoluci贸n de concesi贸n deber谩 ditarse no exercicio 2020, unha vez aprobado definitivamente e publicado na forma legalmente prevista o orzamento da Deputaci贸n Provincial para o dito exercicio.

6陋) Resoluci贸ns de adhesi贸n 贸 programa e solicitudes de subvenci贸n: prazos, lugar de presentaci贸n e documentaci贸n a presentar: As resoluci贸ns de adhesi贸n 贸 programa 鈥搎ue incl煤en as solicitudes de subvenci贸n subscritas polo alcalde ou representante legal interesado, ou concelleiro no que delegue, ir谩n dirixidas 谩 Presidencia da Deputaci贸n Provincial e deber谩n presentarse no Rexistro Electr贸nico Xeral da Deputaci贸n, ou en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo com煤n das administraci贸ns p煤blicas, consonte co modelo que se achega como anexo I a estas bases.

O prazo de presentaci贸n ser谩 dun mes, contado a partir do d铆a seguinte ao da data de publicaci贸n das presentes bases no Bolet铆n Oficial da Provincia. O dito prazo ter谩 car谩cter improrrogable. As solicitudes ir谩n acompa帽adas dunha declaraci贸n do conxunto de axudas ou subvenci贸ns p煤blicas solicitadas pola entidade ou que lle fosen concedidas para o financiamento das actividades para as que se solicita subvenci贸n que se presentar谩 consonte co modelo que se achega como anexo II a estas bases.

2潞.- Someter a tr谩mite de informaci贸n p煤blica, mediante anuncio publicado no Bolet铆n Oficial da Provincia de Ourense, as bases inicialmente aprobadas polo prazo de 10 d铆as h谩biles, durante os cales as entidades interesadas poder谩n formular as alegaci贸ns ou suxesti贸ns que consideren oportunas, que deber谩n ser resoltas motivadamente no acto de aprobaci贸n definitiva.

No caso de non formularse alegaci贸ns en prazo, entenderanse automaticamente aprobadas de forma definitiva, procedendo 谩 s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.

PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACI脫N PARA A REALIZACI脫N DE ACTUACI脫NS DE LIMPEZA DAS MARXES DAS REDES VIARIAS MUNICIPAL E PROVINCIAL NO EXERCICIO 2020

Acordo:

1.- Aprobar inicialmente as bases reguladoras do Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos e mancomunidades para a realizaci贸n de actuaci贸ns de limpeza das marxes das redes viarias municipal e provincial no exercicio 2020.

Constit煤e o obxecto destas bases a regulaci贸n do programa de cooperaci贸n cos concellos e mancomunidades para a realizaci贸n de actuaci贸ns de limpeza das marxes das redes viarias municipal e provincial no exercicio 2020.

Este programa desenvolverase mediante a concesi贸n de subvenci贸ns 谩s ditas entidades locais para o financiamento da prestaci贸n de servizos de limpeza das marxes da rede viaria local. A finalidade da subvenci贸n 茅 colaborar economicamente cos concellos e mancomunidades no sostemento do servizo p煤blico de limpeza das marxes da rede viaria municipal (prestaci贸n que se considera inclu铆da no servizo m铆nimo obrigatorio de acceso aos n煤cleos de poboaci贸n, recollido no artigo 26 da Lei de bases de r茅xime local) e no cumprimento das obrigas establecidas na lexislaci贸n galega de prevenci贸n de incendios forestais. Esta colaboraci贸n condici贸nase a que por parte dos concellos e mancomunidades se realicen labores de limpeza das marxes das v铆as provinciais e municipais, co obxectivo 煤ltimo de garantir o mantemento das v铆as en condici贸ns axeitadas de limpeza e seguridade, d谩ndolle ademais cumprimento ao establecido na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevenci贸n e defensa contra os incendios forestais.

Os servizos subvencionados poder谩n prestarse mediante calquera modo de xesti贸n dos previstos na lexislaci贸n de r茅xime local, sendo subvencionables todos os gastos correntes directos do servizo. Excl煤ense os gastos de investimento e os indirectos, as铆 como os definidos como non subvencionables nos apartados 7 e 8 do artigo 31 da Lei xeral de subvenci贸ns.

