A Deputaci贸n de Ourense aproba por unanimidade un acordo en defensa dos servizos do Hospital de Ver铆n e reprobar ao portavoz do Grupo Socialista

  • O pleno de hoxe da corporaci贸n provincial aprobou tam茅n o Plan Estrat茅xico de Subvenci贸ns da Deputaci贸n e do Inorde para 2020-2023; os programas BenOurense Persoal T茅cnico 2020 e o de Asistencia a Entidades Locais para a xesti贸n de servizos municipais do ciclo da auga para o 2020, e a ordenanza fiscal das taxes do servizo de recollida de residuos s贸lidos urbanos e dos puntos limpos da provincia.

Ourense, 20 de decembro de 2019.- O pleno da Deputaci贸n de Ourense aprobou hoxe por unanimidade, na sesi贸n ordinaria correspondente ao mes de decembro, un acordo en defensa dos servizos do Hospital de Ver铆n e a reprobaci贸n do portavoz do Grupo Socialista, Rafael Rodr铆guez Villarino. Neste documento acordaron "pedir 谩 Conseller铆a de Sanidade que mante帽a e mellore os servizos que se vi帽an prestando no Hospital Comarcal de Ver铆n para garantir a calidade asistencial da veci帽anza da zona, nomeadamente do servizo do paridoiro".

As铆 mesmo, nese acordo, tam茅n aprobou reprobar ao portavoz do Grupo Socialista na Deputaci贸n, Rafael Rodr铆guez Villarino, "pola s煤a desprezable pr谩ctica pol铆tica de manipulaci贸n, mentira e insulto que fai como representante do PSdeG-PSOE na corporaci贸n provincial e polo r茅dito pol铆tico que est谩 a procurar co tema do peche do paridoiro do Hospital Comarcal de Ver铆n", segundo recolle o acordo.

O terceiro punto do acordo recolle: "Darlles traslado destes acordos 谩 Presidencia da Xunta de Galicia, 谩 Conseller铆a de Sanidade, 谩 Direcci贸n do Sergas, 谩 Xerencia do CHUOU, aos profesionais m茅dicos e sanitarios do Hospital de Comarcal de Ver铆n e aos colexios profesionais de m茅dicos e enfermer铆a de Ourense, as铆 como aos concellos, partidos pol铆ticos con representaci贸n municipal e axentes sociais e econ贸micos das zonas afectadas".

Por outra banda, o pleno aprobou tam茅n o Plan Estrat茅xico de Subvenci贸ns da Deputaci贸n de Ourense e do Inorde para o per铆odo 2020-2023. Este instrumento de planificaci贸n das pol铆ticas p煤blicas que te帽an por obxecto o fomento de actividades de utilidade p煤blica ou de interese social pres茅ntase, como xa se fixo no mandato anterior, como un documento de planificaci贸n que abrangue os exercicios econ贸micos 2020, 2021, 2022 e 2023. O Plan estrut煤rase en sete li帽as de acci贸ns iniciais: cooperaci贸n coas entidades locais, cultura, deporte, reto demogr谩fico, benestar social, desenvolvemento econ贸mico e asociacionismo veci帽al.

Asemade, aprobouse o programa BenOurense Persoal T茅cnico 2020; o Programa de Asistencia a Entidades Locais para a xesti贸n de servizos municipais do ciclo da auga para o 2020, e a ordenanza fiscal reguladora das taxes do servizo intermunicipal delegado de recollida de residuos s贸lidos urbanos e dos puntos limpos da provincia.

No caso do Programa BenOurense Persoal T茅cnico 2020, esta iniciativa c铆nguese 谩 programaci贸n detallada das acci贸ns de asistencia t茅cnica, econ贸mica e xur铆dica aos concellos con menos de 20.000 habitantes na execuci贸n das s煤as competencias en materia de servizos sociais comunitarios b谩sicos. Tam茅n est谩n inclu铆das as mancomunidades intermunicipais que xestionen servizos sociais dun conxunto de municipios con menos de 20.000 habitantes.

