A Deputaci贸n de Ourense completa o protocolo de medidas de actuaci贸n contra o coronavirus

  • O presidente Manuel Baltar asinou hoxe 鈥搇ogo da declaraci贸n do estado de alarma- unha nova resoluci贸n na que se mant茅n o peche ao p煤blico dos centros de traballo e a suspensi贸n de actos p煤blicos e da prestaci贸n de servizos culturais, deportivos e formativos. En canto ao persoal, establ茅cense medidas de teletraballo.

  • Hoxe constitu铆use tam茅n o Comit茅 de seguimento do coronavirus COVID-19, que celebrou a s煤a primeira reuni贸n.

Ourense, 16 de marzo de 2020.- A Deputaci贸n de Ourense v茅n de completar o protocolo de medidas de actuaci贸n contra o coronavirus. Neste sentido, o presidente do goberno provincial, Manuel Baltar, asinou hoxe unha nova resoluci贸n 鈥搇ogo da declaraci贸n do estado de alarma- na que se mant茅n o peche ao p煤blico dos centros de traballo e a suspensi贸n de actos p煤blicos e da prestaci贸n de servizos culturais, deportivos e formativos. En canto ao persoal, establ茅cense medidas de teletraballo. Tam茅n hoxe, constitu铆use o Comit茅 de seguimento do coronavirus COVID-19, que celebrou a s煤a primeira reuni贸n.

O texto 铆ntegro do decreto, que se publicar谩 no Bolet铆n Oficial da Provincia (BOP), na sede electr贸nica e na p谩xina web da Deputaci贸n de Ourense, 茅 o seguinte:

Mediante resoluci贸n da Presidencia da Deputaci贸n Provincial de Ourense n潞 2020/2081 de 13 de marzo de 2020 aprobouse o protocolo xeral de medidas preventivas en relaci贸n coa pandemia do COVID 鈥 19 aplicables no sector p煤blico provincial.

Con esa mesma data, o Consello da Xunta de Galicia adoptou un acordo polo que se declarou a situaci贸n de emerxencia sanitaria en Galicia, activ谩ndose o Plan territorial de emerxencias de Galicia (PLATERGA) no seu nivel IG (DOG n潞 50 bis de 13 de marzo de 2020).A este respecto, o acordo do Consello da Xunta veu ratificar as medidas de peche dos centros culturais, deportivos e formativos dependentes da Deputaci贸n Provincial xa acordada pola Presidencia na resoluci贸n citada.

Posteriormente, o Goberno da Naci贸n, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declarou o estado de alarma en todo o territorio nacional, adoptando unha serie de medidas para a prevenci贸n da propagaci贸n da pandemia no noso pa铆s, entre as que se atopan restrici贸ns 谩 libre circulaci贸n das persoas (artigo 7 do Real Decreto) e medidas de contenci贸n nos 谩mbitos educativos e de formaci贸n (artigo 9) nos equipamentos culturais, deportivos e de ocio (artigo 10) as铆 como de suspensi贸n dos prazos administrativos (Disposici贸n adicional 3陋) e de prescrici贸n e caducidade (Disposici贸n adicional 4陋).

Neste senso, as medidas adoptadas na resoluci贸n da Presidencia de 13 de marzo en canto ao peche ao p煤blico dos centros e actividades formativos, culturais e deportivos do sector p煤blico provincial v铆ronse, unha vez m谩is, ratificadas materialmente pola declaraci贸n de estado de alarma. Doutra banda, e a铆nda que o Decreto de estado de alarma non contempla o peche ao p煤blico dos centros de traballo da Deputaci贸n, a suspensi贸n das sesi贸ns de 贸rganos colexiados e o resto de medidas adoptadas na resoluci贸n da Presidencia quedaron en todo caso formalmente ratificadas pola Disposici贸n Final 1陋 do Real Decreto 463/2020, tendo amparo legal, en todo caso, no artigo 6 do dito Real Decreto, conforme ao que "cada Administraci贸n conservar谩 las competencias que le otorga la legislaci贸n vigente en la gesti贸n ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las 贸rdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los art铆culos 4 y 5", 茅 dicir, do necesario sometemento 谩 ordes da autoridade nacional competente para xestionar o estado de alarma.

