A Deputaci贸n aproba o Plan Provincial de Cooperaci贸n e o Plan Complementario, cun orzamento de m谩is de 9,4 mill贸ns de euros

  • O pleno de hoxe da corporaci贸n provincial aprobou tam茅n a adhesi贸n da instituci贸n provincial 谩 "Asociaci贸n Cami帽o Xeraci贸n N贸s".

Ourense, 31 de xaneiro de 2020.- O pleno da Deputaci贸n de Ourense aprobou inicialmente hoxe, na sesi贸n ordinaria correspondente ao mes de xaneiro, o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais 2020 cun orzamento de 6.573.260 euros -dos cales a Deputaci贸n achegar谩 5.938.500 euros e os concellos 634.760 euros- e 2.918.735 euros para o Plan complementario. En total: 9.491.995 euros.

Dentro do Plan de cooperaci贸n, a instituci贸n provincial destinar谩 un orzamento de 4.294.500 euros para as obras municipais, asumindo os concellos, pola s煤a parte, os 634.760 euros anteriormente citados. Ademais, no Plan rec贸llese un investimento de 144.000 euros que aportar谩 a Deputaci贸n para o r茅xime especial para concellos en situaci贸n de insuficiencia financeira manifesta, as铆 como un orzamento de 1.500.000 euros destinado 谩 rede viaria da Deputaci贸n.

No apartado cultural, a corporaci贸n provincial aprobou a adhesi贸n da Deputaci贸n 谩 "Asociaci贸n Cami帽o Xeraci贸n N贸s" que ten como finalidade ser o n煤cleo de integraci贸n e representaci贸n dos diferentes axentes interesados en promover o desenvolvemento deste cami帽o. A asociaci贸n ten como fins principais regular e promocionar o citado cami帽o, sendo o centro receptor e distribuidor de toda a informaci贸n relativa ao mesmo, as铆 como a potenciaci贸n, revalorizaci贸n e preservaci贸n dos recursos naturais, culturais, hist贸ricos e art铆sticos da zona, especialmente os relacionados co paso do antigo cami帽o de peregrinaci贸n a Santiago de Compostela.

A totalidade dos acordos do pleno foron os seguintes:

MODIFICACI脫N REPRESENTANTE SUPLENTE DO GRUPO SOCIALISTA NO INORDE

Acordo:

Modificar a representaci贸n do Grupo Socialista no INORDE, quedando como segue:

- D.陋 Margarita P茅rez Fern谩ndez (suplente: dona Rosario Rodr铆guez Delgado).

MODIFICACI脫N DO ARTIGO 15.2 DOS ESTATUTOS DO INORDE

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente a modificaci贸n do artigo 15.2 dos Estatutos do INORDE, quedando redactado do seguinte xeito:

"2. O xerente ser谩 designado polo Consello Reitor, tras a convocatoria p煤blica e con respecto aos principios de m茅rito e capacidade e con criterios de idoneidade. Dados os especiais fins institucionais do INORDE non se esixir谩 para o acceso ao posto de xerencia a condici贸n de funcionario de carreira do subgrupo AI. En todo caso ser谩 requisito para o acceso ao posto dispor da titulaci贸n esixida para o acceso ao emprego p煤blico en prazas do subgrupo A1 e dispor dunha experiencia m铆nima de 5 anos de exercicio profesional. Seralle de aplicaci贸n 谩 xerencia o r茅xime de persoal directivo establecido na lexislaci贸n vixente coas peculiaridades establecidas nos presentes estatutos"

2潞.- Someter o presente expediente e o acordo de aprobaci贸n inicial ao tr谩mite de informaci贸n p煤blica, por un prazo de trinta (30) d铆as h谩biles, mediante a inserci贸n de anuncios no BOP de Ourense e na sede electr贸nica da Deputaci贸n, de conformidade co previsto no artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do r茅xime local. Durante o dito prazo, as persoas interesadas poder谩n formular as reclamaci贸ns que consideren oportunas, as cales deber谩n ser resoltas polo pleno da Corporaci贸n Provincial, a trav茅s de acordo de aprobaci贸n definitiva. No caso de que non se formulasen reclamaci贸ns en prazo, o acordo de aprobaci贸n inicial elevarase a definitivo, sen necesidade de acordo plenario expreso.