As acci贸ns deste Programa div铆dense na asistencia econ贸mica para garantir o financiamento aos concellos e mancomunidades para a contrataci贸n ou nomeamento de persoal t茅cnico dos equipos municipais de servizos sociais, e por outra banda abrangue a asistencia t茅cnica e xur铆dica en materia de servizos sociais. Este servizo prestarase de xeito prioritario 谩s entidades locais de menos de 5.000 habitantes e de alta dispersi贸n.

A totalidade dos acordos do pleno foron os seguintes:

TOMA DE POSESI脫N DA DEPUTADA DO GRUPO SOCIALISTA ROSARIO RODR脥GUEZ DELGADO

Acordo:

Toma de posesi贸n da deputada do Grupo Socialista Rosario Rodr铆guez Delgado.

PLAN ESTRAT脡XICO DE SUBVENCI脫NS DA DEPUTACI脫N DE OURENSE E DO INORDE PARA O PER脥ODO 2020 - 2023

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente o Plan estrat茅xico de subvenci贸ns da Deputaci贸n Provincial de Ourense e do INORDE para o per铆odo 2020-2023.

A vixente Ordenanza xeral de subvenci贸ns da Deputaci贸n Provincial de Ourense, cuxo texto consolidado aprobado definitivamente se publicou no BOP n煤m. 260 de data 12.11.2015 establece no seu T铆tulo III (artigos 12-14), baixo a r煤brica "do plan estrat茅xico de subvenci贸ns", a obriga desta Deputaci贸n de elaborar e aprobar un plan estrat茅xico de subvenci贸ns, como instrumento de planificaci贸n das pol铆ticas p煤blicas que te帽an por obxecto o fomento de actividades de utilidade p煤blica ou interese social, co contido m铆nimo e r茅xime de tramitaci贸n, aprobaci贸n, seguimento e avaliaci贸n al铆 recollido.

Nesta Ordenanza provincial at贸pase unha regulaci贸n espec铆fica da planificaci贸n estrat茅xica das subvenci贸ns provinciais, contida no seu citado T铆tulo III, regulaci贸n que intenta adaptar 谩s peculiaridades da Administraci贸n provincial a regulaci贸n xeral contida con car谩cter xeral nos artigos 8 da Lei 38/2003 xeral de subvenci贸ns e 4 da Lei 9/2007 de subvenci贸ns de Galicia, que carecen dun desenvolvemento regulamentario espec铆fico para as entidades locais.

Entre outros aspectos, o T铆tulo III da Ordenanza provincial recolle expresamente no seu artigo 12 o car谩cter preceptivo dos plans estrat茅xicos como requisito previo para a concesi贸n de subvenci贸ns, car谩cter que vi帽a recollido nos artigos citados da lexislaci贸n estatal e auton贸mica e que foi interpretado pola xurisprudencia do Tribunal Supremo, en sentenzas do 26 de xu帽o e 4 de decembro de 2012, do seguinte xeito "...dado o tenor dos apartados 1 e 3 do artigo 8 e da Disposici贸n adicional 13陋 da Lei 38/2003, o Plan Estrat茅xico ao que se refire ten car谩cter previo ao establecemento de calquera subvenci贸n, constitu铆ndo un requisito esencial cuxo cumprimento esixe que sexa formalizado externamente e cun contido que o faga identificable como tal por reflectir alo menos aquelo ao que alude o apartado 1 dese artigo 8...".

En consecuencia, a aprobaci贸n dun plan estrat茅xico, co contido e obxectivos sinalados na ordenanza, resulta unha necesidade ineludible para posibilitar a concesi贸n de subvenci贸ns nos vindeiros exercicios tanto por parte da Deputaci贸n como por parte do Inorde.

Como xa se fixo no mandato anterior (2015-2019), 贸ptase por facer unha planificaci贸n a longo prazo, con perspectiva de toda a lexislatura e que abranga os exercicios econ贸micos 2020, 2021, 2022 e 2023, cumpr铆ndose en todo caso os prazos establecidos no artigo 12.2 da Ordenanza xeral de subvenci贸ns que establece un per铆odo de vixencia m铆nimo dun ano e m谩ximo de catro.