Con data 15 de marzo de 2020, o Centro de Coordinaci贸n Operativa da Xunta de Galicia (CECOP) adoptou medidas preventivas nos centros de traballo do sector p煤blico auton贸mico, establecendo o teletraballo como f贸rmula xeneralizada de prestaci贸n dos seus servizos polo empregados p煤blicos e limitando a prestaci贸n presencial 谩s funci贸ns de car谩cter esencial.

脕 vista da evoluci贸n dos acontecementos, e previa a consulta coa Xunta de Goberno da Deputaci贸n Provincial, o goberno provincial considera que debe procederse 谩 actualizaci贸n do protocolo aprobado o 13 de marzo, substitu铆ndoo por un novo protocolo que afonde no alcance das medidas adoptadas, en li帽a coas recomendaci贸ns formuladas polas autoridades sanitarias e coas medidas adoptadas polo CECOP para o persoal do sector p煤blico auton贸mico, procurando, na medida do posible, a m谩xima limitaci贸n nos movementos das persoas e a reduci贸n dos contactos presenciais.

A competencia para a adopci贸n das medidas preventivas corresponde 谩 Presidencia, no exercicio das atribuci贸ns que lle confire o artigo 34, apartados a), d), e) e h) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do r茅xime local.

Polo exposto, DISPO脩O:

1潞) Deixar sen efecto a resoluci贸n da Presidencia da Deputaci贸n Provincial de Ourense n潞 2020/2081 de 13 de marzo de 2020 pola que se aprobou o protocolo xeral de medidas preventivas en relaci贸n coa pandemia do COVID 鈥 19 aplicables no sector p煤blico provincial, que queda substitu铆da pola presente resoluci贸n, na que se aproba un novo protocolo co seguinte contido:

I.-Obxecto

O presente protocolo establece as medidas a adoptar con car谩cter xeral para a prevenci贸n da propagaci贸n do coroavirus COVID 19 nos centros de traballo da Deputaci贸n Provincial de Ourense, do Instituto Ourens谩n de Desenvolvemento Econ贸mico (INORDE), no Consorcio Provincial de Ourense do Servizo Contra Incendios e de Salvamento (Consorcio CIS) e no Consorcio de Augas de Valdeorras. As persoas responsables dos distintos centros de traballo, servizos ou unidades administrativas adoptar谩n as medidas previstas no presente protocolo de forma inmediata e coordinada.

A coordinaci贸n e execuci贸n das medidas previstas no presente protocolo no 谩mbito concreto da Deputaci贸n Provincial corresponder谩 ao deputado 鈥 delegado de Administraci贸n Provincial, co que se resolver谩 de forma directa calquera d煤bida ou aclaraci贸n precisa para a s煤a aplicaci贸n.

No caso do INORDE, do Consorcio CIS e do Consorcio de Augas de Valdeorras, a coordinaci贸n e execuci贸n das medidas corresponder谩 aos presidentes dos ditos organismos.

II. Comisi贸n de Seguimento do COVID 鈥 19 no Sector P煤blico Provincial

Cr茅ase unha Comisi贸n de Seguimento do COVID 鈥 19 no Sector P煤blico Provincial, nos seguintes termos:

a) Composici贸n:

Presidente: o presidente da Deputaci贸n Provincial de Ourense, que poder谩 ser substitu铆do polos vicepresidentes, conforme 谩 s煤a orde de prelaci贸n.

Vogais:

O deputado 鈥 delegado de Administraci贸n Provincial

O presidente do INORDE e deputado delegado de Facenda

O deputado 鈥 delegado de Cooperaci贸n Provincial e presidente do Consorcio Provincial do Servizo Contra Incendios e de Salvamento e do Consorcio de Augas de Valdeorras

O vicepresidente 2潞 da Deputaci贸n Provincial

A deputada 鈥 delegada de Reto Demogr谩fico, Igualdade e Pol铆ticas Sociais.