Poder谩n ser beneficiarios das subvenci贸ns previstas no presente Programa provincial de cooperaci贸n os concellos de menos de 20.000 habitantes e as mancomunidades integradas por estes concellos que cumpran os seguintes requisitos:

a) Prestar o servizo de limpeza das marxes da rede viaria municipal e provincial cunha m谩quina rozadora con brazo articulado, durante, polo menos, un per铆odo m铆nimo de tres meses no exercicio 2020. Este per铆odo m铆nimo deber谩 comprender, en todo caso, as datas nas que a Deputaci贸n estableza a limpeza obrigatoria dun n煤mero m铆nimo de quil贸metros da rede viaria provincial, conforme co previsto na base s茅tima, apartado b). Nos supostos de per铆odos de prestaci贸n do servizo que non comprendan meses naturais completos, para o c谩lculo do cumprimento do per铆odo m铆nimo esixible computaranse os d铆as naturais de prestaci贸n, consider谩ndose un mes por cada trinta d铆as naturais.

b) Adherirse ao presente Programa de cooperaci贸n no prazo e coas formalidades recollidas na base quinta.

O financiamento das subvenci贸ns reguladas no presente Programa realizarase con cargo 谩 aplicaci贸n 16311/46200 dos orzamentos da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2020, tramit谩ndose con car谩cter anticipado o Programa ao abeiro do disposto no artigo 56.1 do Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aprobou o Regulamento da Lei xeral de subvenci贸ns. Para estes efectos, ser谩n de aplicaci贸n as seguintes regras especiais:

1陋) A execuci贸n do Programa queda condicionada 谩 existencia de cr茅dito adecuado e suficiente nos orzamentos da Deputaci贸n Provincial para o exercicio 2020, tendo car谩cter puramente estimatorio a cont铆a total m谩xima prevista nas presentes bases.

2陋) A cont铆a total m谩xima estimada 茅 de 350.000,00 鈧.

3陋) No expediente de gasto que se tramite para a aprobaci贸n do Programa, a certificaci贸n de existencia de cr茅dito substituirase por unha certificaci贸n relativa 谩 concorrencia dalgunha das circunstancias previstas no artigo 56.1 do RD 887/2006.

4陋) Os efectos de todos os actos de tr谩mite ditados no expediente de gasto entenderanse condicionados a que, 贸 ditarse a resoluci贸n de concesi贸n, subsistan as mesmas circunstancias de feito e de dereito existentes no momento en que se produciron eses actos.

5陋) A resoluci贸n de concesi贸n deber谩 ditarse no exercicio 2020, unha vez aprobado definitivamente e publicado na forma legalmente prevista o orzamento da Deputaci贸n Provincial para o dito exercicio.

A cont铆a das subvenci贸ns que se concedan ao abeiro deste Programa de cooperaci贸n ser谩 para o exercicio 2020 de 4.500,00 鈧 por entidade local, con destino ao financiamento dos gastos subvencionables de prestaci贸n do servizo. A cont铆a poder谩 ser inferior nos casos en que as铆 se solicite expresamente pola entidade local interesada. En todo caso, a cont铆a da subvenci贸n nunca poder谩 exceder do 100% dos gastos subvencionables soportados pola entidade beneficiaria, polo que se reducir谩 no importe correspondente para o caso de que o gasto xustificado no citado concepto sexa inferior a 4.500,00 鈧.

Os concellos e mancomunidades que desexen adherirse ao Programa de cooperaci贸n regulado nas presentes bases deber谩n facelo mediante resoluci贸n do 贸rgano competente na que se aprobe a dita adhesi贸n. A resoluci贸n deber谩 ter o contido que se recolle no anexo I destas bases, modelo que poder谩 utilizarse para documentar a dita resoluci贸n.

Coa solicitude deberase achegar unha declaraci贸n do solicitante da subvenci贸n na que figure o conxunto de subvenci贸ns e axudas solicitadas para o mesmo fin, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes, sexan p煤blicas ou privadas, segundo o modelo anexo II. A resoluci贸n de adhesi贸n deber谩 presentarse no Rexistro Electr贸nico Xeral da Deputaci贸n, ou en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo com煤n das administraci贸ns p煤blicas.

O prazo de presentaci贸n ser谩 dun mes, contado a partir do d铆a seguinte ao da data de publicaci贸n das presentes bases no Bolet铆n Oficial da Provincia. O dito prazo ter谩 car谩cter improrrogable. A adhesi贸n dos concellos ou mancomunidades autorizarase mediante decreto da Presidencia, no que se conceder谩 a subvenci贸n correspondente ata un m谩ximo de 4.500,00 euros. A resoluci贸n de autorizaci贸n de adhesi贸n deber谩 ditarse antes do 20 de marzo de 2020. Na dita resoluci贸n, ou ben noutra resoluci贸n posterior, concretaranse as obrigas de limpeza da rede viaria provincial 谩s que queda condicionada a concesi贸n da subvenci贸n, conforme co previsto na base 7陋.