Polo anterior, procedeuse 谩 elaboraci贸n do presente Plan estrat茅xico de subvenci贸ns da Deputaci贸n Provincial e do Inorde para os exercicios 2020-2023, co contido m铆nimo previsto no artigo 12.3 da repetida Ordenanza xeral de subvenci贸ns desta Deputaci贸n, part铆ndose de que este se concibe, dada a s煤a natureza e configuraci贸n legal, como un instrumento program谩tico. Non obstante, establ茅cese un nivel m铆nimo de vinculaci贸n co plan establecendo unha espec铆fica obriga de motivaci贸n das desviaci贸ns que eventualmente se produzan respecto das s煤as previsi贸ns. Todo o anterior debera redundar nun maior control do gasto p煤blico, polo que o Plan estrat茅xico debe ser un instrumento que sirva para racionalizar o exercicio da acci贸n de fomento, de tal maneira que se poida seguir mantendo esa acci贸n 谩 vez que, sobre criterios de eficacia, se rendibilicen os recursos que polas circunstancias poden verse limitados.

O Plan estrut煤rase en 7 li帽as de acci贸n iniciais (1. Cooperaci贸n coas entidades locais, 2. Fomento da cultura, 3. Fomento do deporte, 4. Reto demogr谩fico 5. Fomento do benestar social, 6. Fomento do desenvolvemento econ贸mico e 7. Fomento do asociacionismo veci帽al), en coherencia coas competencias provinciais e coas previsi贸ns dos orzamentos xerais da Deputaci贸n Provincial para o exercicio 2020, xa aprobados, e co Plan Ourense 72-73 do grupo de goberno.

2潞.- Someter o expediente a informaci贸n p煤blica durante o prazo de 20 d铆as h谩biles, de conformidade co establecido na Ordenanza xeral de subvenci贸ns, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado, se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

APROBACI脫N INICIAL DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACI脫N DO SERVIZO MUNICIPAL DE SUBMINISTRACI脫N DA AUGA POTABLE NO MUNICIPIO DOS BLANCOS

Acordo:

1潞) Aprobar inicialmente a Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestaci贸n do servizo municipal de subministraci贸n de auga potable no municipio dos Blancos.

2潞) Someter o presente expediente e o acordo de aprobaci贸n inicial ao tr谩mite de informaci贸n p煤blica, por un prazo de trinta (30) d铆as h谩biles, mediante a inserci贸n de anuncios no BOP de Ourense, na sede electr贸nica da Deputaci贸n en nun dos xornais de maior difusi贸n da provincia, todo elo de conformidade co previsto no artigo 17 do Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais. Durante o dito prazo, as persoas interesadas poder谩n formular as reclamaci贸ns que consideren oportunas, as cales deber谩n ser resoltas polo pleno da corporaci贸n provincial, a trav茅s de acordo de aprobaci贸n definitiva. No caso de que non se formulasen reclamaci贸ns en prazo, o acordo de aprobaci贸n inicial elevarase a definitivo, sen necesidade de acordo plenario expreso.

APROBACI脫N INICIAL DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS DOS SERVIZOS DE SANEAMENTO E DEPURACI脫N DO CONCELLO DOS BLANCOS

Acordo:

1潞) Aprobar inicialmente a Ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestaci贸n dos servizos de saneamento e depuraci贸n de augas residuais no municipio dos Blancos.

2潞) Someter o presente expediente e o acordo de aprobaci贸n inicial ao tr谩mite de informaci贸n p煤blica, por un prazo de trinta (30) d铆as h谩biles, mediante a inserci贸n de anuncios no BOP de Ourense, na sede electr贸nica da Deputaci贸n en nun dos xornais de maior difusi贸n da provincia, de conformidade co previsto no artigo 17 do Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais. Durante o dito prazo, as persoas interesadas poder谩n formular as reclamaci贸ns que consideren oportunas, as cales deber谩n ser resoltas polo pleno da corporaci贸n provincial, a trav茅s de acordo de aprobaci贸n definitiva. No caso de que non se formulasen reclamaci贸ns en prazo, o acordo de aprobaci贸n inicial elevarase a definitivo, sen necesidade de acordo plenario expreso.