Secretario: o secretario xeral da Deputaci贸n Provincial, ou funcionario que legalmente o substit煤a.

b) Funci贸ns:

O Comit茅 de Seguimento ter谩 a condici贸n de 贸rgano deliberante, tendo como funci贸n principal o asesoramento 谩 Presidencia para a adopci贸n das medidas a adoptar como consecuencia da pandemia do COVID 鈥 19, inclu铆da a actualizaci贸n do presente protocolo, cando proceda, facilitando a posta en com煤n da informaci贸n dispo帽ible dos diferentes centro de traballo e servizos dependentes da Deputaci贸n Provincial e dos seus entes p煤blicos dependentes ou adscritos, garantindo a axeitada coordinaci贸n na xesti贸n e execuci贸n das medidas que se adopten e facilitando a avaliaci贸n e seguimento conxunto da s煤a efectividade.

c) R茅xime de funcionamento: aplicarase ao Comit茅 de Seguimento as normas de funcionamento propias da Xunta de Goberno, na medida en que sexan compatibles coa s煤a natureza de 贸rgano deliberante.

En todo caso, o Comit茅 de Seguimento poder谩 reunirse e realizar as s煤as sesi贸ns mediante videoconferencia.

III. Peche ao p煤blico dos centros de traballo. Suspensi贸n de actos p煤blicos e da prestaci贸n de servizos culturais, deportivos e formativos

3.A. A totalidade dos centros de traballo dependentes da Deputaci贸n Provincial de Ourense, INORDE, Consorcio CIS e Consorcio de Augas de Valdeorras permanecer谩n pechados ao p煤blico con car谩cter xeral ata o 1 de abril de 2020. En consecuencia, non se permitir谩 o acceso das persoas que non te帽an a condici贸n de cargos electos ou empregados p煤blicos provinciais, ag谩s nos casos excepcionais nos que se conceda cita previa para a atenci贸n dos cidad谩ns.

3.B. En consecuencia, os servizos culturais, deportivos e de formaci贸n de todo tipo, que se prestan de forma presencial 谩s persoas, inclu铆ndo o uso de instalaci贸ns deportivas e a visita a establecementos ou centros culturais ou formativos, quedan suspendidos na s煤a prestaci贸n ata o 1 de abril de 2020.

Esta medida afecta aos servizos prestados pola Secci贸n de Formaci贸n da Deputaci贸n, Pazo dos Deportes Paco Paz, Teatro Principal, Centro Cultural Provincial Marcos Valc谩rcel, Centro de Interpretaci贸n da Vida Mon谩stica da Ribeira Sacra, Museo Galego do Entroido, Centro de Cultura Popular Xaqu铆n Lorenzo, Escola Provincial de Gaitas, Museo Internacional da Cornamusa, Escola de Artes e Oficios e Pazo de Vilamar铆n.

Igualmente, quedan suspendidos todos os actos e eventos de car谩cter p煤blico promovidos ou organizados pola Deputaci贸n Provincial, mant茅ndose unicamente as roldas de prensa dos membros do goberno provincial que sexan necesarias para dar traslado 谩 cidadan铆a da informaci贸n que se considere relevante, e que se realizar谩n, en todo caso, mediante a s煤a retransmisi贸n a trav茅s da Internet.

3.C. No caso dos servizos obxecto de suspensi贸n gravados con taxas ou prezos p煤blicos, a Deputaci贸n Provincial proceder谩 de oficio 谩 devoluci贸n aos interesados dos importes correspondentes aos servizos xa pagados que non te帽an sido obxecto de prestaci贸n como consecuencia da s煤a suspensi贸n.