No suposto en que o n煤mero de solicitudes exceda as dispo帽ibilidades orzamentarias, a Presidencia conceder谩 as subvenci贸ns por rigorosa orde de entrada no rexistro da Deputaci贸n. Para estes efectos, tomarase a data de entrada no Rexistro Xeral da Deputaci贸n da documentaci贸n 铆ntegra de cada solicitude, e non se ter谩 en conta a data de presentaci贸n de solicitudes incursas en deficiencias formais.

No caso de producirse remanentes con anterioridade ao 24 de abril de 2020 pola renuncia ou perda do dereito 谩s subvenci贸ns por parte dalg煤n beneficiario, a Presidencia, sen necesidade de proceder a unha nova convocatoria, poder谩 acordar a concesi贸n da subvenci贸n que proceda ao seguinte ou seguintes solicitantes, por orde de entrada no rexistro da Deputaci贸n, tal e como se establece no par谩grafo anterior.

2潞.- Someter a tr谩mite de informaci贸n p煤blica, mediante anuncio publicado no Bolet铆n Oficial da Provincia de Ourense, as bases inicialmente aprobadas polo prazo de 10 d铆as h谩biles, durante os cales as entidades interesadas poder谩n formular as alegaci贸ns ou suxesti贸ns que consideren oportunas, que deber谩n ser resoltas motivadamente no acto de aprobaci贸n definitiva.

No caso de non formularse alegaci贸ns en prazo, entenderanse automaticamente aprobadas de forma definitiva, procedendo 谩 s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.

PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACI脫N EN MATERIA DE MOCIDADE PARA O EXERCICIO 2020

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente as bases reguladoras do Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos e a entidade local menor de Ber谩n en materia de mocidade para o exercicio 2020.

Constit煤e o obxecto das presentes bases a regulaci贸n do Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos e a entidade local menor de Ber谩n en materia de mocidade para o exercicio 2020. A finalidade deste Programa 茅 contribu铆r 贸 financiamento das actividades desenvolvidas polos concellos da provincia e a entidade local menor de Ber谩n en prol da mocidade 贸 longo do exercicio 2020.

Poder谩n obter subvenci贸n no marco do programa regulado nas presentes bases os concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes e a entidade local menor de Ber谩n, cando desenvolvan actividades en prol da mocidade durante o exercicio 2020.

Ter谩n a consideraci贸n de gastos subvencionables todos os que, tendo este car谩cter conforme coa lexislaci贸n vixente en materia de subvenci贸ns, financien as anteditas actividades, sempre que fosen autorizados a partir do 1 de xaneiro de 2020.

A subvenci贸n concedida a cada concello poder谩 acadar a cont铆a m谩xima de 6.000,00 鈧 e ata o 100% dos custos indisolublemente vinculados 贸 desenvolvemento das actividades subvencionadas. A subvenci贸n concedida 谩 entidade local menor de Ber谩n poder谩 acadar a cont铆a m谩xima de 3.000,00 鈧 e ata o 100% dos custos indisolublemente vinculados 贸 desenvolvemento das actividades subvencionadas.

O financiamento das subvenci贸ns reguladas no presente Programa realizarase con cargo 谩 aplicaci贸n 46211/24111 dos orzamentos da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2020, tramit谩ndose con car谩cter anticipado o Programa 贸 abeiro do disposto no artigo 56.1 do Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aprobou o Regulamento da Lei xeral de subvenci贸ns. Para estes efectos, ser谩n de aplicaci贸n as seguintes regras especiais:

1陋) A execuci贸n do Programa queda condicionada 谩 existencia de cr茅dito adecuado e suficiente nos orzamentos da Deputaci贸n Provincial para o exercicio 2020, tendo car谩cter puramente estimatorio a cont铆a total m谩xima prevista nas presentes bases.

2陋) A cont铆a total m谩xima estimada 茅 de 549.000,00 鈧.

3陋) No expediente de gasto que se tramite para a aprobaci贸n do Programa, a certificaci贸n de existencia de cr茅dito substituirase por unha certificaci贸n relativa 谩 concorrencia dalgunha das circunstancias previstas no artigo 56.1 do RD 887/2006.