APROBACI脫N INICIAL DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N COS CONCELLOS PARA A XESTI脫N DELEGADA DO SERVIZO DE INSPECCI脫N DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS NO EXERCICIO 2020 E SEGUINTES

Acordo:

1潞) Aprobar inicialmente o Plan provincial de cooperaci贸n cos concellos para a xesti贸n delegada do servizo de inspecci贸n dos tributos municipais durante o exercicio 2020 e seguintes, conforme 谩s seguintes bases reguladoras:

Constit煤e o obxecto destas bases a regulaci贸n dun plan de cooperaci贸n entre a Deputaci贸n Provincial de Ourense e os concellos da provincia para a prestaci贸n pola Deputaci贸n Provincial, en r茅xime de competencia delegada, do servizo de inspecci贸n dos tributos municipais.

Contido da delegaci贸n das competencias municipais de inspecci贸n tributaria na Deputaci贸n. 脕mbito funcional, territorial e temporal. En virtude do presente plan de cooperaci贸n, os concellos que se adhiran ao mesmo, delegan na Deputaci贸n Provincial o exercicio das competencias de inspecci贸n de tributos, nos seguintes termos:

a) 脕mbito funcional:

a.1) Os concellos adheridos delegar谩n na Deputaci贸n Provincial o exercicio de todas las funci贸ns que integran a inspecci贸n tributaria, conforme coa lexislaci贸n vixente, para a totalidade dos tributos municipais, ag谩s aqueles que expresamente se except煤en polo concello no acordo de adhesi贸n. Except煤anse do 谩mbito da delegaci贸n as contribuci贸ns especiais e as taxas que se perciban pola prestaci贸n de servizos, nos supostos en que o pagamento das ditas taxas se realice con car谩cter previo 谩 prestaci贸n dos servizos que orixina a s煤a devindicaci贸n.

a.2) Os concellos adheridos autorizan 谩 Deputaci贸n Provincial a solicitar dos 贸rganos competentes da Administraci贸n tributaria do Estado a delegaci贸n do exercicio da competencia de inspecci贸n do imposto de actividades econ贸micas, ao abeiro do establecido no artigo 91.3 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, ag谩s que expresamente indiquen o contrario.

b) 脕mbito territorial:

As delegaci贸ns conferidas en virtude do presente plan de cooperaci贸n referiranse aos tributos devindicados nos termos municipais dos concellos delegantes. Non obstante o anterior, e de conformidade co establecido no artigo 7.4 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, a Deputaci贸n Provincial poder谩 exercer tales facultades delegadas en toda a provincia, cingu铆ndose, en todo caso e exclusivamente, aos tributos delegados dos concellos adheridos.

c) 脕mbito temporal:

As delegaci贸ns conferidas en virtude do presente plan de cooperaci贸n ser谩n eficaces nos termos indicados na cl谩usula terceira, apartado segundo, das presentes bases.

Procedemento de adhesi贸n ao plan de cooperaci贸n. 1. Para a adhesi贸n ao plan de cooperaci贸n, os concellos interesados deber谩n presentar no Rexistro xeral electr贸nico da Deputaci贸n provincial ou en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo com煤n das administraci贸ns p煤blicas, o correspondente certificado do acordo de adhesi贸n, conforme co modelo recollido no anexo I, mediante acordo adoptado polo Pleno municipal co qu贸rum esixido no artigo 47.2.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do r茅xime local.

No acordo de adhesi贸n, os concellos especificar谩n, se 茅 o caso, os tributos cuxa inspecci贸n se except煤a expresamente da delegaci贸n (entend茅ndose, no caso contrario, que se delega para todos os tributos a que se refire o presente plan). Igualmente, e de se 鈥 lo caos, poder谩n indicar se se opo帽en a que a Deputaci贸n solicite da Administraci贸n tributaria do Estado a delegaci贸n da competencia de inspecci贸n do IAE.

2. Os acordos de adhesi贸n ao presente plan de cooperaci贸n ter谩n eficacia no prazo de dez (10) d铆as h谩biles contados a partir da s煤a entrada no Rexistro Xeral da Deputaci贸n Provincial. A aceptaci贸n da delegaci贸n de competencias entenderase automaticamente concedida sempre que os acordos de adhesi贸n se axusten ao establecido no plan. Nos supostos en que se advirta que o acordo de adhesi贸n non se axuste 谩s condici贸ns do plan, a Presidencia, dentro do indicado prazo de dez d铆as h谩biles, comunicar谩 esta circunstancia aos concellos, co obxecto de que procedan a emendar as deficiencias advertidas. A adhesi贸n ao plan non ser谩 eficaz ata que os concellos emenden as deficiencias advertidas.