IV. Mantemento do resto de servizos p煤blicos dependentes da Deputaci贸n Provincial e dos seus organismos e entidades dependentes ou adscritos

Durante a vixencia do estado de alarma, a Deputaci贸n Provincial e os seus entes dependentes ou adscritos garantir谩n a continuidade e a adecuada prestaci贸n dos servizos p煤blicos do sector provincial non inclu铆dos no apartado 3, e en particular dos seguintes:

a) O servizo intermunicipal de recollida de residuos municipais

b) O servizo de puntos limpos, sen prexu铆zo da prohibici贸n de acceso aos recintos para os cidad谩ns. Para este efectos, os cidad谩ns que te帽an que entregar residuos voluminosos depositar谩n estes no acceso aos puntos limpos, sendo posteriormente introducidos no recinto polo persoal do servizo.

c) O servizo de transferencia de residuos municipais

d) Os servizos de limpeza viaria nos municipios de Viana do Bolo e Carballeda de Valdeorras

e) Os servizos de abastecemento de augas, saneamento e depuraci贸n e alumeado p煤blico no municipio dos Blancos.

f) A rede de centros de recollida de animais abandonados. Non obstante, a recepci贸n e entrega de animais nos centros por parte dios cidad谩ns quedan suspendida, ag谩s en casos de forza maior.

g) A asistencia aos municipios, en xeral, e en particular para a xesti贸n dos servizos relacionados co ciclo hidr谩ulico, que continuar谩 a prestarse a trav茅s da empresa mixta Aquaourense, S.A.

h) As actuaci贸ns urxentes de vixilancia, conservaci贸n e mantemento das estradas provinciais e da rede viaria municipal dos Blancos, en particular a actuaci贸n nas posibles incidencias que poidan xurdir na rede.

i) O servizo de teleasistencia domiciliaria.

j) O servizo de abastecemento e saneamento en O Barco de Valdeorras, as铆 como o servizo de depuraci贸n de augas residuais na comarca de Valdeorras, dependente do Consorcio de Augas de Valdeorras.

k) O servizo de intervenci贸n en emerxencias, dependente do Consorcio CIS.

l) As granxas e explotaci贸ns agropecuarias da Deputaci贸n Provincial e do INORDE

m) O Instituto de Desenvolvemento Agro 鈥 Gandeiro de Xinzo de Limia, dependente do INORDE.

n) O Bolet铆n Oficial da Provincia, mant茅ndose a s煤a publicaci贸n electr贸nica.

O resto de servizos non indicados na relaci贸n anterior quedan temporalmente suspendidos ata o 1 de abril de 2020.

En todo caso, a prestaci贸n dos servizos realizarase adoptando todas as medidas precautorias posibles, seguindo as recomendaci贸ns das autoridades sanitarias e evitando ao m谩ximo o contacto entre as persoas, conforme 谩s instruci贸ns que impartan os xefes das respectivas unidades, baixo a coordinaci贸n do deputado 鈥 delegado de Administraci贸n Provincial ou dos presidentes dos organismos dependentes ou adscritos.

V. Prestaci贸n dos servizos administrativos xerais

Os servizos de car谩cter administrativo continuar谩n a prestarse aos cidad谩ns, se ben de forma non presencial, utilizando os medios telef贸nicos e telem谩ticos dispo帽ibles. A tal efecto, os interesados poder谩n tramitar as s煤as solicitudes e realizar as actuaci贸ns que resulten necesarias nos seus expedientes a trav茅s da sede electr贸nica da Deputaci贸n Provincial de Ourense.

No caso de que os cidad谩ns carezan de medios para realizaci贸n on 鈥 line dos tr谩mites, atender谩selles mediante correo electr贸nico ou telefonicamente, nos seguintes termos:

a) Con car谩cter preferente, os cidad谩ns poder谩n remitir un correo electr贸nico indicando o tr谩mite que desexen realizar. Os servizos provinciais poranse en contacto cos

interesados o antes posibles, e facilitar谩 as instruci贸ns a seguir para a realizaci贸n dos tr谩mites.