DELEGACI脫N DO CONCELLO DE CENLLE NA DEPUTACI脫N DO EXERCICIO DAS COMPETENCIAS DE RECADACI脫N

Acordo:

Aceptar a delegaci贸n de competencias efectuada polo Concello de Cenlle a favor da Deputaci贸n Provincial, mediante acordo plenario de data 18 de decembro de 219, para a recadaci贸n executiva dos gastos derivados de execuci贸ns forzosas dos artigo 99 e 100 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo com煤n das administraci贸ns p煤blicas, nas condici贸ns recollidas no acordo de delegaci贸n do Concello de Cenlle, sendo en todo caso de aplicaci贸n as seguintes condici贸ns xerais:

a) O contido da delegaci贸n abranguer谩 o exercicio de todas as facultades necesarias para a realizaci贸n da recadaci贸n en v铆a executiva, ditando todos os actos administrativos necesarios para a xesti贸n dos ditos procedementos, inclu铆da a emisi贸n da providencia de constrinximento e resoluci贸n dos recursos administrativos contra os actos de recadaci贸n executiva.

b) Para o exercicio da competencia delegada o concello deber铆a remitir as oportunas certificaci贸ns de descuberto do tributo ao que se refire.

c) A taxa para satisfacer polo concello pola prestaci贸n do servizo de recadaci贸n en per铆odo executivo ser谩 o 100% da recarga de constrinximento que debe pagar o debedor tributario conforme co establecido no artigo 6, apartado b) da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestaci贸n dos servizos de xesti贸n, inspecci贸n e recadaci贸n da Deputaci贸n Provincial de Ourense. A Deputaci贸n deducir谩 da transferencia do importe recadado a cantidade correspondente 谩 taxa liquidada, sen prexu铆zo da notificaci贸n da dita liquidaci贸n na forma prevista no artigo 9 da Ordenanza fiscal.

d) A presente delegaci贸n estar谩 vixente a partir do d铆a seguinte ao da s煤a publicaci贸n no Bolet铆n Oficial da Provincia durante un prazo de catro anos, prorrog谩ndose tacitamente por per铆odos de 4 anos se ningunha das partes mostra expresamente a s煤a vontade en contra, comunic谩ndollo 谩 outra cunha antelaci贸n non inferior a 6 meses 谩 data sinalada ou 谩 de calquera dos per铆odos de pr贸rroga.

MODIFICACI脫N DOS CR脡DITOS ORZAMENTARIOS DO ORZAMENTO DO EXERCICIO 2020 MEDIANTE A CONCESI脫N DE CR脡DITO EXTRAORDINARIO N.潞 1/2020

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente a modificaci贸n de cr茅ditos do expediente n.潞 1/2020, co seguinte detalle:

Cr茅ditos extraordinarios. Gastos de investimentos:

Aplicaci贸n

Expresi贸n

Importe

433.00/831.00

Desenvolvemento empresarial. Pr茅stamo a longo prazo

332.770,98 鈧

2潞.- De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto ao p煤blico, tras o anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno.

O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns.

APROBACI脫N INICIAL DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N 脕S OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS 2020

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente o Plan provincial de cooperaci贸n 谩s obras e servizos municipais 2020 (Plan Base), co detalle que figura na relaci贸n de obras para o efecto redactada, co seguinte resumo:

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACI脫N E ESTRADAS

 

DEPUTACI脫N

CONCELLOS

TOTAL

1.- Obras municipais

4.294.500,00 鈧

634.760,00 鈧

4.929.260,00 鈧

2.- R茅xime especial para concellos en situaci贸n de insuficiencia financeira manifesta

144.000,00 鈧

 

144.000,00 鈧

2.- Rede Viaria Deputaci贸n

1.500.000,00 鈧

 

1.500.000,00 鈧

TOTAL

5.938.500,00 鈧

634.760,00 鈧

6.573.260,00 鈧

 