3. Mediante resoluci贸n da Presidencia da Deputaci贸n, aprobarase a lista de adhesi贸ns ao plan de cooperaci贸n, a medida que estas se vaian producindo, ordenando a s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia, para os efectos previstos no artigo 7.2 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

MODIFICACI脫N DAS BASES PARA A ELABORACI脫N E EXECUCI脫N DO PLAN PROVINCIAL DE 2020 (BOP N.潞 254, DO 5 DE NOVEMBRO DE 2019)

Acordo:

1潞.- Modificar a base 3陋, apartado 2潞, das bases para elaboraci贸n e execuci贸n do Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais e da rede viaria provincial para o exercicio 2020, que ter谩 o seguinte contido:

2.- Prazo de presentaci贸n de solicitudes: As solicitudes deber谩n dirix铆rselle ao presidente da Deputaci贸n e deber谩n ter entrada no rexistro electr贸nico xeral da Deputaci贸n ou en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo com煤n das administraci贸ns p煤blicas, antes de que remate o d铆a 10 de xaneiro de 2020. Este prazo ter谩 car谩cter improrrogable. A falta de formulaci贸n da solicitude en prazo dar谩 lugar 谩 perda do dereito 谩 participaci贸n no Plan provincial.

2潞.- Publicar este acordo no BOP, para xeral co帽ecemento.

PROGRAMA BENOURENSE PERSOAL T脡CNICO 2020

Acordo:

1.- Aprobar inicialmente as bases reguladoras do programa BenOurense Persoal T茅cnico 2020.

Obxecto e alcance do Programa:

Constit煤e o obxecto do presente Programa Provincial de Asistencia Econ贸mica, T茅cnica e Xur铆dica aos Concellos en materia de Servizos Sociais Comunitarios para o exercicio 2020, denominado Programa BenOurense Persoal T茅cnico, o establecemento, de xeito integral e detallado, regulando os tr谩mites para a s煤a total execuci贸n, das acci贸ns que lle corresponde desenvolver 谩 Deputaci贸n Provincial de Ourense en virtude das competencias atribu铆das polos artigos 109.1.b) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administraci贸n local de Galicia, 63 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia e 31 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, modificado polo Decreto 148/2014, de 6 de novembro, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.

En consecuencia, e ao abeiro dos preceptos citados, o obxecto do Programa c铆nguese 谩 programaci贸n detallada das acci贸ns de asistencia t茅cnica, econ贸mica e xur铆dica aos concellos con menos de 20.000 habitantes na execuci贸n das s煤as competencias en materia de servizos sociais comunitarios b谩sicos. Para estes efectos, incl煤ense tam茅n as mancomunidades intermunicipais que xestionen servizos sociais dun conxunto de municipios con menos de 20.000 habitantes, ao tratarse de meras entidades instrumentais dos concellos que exercen competencias delegadas por aqueles.

APROBACI脫N INICIAL DO PROGRAMA DE ASISTENCIA A ENTIDADES LOCAIS PARA A XESTI脫N DE SERVIZOS MUNICIPAIS DO CICLO DA AUGA PARA O EXERCICIO 2020

Acordo:

1潞) Aprobar inicialmente o Programa de Asistencia 谩s Entidades Locais para a Xesti贸n dos Servizos Municipais do Ciclo da Auga para o exercicio 2020.

Constit煤e o obxecto deste programa a regulaci贸n das condici贸ns para a prestaci贸n 谩s entidades locais da provincia de Ourense da asistencia t茅cnica, xur铆dica e administrativa para a xesti贸n dos servizos municipais do ciclo da auga durante o exercicio 2020.

Este programa ad贸ptase no exercicio da competencia provincial para prestarlles asistencia e cooperaci贸n aos concellos e demais entidades locais en materia de servizos municipais prevista no artigo 36.1.b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do r茅xime local, tendo en conta as competencias de xesti贸n dos servizos p煤blicos de abastecemento domiciliario de auga potable, evacuaci贸n e depuraci贸n de augas residuais da totalidade dos municipios da provincia.