4陋) Os efectos de t贸dolos actos de tr谩mite ditados no expediente de gasto entenderanse condicionados a que, 贸 ditarse a resoluci贸n de concesi贸n, subsistan as mesmas circunstancias de feito e de dereito existentes no momento en que se produciron eses actos.

5陋) A resoluci贸n de concesi贸n deber谩 ditarse no exercicio 2020, unha vez aprobado definitivamente e publicado na forma legalmente prevista o orzamento da Deputaci贸n Provincial para o dito exercicio.

6陋) Resoluci贸ns de adhesi贸n 贸 programa e solicitudes de subvenci贸n: prazos, lugar de presentaci贸n e documentaci贸n a presentar: As resoluci贸ns de adhesi贸n 贸 programa 鈥搎ue incl煤en as solicitudes de subvenci贸n- subscritas polo alcalde ou representante legal interesado, ou concelleiro no que delegue, ir谩n dirixidas 谩 Presidencia da Deputaci贸n Provincial e deber谩n presentarse no Rexistro Electr贸nico Xeral da Deputaci贸n, ou en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Com煤n das Administraci贸ns P煤blicas, consonte como modelo que ach茅gase como anexo I a estas bases.

O prazo de presentaci贸n ser谩 dun mes, contado a partir do d铆a seguinte ao da data de publicaci贸n das presentes bases no Bolet铆n Oficial da Provincia. O dito prazo ter谩 car谩cter improrrogable. As solicitudes ir谩n acompa帽adas dunha declaraci贸n do conxunto de axudas ou subvenci贸ns p煤blicas solicitadas pola entidade ou que lle fosen concedidas para o financiamento das actividades para as que se solicita subvenci贸n que se presentar谩 consonte como modelo que ach茅gase como anexo II a estas bases.

2潞.- Someter a tr谩mite de informaci贸n p煤blica, mediante anuncio publicado no Bolet铆n Oficial da Provincia de Ourense, as bases inicialmente aprobadas polo prazo de 10 d铆as h谩biles, durante os cales as entidades interesadas poder谩n formular as alegaci贸ns ou suxesti贸ns que consideren oportunas, que deber谩n ser resoltas motivadamente no acto de aprobaci贸n definitiva.

No caso de non formularse alegaci贸ns en prazo, entenderanse automaticamente aprobadas de forma definitiva, procedendo 谩 s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.

PROGRAMA PROVINCIAL DE COOPERACI脫N PARA A ELABORACI脫N DE PLANS DE EMERXENCIA POR SECA

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente as bases reguladoras do Programa provincial de cooperaci贸n para a elaboraci贸n de plans de emerxencia por seca, complementario das axudas concedidas con dito fin por Augas de Galicia en virtude da convocatoria publicada no DOG n潞.118, do 24 de xu帽o de 2019.

Constit煤e o obxecto destas bases a regulaci贸n dun programa de cooperaci贸n para a elaboraci贸n de plans de emerxencia por seca, destinado exclusivamente 贸s concellos da provincia de Ourense relacionados no punto terceiro desta cl谩usula, co fin de complementar as axudas concedidas a aqueles con dita finalidade por Augas de Galicia en virtude da convocatoria publicada no DOG n潞.118, do 24 de xu帽o de 2019. O obxectivo do programa 茅 que as entidades locais beneficiarias dispo帽an dun instrumento b谩sico de planificaci贸n para xestionar os posibles episodios de seca, de tal xeito que se garanta o abastecemento 谩 poboaci贸n e se fomente o emprego eficiente dos recursos h铆dricos.

Para ser subvencionables, os plans de emerxencia por seca deber谩n ter un contido acorde 贸 disposto no artigo 7 da Lei 10/2001, do 5 de xullo, do Plan hidrol贸xico nacional, nas demais disposici贸ns legais e regulamentarias de aplicaci贸n e nos plans de seca das correspondentes demarcaci贸ns hidrogr谩ficas.