PLAN COMPLEMENTARIO

 

DEPUTACI脫N

CONCELLOS

TOTAL

Obras municipais

2.831.985,00 鈧

86.750,00 鈧

2.918.735,00 鈧

Rede Viaria Deputaci贸n

3.619.879,00 鈧

 

3.619.879,00 鈧

 

2潞.- Someter o Plan a informaci贸n p煤blica mediante anuncio no BOP, para que se poidan formular alegaci贸ns ou reclamaci贸ns durante o prazo de 10 d铆as. Se se presentan alegaci贸ns ou reclamaci贸ns o Plan debe ser sometido novamente a Corporaci贸n Provincial, para o acordo de aprobaci贸n definitiva.

No caso de que non se presenten alegaci贸ns ou reclamaci贸ns, o Plan entenderase definitivamente aprobado, sen necesidade de novo acordo.

ADHESI脫N DA DEPUTACI脫N DE OURENSE 脕 "ASOCIACI脫N CAMI脩O XERACI脫N N脫S"

Acordo:

1潞.- Solicitar a adhesi贸n da Deputaci贸n Provincial de Ourense 谩 "ASOCIACI脫N CAMI脩O XERACI脫N N脫S".

2潞.- Manifestar a conformidade desta entidade cos compromisos e obrigaci贸ns recollidos na Acta Fundacional da Asociaci贸n, asinada na data 21.12.2019, e aprobar de xeito expreso os Estatutos da citada Asociaci贸n.

3潞.- Designar como representante da Deputaci贸n Provincial de Ourense na Asamblea Xeral da Asociaci贸n, ao deputado provincial Armando Ojea Bouzo, actuando como suplente deste, a tam茅n deputada provincial Ana Patricia Torres Madureira.

APOIO 脫S 脫RGANOS CONSTITUCIONAIS E PARA INSTAR AO ACTUAL GOBERNO DE ESPA脩A A NON REALIZAR CONCESI脫NS AOS GRUPOS INDEPENDENTISTAS

Acordo:

1.- Que a Deputaci贸n de Ourense mostre o seu apoio e respecto ao ordenamento xur铆dico espa帽ol e a todos os 贸rganos constitucionais, inclu铆dos a Xefatura de Estado.

2.- Que a Deputaci贸n de Ourense inste ao grupo parlamentario EH-Bildu para que o seu portavoz se retracte das palabras que, contra a Coroa e a nosa democracia, proferiu no Pleno de investidura do pasado 5 de xaneiro de 2020.

3.- Que a Deputaci贸n de Ourense inste ao actual presidente do Goberno a non realizar concesi贸ns aos grupos independentistas nin a levar a cabo a creaci贸n dunha "mesa de negociaci贸n institucional entre os gobernos de Espa帽a e Catalu帽a".

4.- Que a Deputaci贸n de Ourense inste ao presidente do Goberno a que cumpra a s煤a promesa de recuperaci贸n do delito de referendo ilegal.

SOLICITAR AO CONGRESO DOS DEPUTADOS QUE SE INTERPELE AO PRESIDENTE DO GOBERNO SOBRE OS ACORDOS ALCANZADOS CON INDEPENDENTISTAS E POPULISTAS E SE REXEITE A ACTUACI脫N DUN PRESIDENTE QUE PACTOU CON AQUELES QUE QUEREN ACABAR CO CONSENSO CONSTITUCIONAL

Acordo:

I. Instar ao presidente do Goberno a romper o seus acordos con ERC e Bildu.

II. Instar a todos os grupos parlamentarios do Congreso a que os seus deputados e deputadas, como representantes de toda a cidadan铆a espa帽ola, soliciten a comparecencia do Sr. S谩nchez para ser interpelado sobre os seguintes aspectos:

1. Se a s煤a afirmaci贸n de "deixar atr谩s a xudicializaci贸n do conflito" implica:

a) Reverter politicamente as condenas que a xustiza impuxo aos condenados por delito de sedici贸n, entre outros, cando en outubro de 2017 vulneraron a lei co obxectivo de romper a nosa naci贸n.

b) Non actuar con toda a forza da lei e a xustiza espa帽olas contra aqueles dirixentes pol铆ticos que, como Torra, xa afirmaron que desobedecer谩n as resoluci贸ns xudiciais e seguir谩n tentando lograr a independencia de Catalu帽a por calquera v铆a.