2潞) Someter a informaci贸n p煤blica, por prazo de dez d铆as h谩biles, o presente acordo de aprobaci贸n inicial, mediante anuncio na sede electr贸nica da Deputaci贸n Provincial e no Bolet铆n Oficial da Provincia. As reclamaci贸ns ou alegaci贸ns que se formulen no dito prazo ser谩n resoltas polo Pleno da Corporaci贸n. No caso de non formularse alegaci贸ns, o acordo de aprobaci贸n inicial entenderase automaticamente elevado a definitivo, proced茅ndose 谩 s煤a publicaci贸n, sen prexu铆zo da s煤a inmediata entrada en vigor.

APROBACI脫N DEFINITIVA DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS DO SERVIZO INTERMUNICIPAL DELEGADO DE RECOLLIDA, TRATAMENTO E ELIMINACI脫N DE RESIDUOS S脫LIDOS URBANOS E DOS PUNTOS LIMPOS DA PROVINCIA DE OURENSE

Acordo:

1潞) Estimar a alegaci贸n formulada polo Concello de Castrelo de Mi帽o en relaci贸n coa aprobaci贸n inicial da modificaci贸n da ordenanza fiscal reguladora das taxas do servizo intermunicipal delegado de recollida, tratamento e eliminaci贸n de residuos s贸lidos urbanos e dos puntos limpos da provincia de Ourense.

2潞) Aprobar definitivamente a dita modificaci贸n, conforme ao texto aprobado na sesi贸n plenaria de 25 de outubro de 2019, coas seguintes adici贸ns:

a) No artigo 1.1., eng谩dese Castrelo de Mi帽o ao 谩mbito de aplicaci贸n da ordenanza fiscal.

b) Na disposici贸n derrogatoria, eng谩dese 谩s ordenanzas fiscais que se derrogan a ordenanza fiscal reguladora das taxas do servizo municipal delegado de recollida, tratamento e eliminaci贸n de residuos s贸lidos urbanos e puntos limpos do Concello de Castrelo de Mi帽o, publicada no BOP n潞 273 de 2 de decembro de 2011, as铆 como a s煤a modificaci贸n publicada no BOP n潞 286, de 15 de decembro de 2016.

3潞) O presente acordo de aprobaci贸n definitiva queda condicionado a que non se presenten outras alegaci贸ns, reclamaci贸ns ou suxesti贸ns no per铆odo de exposici贸n p煤blica. No caso de que efectivamente se presenten, a aprobaci贸n definitiva carecer谩 de eficacia ata a resoluci贸n expresa desas alegaci贸ns, reclamaci贸ns ou suxesti贸ns nun pleno posterior.

4潞) Ordenar a publicaci贸n do presente acordo, unha vez que adquira eficacia, e do texto 铆ntegro da ordenanza coas modificaci贸ns aprobadas, no Bolet铆n Oficial da Provincia, para a s煤a entrada en vigor conforme ao disposto no artigo 17.3 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais.

DEFENSA DOS SERVIZOS DO HOSPITAL DE VER脥N E A REPROBACI脫N DO PORTAVOZ DO GRUPO SOCIALISTA

Acordo:

1潞.- Pedirlle 谩 Conseller铆a de Sanidade que dote, mante帽a e mellore os servizos que se vi帽an prestando no Hospital Comarcal de Ver铆n para garantir a calidade asistencial da veci帽anza no oriente ourens谩n, nomeadamente do servizo de paridoiro.

2潞.- Reprobar ao portavoz do Grupo Provincial Socialista, don Rafael Rodr铆guez Villarino, pola s煤a desprezable pr谩ctica pol铆tica de manipulaci贸n, mentira e insulto que ven de facer como representante do PSdeG-PSOE na Corporaci贸n Provincial, e nomeadamente polo rexeitable r茅dito pol铆tico que est谩 a procurar cun tema de tanta sensibilidade social como o peche do paridoiro do Hospital Comarcal de Ver铆n.