Na medida en que sexa legalmente posible, se facilitar谩 a presentaci贸n de documentaci贸n mediante correo electr贸nico, realiz谩ndose a presentaci贸n no Rexistro Electr贸nico polos propios empregados p煤blicos.

b) En caso de non dispo帽er de correo electr贸nico, os cidad谩ns poder谩n formular as s煤as consultas de forma telef贸nica. Pr茅gase que a utilizaci贸n desta v铆as se restrinxa aos casos nos que sexa estritamente necesario, con fin de evitar o colapso das li帽as telef贸nicas provinciais.

Para a remisi贸n do correo electr贸nico ou a consulta telef贸nica empregaranse as direcci贸ns de correo e tel茅fonos dos distintos servizos, dispo帽ibles na web da Deputaci贸n. Excepcionalmente, naqueles casos en que non sexa posible a tramitaci贸n on 鈥 line do asunto de que se trate e este te帽a car谩cter urxente, poder谩 atenderse de forma presencial aos interesados, previa cita que se comunicar谩 de forma telef贸nica ou mediante correo electr贸nico, e coa adopci贸n das medidas precautorias oportunas.

VI. R茅xime de asistencia ao traballo dos empregados p煤blicos provinciais

1. Durante o estado de alarma, os empregados p煤blicos provinciais quedan suxeitos ao seguinte r茅xime especial de asistencia aos centros de traballo.

a) Os empregados p煤blicos que presten os seus servizos nos centros aos que se refire o apartado III quedan eximidos temporalmente da obriga de asistir aos centros de traballo, debendo en todo caso estar localizables por v铆a telef贸nica nos seus domicilios.

Except煤ase do anterior o persoal encargado da vixilancia e mantemento dos centros de traballo, que deber谩 asistir de forma presencial para a realizaci贸n das s煤as funci贸ns, e o persoal das unidades administrativas deses centros, que prestar谩 os seus servizos en r茅xime de teletraballo, conforme ao previsto no apartado e).

Co fin de minimizar os desprazamentos e contactos persoais, os xefes dos centros respectivos establecer谩n quendas de asistencia ao centro de traballo,

b) Os empregados p煤blicos que presten os seus servizos nos centros de traballo dos servizos p煤blicos aos que se refire o apartado IV, deber谩n concorrer ao seu posto de traballo de forma presencial.

c) O persoal de servizos do Pazo Provincial e do resto de edificios administrativos provinciais 鈥 ordenanzas, telefonistas, persoal de limpeza, vixilancia ou mantemento 鈥 asistir谩n de forma presencial aos seus postos de traballo mediante as quendas que se establezan.

En todos os casos sinalados nos apartados a), b) e c), as quendas de asistencia estableceranse procurando que a asistencia presencial se aplique ao menor n煤mero de empregados que sexa posible. As ditas quendas de asistencia comunicaranse aos empregados p煤blicos 谩 maior brevidade posible, public谩ndose, en todo caso, na sede electr贸nica da Deputaci贸n.

d) O persoal do Servizo de Administraci贸n Electr贸nica, os directores de 谩rea e os xefes de servizo deber谩n acudir de forma presencial ao seu centro de traballo, ata tanto non se complete o proceso de implantaci贸n efectiva do teletraballo previsto no apartado seguinte. Adicionalmente, poder谩 acordarse que asistan de forma presencial os empregados p煤blicos cuxa presencia resulte indispensable para garantir o adecuado funcionamento dos servizos.

e) O resto do persoal permanecer谩 nos seus domicilios durante o estado de alarma, debendo prestar os seus servizos na modalidade de teletraballo, na medida en que sexa posible, e debendo en todo caso estar localizable telefonicamente para o suposto de que os seus servizos sexan requiridos

2. A implantaci贸n do teletraballo realizarase de forma progresiva, coordinada pola 脕rea de Transparencia e Goberno Aberto, coas direcci贸ns de 谩rea e xefaturas de servizo, nos seguintes termos:

a) A implantaci贸n efectiva do teletraballo esixir谩 que o empregado afectado dispo帽a no seu domicilio de conexi贸n a Internet e dos medios necesarios para o desenvolvemento das s煤as tarefas. Para estes efectos, os empregados p煤blicos que dispo帽an de equipos m贸biles oficiais quedan autorizados a trasladalos aos seus domicilios. Noutro caso, deber谩n utilizar os seus dispositivos ou equipos particulares.