En todo caso, o seu contido incluir谩, como m铆nimo:

a) Unha descrici贸n e un diagn贸stico do sistema de abastecemento, con indicaci贸n dos recursos dispo帽ibles, as 谩reas de captaci贸n e as demandas de auga.

b) A determinaci贸n das zonas m谩is vulnerables en caso de seca e dos usos da auga m谩is relevantes desde o punto de vista econ贸mico e social, coa identificaci贸n da poboaci贸n, os condicionantes ambientais, os principais elementos do patrimonio natural e actividades estrat茅xicas que poder铆an verse afectados.

c) Un sistema de indicadores e escenarios coherente co recollido no correspondente plan de seca da s煤a demarcaci贸n hidrogr谩fica.

d) As medidas de xesti贸n a adoptar en cada un dos distintos escenarios inclu铆dos.

e) A previsi贸n dunha subministraci贸n alternativa ante situaci贸ns de escaseza temporal, razoable e proporcional 谩s concretas circunstancias que potencialmente se poidan producir nestas situaci贸ns e 谩 s煤a duraci贸n.

f) As actuaci贸ns que se considere necesario executar para garantir o abastecemento 谩 poboaci贸n durante un episodio de seca, inclu铆das as obras de captaci贸n e conduci贸n que sexan precisas.

Este programa desenvolverase mediante a concesi贸n de subvenci贸ns 贸s concellos que seguidamente se relacionan, co fin de complementar o financiamento das actividades necesarias para acadar o obxectivo proposto: Ba帽os de Molgas, Coles, A Teixeira, Xunqueira de Espada帽edo, Lobeira, Pet铆n, Manzaneda, A Veiga, O Bolo, Verea, Rubi谩, Mu铆帽os, Bande, Vilamart铆n de Valdeorras e Avi贸n.

As actuaci贸ns subvencionadas poder谩n realizarse mediante calquera modo de xesti贸n dos previstos na lexislaci贸n de r茅xime local, sendo subvencionables todos os gastos directos do servizo. Excl煤ense os gastos indirectos, as铆 como os definidos como non subvencionables nos apartados 7 e 8 do artigo 31 da Lei xeral de subvenci贸ns.

Ter谩n a consideraci贸n de gastos subvencionables todos os que, tendo este car谩cter conforme coa lexislaci贸n vixente en materia de subvenci贸ns, financien as anteditas contrataci贸ns, inclu铆ndo gastos salariais e de Seguridade Social, as铆 como os honorarios ou contraprestaci贸ns econ贸micas por servizos profesionais prestados por contratistas.

A cont铆a das subvenci贸ns concedidas ao abeiro deste Programa de cooperaci贸n ser谩 de 3.750,00 鈧 por entidade local, sen prexu铆zo de que dito importe poder谩 reducirse nos casos en que as铆 se solicite expresamente pola entidade local interesada. En todo caso, a cont铆a da subvenci贸n nunca poder谩 exceder do 20% dos gastos subvencionables soportados pola entidade beneficiaria, polo que se reducir谩 no importe correspondente cando resulte procedente.

O financiamento das subvenci贸ns reguladas no presente programa realizarase con cargo 谩 aplicaci贸n 414.11/450.00, dos orzamentos da Deputaci贸n Provincial de Ourense para o exercicio 2019.

O presente programa ser谩 sometido a aprobaci贸n inicial polo pleno da corporaci贸n provincial e seguidamente a informaci贸n p煤blica polo prazo de 10 d铆as h谩biles, mediante a publicaci贸n do correspondente anuncio no Bolet铆n Oficial da provincia de Ourense. De non producirse alegaci贸ns entenderase aprobado definitivamente e, no caso contrario, someteranse aquelas 谩 consideraci贸n do pleno para a aprobaci贸n definitiva do programa. Logo de aprobarse definitivamente o programa, publicarase o pertinente anuncio no Bolet铆n Oficial da provincia de Ourense, inclu铆ndo o texto 铆ntegro desta bases e a relaci贸n de concellos beneficiarios e das axudas concedidas.

A aprobaci贸n definitiva do programa levar谩 impl铆cita a adhesi贸n dos concellos beneficiarios, sen prexu铆zo da s煤a facultade de formular as alegaci贸ns que estimen oportunas con ocasi贸n do tr谩mite de informaci贸n p煤blica e de renunciar as axudas con posterioridade 谩 s煤a concesi贸n efectiva.

2潞.- Someter a tr谩mite de informaci贸n p煤blica, mediante anuncio publicado no Bolet铆n Oficial da Provincia de Ourense, as bases inicialmente aprobadas polo prazo de 10 d铆as h谩biles, durante os cales as entidades interesadas poder谩n formular as alegaci贸ns ou suxesti贸ns que consideren oportunas, que deber谩n ser resoltas motivadamente no acto de aprobaci贸n definitiva.

No caso de non formularse alegaci贸ns en prazo, entenderanse automaticamente aprobadas de forma definitiva, procedendo 谩 s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia.