3潞.- Darlles traslado destes acordos 谩 Presidencia da Xunta de Galicia, 谩 Conseller铆a de Sanidade, 谩 direcci贸n do Sergas, 谩 Xerencia do CHUOU, aos profesionais m茅dicos e sanitarios do Hospital de Comarcal de Ver铆n e aos colexios profesionais de m茅dicos e enfermer铆a de Ourense, as铆 como aos concellos, partidos pol铆ticos con representaci贸n municipal e axentes sociais e econ贸micos das zonas afectadas.

DEREITO A NACER, TRABALLAR E MORRER NA PROVINCIA DE OURENSE DIGNAMENTE

Acordo:

1.- Fortalecer o traballo do goberno provincial de Ourense nas redes de poderes locais intermedios de Europa e ante as instituci贸ns comunitarias, nas pol铆ticas de reto demogr谩fico, para facer efectivo o papel protagonista das provincias como receptoras directas de axudas e xestoras das mesmas tralo intenso e frut铆fero traballo con Partenalia, a CEPLI e o Comit茅 das Rexi贸ns.

2.- Aproveitar os fondos comunitarios conseguidos por esta provincia tralos proxectos aprobados para po帽er en valor o noso territorio, mencionando alg煤ns tan relevantes como o da provincia de Ourense como Destino Tur铆stico Intelixente; o Plan "EmprendOU" e mesmo o Raia Termal.

3.- Seguir facendo da planificaci贸n, da transparencia e da xesti贸n econ贸mica rigorosa os alicerces do goberno provincial e do Plan de mandato "Ourense 7273", un documento do que derivan actuaci贸ns como o Plan de axudas 谩 natalidade, o plan de empregabilidade ou o plan de axudas 谩 mocidade.

4.- Continuar coa estratexia de alianza coas organizaci贸ns empresariais de Ourense e de Galicia (Confederaci贸n Empresarial de Ourense, C铆rculo de Empresarios de Galicia, Asociaci贸n de Aut贸nomos), acompa帽ando a s煤a actividade, facendo especial fincap茅 na internacionalizaci贸n, co claro obxectivo da creaci贸n de riqueza e de emprego.

5.- Potenciar o papel do Inorde e o seu papel clave de apoio aos sectores produtivos da provincia: agroalimentario, extractivo, termal, tecnol贸xico, e/ou tur铆stico.

6.- Consolidar a andaina iniciada coa Universidade de Vigo coa creaci贸n do Observatorio Internacional do Medio Rural, trala celebraci贸n do Congreso Internacional do Medio Rural, nunha provincia que co帽ece o papel clave do talento no seu desenvolvemento, validando f贸rmulas de 茅xito como o cooperativismo e o asociacionismo.

7.- Instar 谩 Xunta de Galicia e ao Goberno de Espa帽a a tomar decisi贸ns pol铆ticas de discriminaci贸n positiva con Ourense, seguindo o exemplo da posta en marcha na nosa provincia, a instancias da Deputaci贸n, do Centro Galego de Innovaci贸n da Formaci贸n Profesional.

8.- Urxir ao Goberno de Espa帽a a rematar as obras de alta velocidade ferroviaria para que Ourense ga帽e en competitividade e conectividade.

9.- Urxir ao Goberno de Espa帽a a que conte cun responsable do Reto Demogr谩fico, nove meses despois do cese da anterior Comisionada, para implementar e coordinar pol铆ticas que afectan ao 80% do territorio nacional.

10.- Continuar dese帽ando proxectos e actuaci贸ns que aporten valor ao territorio e que sexan referente non s贸 auton贸mico sen贸n tam茅n nacional como o "Provincia Intelixente", impulsado pola Deputaci贸n xunto con ABANCA e multinacionais tecnol贸xicas como Viewnext do Grupo IBM.

FINANCIAMENTO DOS CONSERVATORIOS MUNICIPAIS DA PROVINCIA DE OURENSE

Acordo:

Instar ao Goberno Provincial a dirixirse 谩 Xunta de Galicia para, en colaboraci贸n cos concellos, traballar nun modelo de financiamento dos conservatorios municipais que, atendendo a criterios t茅cnicos e de calidade no ensino, permita outorgar unha maior estabilidade ao seu funcionamento.