2. Se a s煤a afirmaci贸n de "que a lei non basta" sup贸n abandonar a obrigaci贸n de todo cidad谩n, unha obrigaci贸n legal e moral que se amplifica no caso dun cargo p煤blico, de denunciar delitos e comportamentos contrarios da lei.

3. Como poder谩 cumprir o establecido nos artigos 1.2 e 92.1 da nosa Constituci贸n ("a soberan铆a reside no pobo espa帽ol" e "as decisi贸ns pol铆ticas de especial transcendencia poder谩n ser sometidas a referendo consultivo de todos os cidad谩ns"), cando no seu acordo co PNV unha parte de Espa帽a decidiu sobre as competencias (neste caso de tr谩fico) doutra autonom铆a (neste caso Navarra) e acordou con ERC "unha consulta 谩 cidadan铆a de Catalunya, non a todos os espa帽ois, para validar as medidas en que se materialicen os acordos aos que chegue a mesa bilateral entre o goberno de Espa帽a e o govern da Catalunya".

4. Se cando anunciou un "novo tempo para Espa帽a" se debe a que o seu goberno pretende cambiar a nosa Constituci贸n (e con ela o noso sistema pol铆tico e os principios b谩sicos da nosa democracia) de maneira subrepticia, sen seguir as canles previstas nos artigos 166 e seguintes da nosa Carta Magna e sen que poidan opinar todos os espa帽ois.

5. Se a s煤a afirmaci贸n de que "se aplicar谩 un cord贸n sanitario 谩s ideas" e a s煤a intenci贸n de po帽er en marcha unha estratexia nacional de loita contra a desinformaci贸n significar谩 un control por parte do goberno dos medios de comunicaci贸n, (posto que o Sr. Iglesias considera que "a existencia de medios de comunicaci贸n privados ataca a liberdade de expresi贸n") e a exclusi贸n do debate daqueles que discrepen do goberno.

6. Se a s煤a intenci贸n de derrogar a LOMCE leva impl铆cita a eliminaci贸n do ensino concertado no noso pa铆s (tal e como o Sr. Iglesias propuxo en diversas ocasi贸ns) e a supresi贸n da liberdade dos pais e nais, reco帽ecida na Constituci贸n e avalada por diferentes sentenzas do TC, de elixir aquel modelo educativo que mellor se adapte 谩s s煤as crenzas e forma de vida.

III. Instar a todos os grupos parlamentarios do Congreso a que os seus deputados e deputadas, como representantes de toda a cidadan铆a espa帽ola, presenten unha moci贸n para rexeitar a actuaci贸n do presidente do Goberno. Un presidente do Goberno que pactou con aqueles partidos que buscan romper a unidade espa帽ola e acabar coa democracia e o Estado de Dereito vixentes no noso pa铆s.

IV. Trasladarlles este acordo a todos os grupos parlamentarios do Congreso e 谩 Comisi贸n de Petici贸ns do Congreso, en virtude do artigo 77 da CE.

INT脡RPRETE LINGUAXE DE SIGNOS NOS PLENOS DA DEPUTACI脫N DE OURENSE

Acordo:

1潞.- Solicitar da Deputaci贸n Provincial que realice os tr谩mites oportunos para a posta en marcha deste servizo, tanto presencial nos plenos como na emisi贸n destes a trav茅s de streaming.

2潞.- Co obxectivo de que esta medida sexa o m谩is efectiva posible, solicitar o contacto permanente e as reuni贸ns necesarias coas asociaci贸ns existentes nesta provincia destes colectivos, para que poidan dar traslado das s煤as propostas a esta Deputaci贸n para a mellora da implantaci贸n dos servizos necesarios.