SITUACI脫N DO HOSPITAL COMARCAL DE VALDEORRAS E A SANIDADE NO RURAL DA PROVINCIA DE OURENSE

Acordo:

1. Solicitar 谩 Conseller铆a de Sanidade que contin煤e aplicando todas as medidas necesarias para que a poboaci贸n de referencia do Hospital Comarcal de Valdeorras te帽a garantida unha atenci贸n sanitaria resolutiva, baseada nos principios de equidade, accesibilidade, calidade e seguridade, cunha carteira de servizos adaptada 谩s necesidades desa poboaci贸n.

2. Solicitar 谩 conseller铆a de Sanidade que contin煤e coas medidas necesarias, xa en marcha, tanto en materia de infraestruturas como de equipamento, para continuar mellorando a coordinaci贸n entre atenci贸n primaria e atenci贸n especializada, ofrecendo o mellor servizo sanitario 谩 poboaci贸n de referencia de Valdeorras.

DEFENSA DA IGUALDADE DE TRATO ENTRE AS PARELLAS DE FEITO E OS MATRIMONIOS NO ACCESO 脕 PENSI脫N DE VIUVEZ

Acordo:

1潞.- Instar ao Goberno de Espa帽a 谩 modificaci贸n dos correspondentes preceptos do Real decreto lexislativo 8/2015 e de todas aquelas normas relacionadas con el, para equiparar os dereitos no acceso 谩 pensi贸n de viuvez das parellas de feito co dos matrimonios civ铆s.

2潞.- Instar ao Goberno de Espa帽a para que no prazo m谩ximo dun ano, aprobe un proxecto de lei de parellas de feito polo que se incorpore no C贸digo Civil unha regulaci贸n do r茅xime da parella de feito aplicable en todo o territorio nacional, as铆 como incorporar as modificaci贸ns oportunas noutras normas para evitar calquera tipo de discriminaci贸n xur铆dica das parellas de feito fronte os matrimonios por raz贸n do seu estado civil ou da natureza ou formalidade da s煤a relaci贸n de convivencia, cando concorran o resto de requisitos que se establezan en cada caso.

DEFENSA DAS LIBERDADES EDUCATIVAS CONSAGRADAS NA CONSTITUCI脫N

Acordo:

1潞.- Respectar e defender a Constituci贸n Espa帽ola e a xurisprudencia emanada do Tribunal Constitucional en relaci贸n co artigo 27潞, que sit煤an no mesmo plano de igualdade o dereito 谩 educaci贸n e a liberdade en ensino, mediante un desenvolvemento harm贸nico de ambos dereitos.

2潞.- Garantir que os pais/nais, como primeiros responsables da educaci贸n dos seus fillos/as escollan o tipo de educaci贸n e o centro educativo onde escolarizalos.

3潞.- Defender a rede de centros concertados como garantes da existencia dunha oferta plural complementaria 谩 rede p煤blica, tal e como manifestou o Tribunal Constitucional, e polo tanto defender a liberdade de elecci贸n das familias, asegurando a igualdade de oportunidades delas no exercicio deste dereito, o que implica que ambas redes, p煤blica e privada-concertada ter谩n que ter os recursos necesarios que aseguren este dereito.

4潞.- Promover e apoiar a autonom铆a organizativa e pedag贸xica dos centros, respectando o seu car谩cter propio, para desenvolver proxectos educativos de calidade que poidan responder 谩s inquedanzas e prioridades das familias co fin de que estas poidan escoller con total liberdade.

5潞.- Garantir a existencia e gratuidade dos centros de educaci贸n especial, tanto na rede p煤blica como na privada-concertada, como garantes da liberdade de elecci贸n das familias.

6潞.- Respectar e cumprir co artigo 27潞.3 da Constituci贸n que obriga aos poderes p煤blicos a garantir o dereito que asiste aos pais/nais para que os seus fillos/as reciban a formaci贸n relixiosa e moral que estea de acordo coas s煤as propias convicci贸ns.

7潞.- Abandonar calquera intento dirixido a suprimir a demanda social do artigo 109.2 da LOMCE como factor determinante por parte das administraci贸ns 谩 hora de ofertas as prazas educativas.

8潞.- Darlle traslado deste acordo ao Goberno de Espa帽a para que, a trav茅s do cumprimento de todos os puntos desta proposta, defenda e garanta as liberdades educativas consagradas na Constituci贸n Espa帽ola.