3潞.- Instar 谩 Deputaci贸n Provincial que promova cursos de formaci贸n de linguaxe de signos no 谩mbito do persoal ao servizo tanto da instituci贸n como de t贸dolos concellos da provincia, de maneira que se garanta o acceso 谩 formaci贸n e 谩 comunicaci贸n das persoas con discapacidade.

MELLORA DA ESTRADA OU-540

Acordo:

1潞.- Instar 谩 Xunta de Galicia para que incl煤a no proxecto de mellora da estrada OU-540 que est谩 a tramitar, as variantes de Bande e Verea.

2潞.- Darlles traslado deste acordo ao Consello de Goberno da Xunta de Galicia, 谩 Conseller铆a de Infraestruturas e Mobilidade e a todos os plenos dos concellos das comarcas de Celanova e a Baixa Limia.

3潞. Instar 谩 Xunta de Galicia 谩 redacci贸n, coa m谩xima celeridade, do proxecto de reforma da estrada OU-540, no treito comprendido entre Celanova e a fronteira portuguesa, de tal xeito que se contemple para pr贸ximos investimentos a construci贸n das variantes de Bande e Verea, previa negociaci贸n do seu trazado con estes concellos, dado que son os m谩is directamente afectados.

4潞. Dar traslado deste acordo ao Consello de Goberno da Xunta de Galicia, 谩 Conseller铆a de Infraestruturas e Mobilidade, e a t贸dolos plenos dos concellos das comarcas de Celanova e a Baixa Limia.

5潞.- Que se execute a segunda fase da estrada OU-540, desde o remate da actual autov铆a en Celanova (Casal do Bispo), ata a fronteira da Madalena, no l铆mite do concello e Lobios, tal como estaba contemplado no decreto 396/2009, do 8 de outubro, polo que se declarou a utilidade p煤blica e se dispuxo a urxente ocupaci贸n dos bens e dereitos afectados polo proxecto de trazado do eixo de comunicaci贸n A-52 fronteira portuguesa. Treito I VAC a-52- Celanova Sur e treito II Celanova Sur-Fronteira portuguesa.

6潞.- Planificaci贸n do parque empresarial previsto no plan de solo Empresarial de Galicia para a Baixa Limia, como infraestrutura comarcal estruturante.

7潞.- Elaboraci贸n e execuci贸n do plan territorial integrado que estableza as condici贸ns para o desenvolvemento integral da comarca, tal como se recolle nas directrices de Ordenaci贸n do territorio de Galicia.

8潞.- Instar 谩 Xunta de Galicia, que faga real a s煤a aposta polo rural, e finalice o tramo da autov铆a AG-31 ata a fronteira portuguesa.

XESTI脫N P脷BLICA E DIRECTA DO FUTURO CAPD DE OURENSE

Acordo:

1潞.- O Pleno insta 谩 Xunta de Galicia a que garanta por escrito que o centro p煤blico ser谩 de xesti贸n exclusivamente p煤blica directa.

2潞.- O Pleno insta 谩 Xunta de Galicia a comprometer unha partida de cr茅dito nos vindeiros orzamentos da Xunta de Galicia que garanta a s煤a xesti贸n p煤blica directa a trav茅s da contrataci贸n de persoal p煤blico. Dispo帽endo os fondos precisos para po帽er en funcionamento cando rematen as obras o servizo p煤blico directo, tanto para o pago da contrataci贸n de persoal como para dotar do equipamento preciso as instalaci贸ns e non ter que agardar un ano a maiores desde a finalizaci贸n das obras.

3潞.- O Pleno insta 谩 Xunta de Galicia a realizar unha convocatoria urxente dun concurso oposici贸n para a selecci贸n inmediata de persoal que garanta a dispo帽ibilidade de persoal p煤blico cualificado nada m谩is rematen as primeiras fases do proxecto.

4潞.- O Pleno insta 谩 Xunta de Galicia a garantir a participaci贸n efectiva da plataforma social no proceso de construci贸n do novo CAPD de Ourense, para garantir que se acometa conforme as demandas acordadas as铆 como a garantir que o futuro centro de atenci贸n 谩s persoas con discapacidade (CAPD) de Ourense ser谩 de xesti贸n exclusivamente p煤blica e directa.