No caso de que os empregados p煤blicos nos dispo帽an dos medios indicados, quedar谩n eximidos do teletraballo e da asistencia presencial aos seus postos durante o estado de alarma, sen prexu铆zo do deber de localizaci贸n telef贸nica.

b) A instalaci贸n dos programas e aplicaci贸ns necesarias nos equipos dos empregados p煤blicos realizarase de forma remota, sen necesidade de que estes se despracen ao centro de traballo. A tal efecto, os funcionarios do servizo de Administraci贸n Electr贸nica se po帽er谩n en contacto cos empregados p煤blicos afectados mediante tel茅fono ou correo electr贸nico.

c) O empregado p煤blico realizar谩 o teletraballo no horario ordinario, sen prexu铆zo das adaptaci贸ns que poidan establecerse en casos concretos por motivos de conciliaci贸n da vida laboral e familiar.

3. Sen prexu铆zo do anterior, no supostos en que se mant茅n a obriga de asistencia presencial ao posto de traballo, os empregados p煤blicos provinciais que o soliciten poder谩n obter un permiso para o cumprimento de deberes relacionados coa conciliaci贸n da vida familiar e laboral, polo tempo indispensable, nos termos previstos no artigo 117 do lei do Emprego P煤blico de Galicia. En particular, esta medida aplicarase aos empregados provinciais que te帽an ao seu cargo menores ou maiores dependentes que se vexan afectados polos peches de centros educativos e de maiores. Non obstante, non poder谩n concederse estes permisos de forma simult谩nea no caso no que os proxenitores ou responsables do maior dependente te帽an a condici贸n de empregados p煤blicos.

Igualmente, aplicarase esta medida, previa solicitude dos interesados, aos empregados p煤blicos que pertenzan a grupos de alto risco ou padezan patolox铆as cr贸nicas ou te帽an familiares cos que convivan que se atopen nesas situaci贸ns.

As solicitudes poder谩n presentarse a trav茅s do rexistro electr贸nico ou mediante correo electr贸nico dirixido a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. podendo concederse con efecto retroactivo 谩 data de 16 de marzo de 2020.

4. Os empregados p煤blicos que sospeiten que poidan estar infectados polo coroavirus COVID 鈥 19 non deber谩n acudir en ning煤n caso aos centros de traballo, comunic谩ndoo de forma telef贸nica ou mediante correo electr贸nico, e deber谩n contactar coas autoridades sanitarias para os efectos de realizar as probas diagn贸sticas que procedan.

5. Evitaranse na medida do posible as reuni贸ns de traballo, utiliz谩ndose preferentemente sistemas de videoconferencia.

6. A realizaci贸n de viaxes de traballo queda prohibida con car谩cter xeral, e esixir谩 autorizaci贸n previa do deputado delegado de administraci贸n provincial ou dos presidentes dos organismos dependentes ou adscritos.

VII. Medidas en relaci贸n cos 贸rganos colexiados e cargos electos

Queda suspendida no mes de marzo a realizaci贸n de sesi贸ns dos 贸rganos colexiados da Deputaci贸n, coa excepci贸n da Xunta de Goberno e da Comisi贸n de Seguimento da crise do COVID - 19, que en todo caso reunirase nos supostos que resulten imprescindibles.

Os deputados provinciais, as铆 como o persoal dos seus grupos pol铆ticos, procurar谩n realizar as s煤as xesti贸n e actividades de forma telem谩tica ou telef贸nica, podendo solicitar a asistencia que precisen da 脕rea de Transparencia e Goberno Aberto.

VIII. Paralizaci贸n dos prazos de car谩cter preclusivo nos procedementos administrativos

1. Con car谩cter xeral, e nos termos previstos na Disposici贸n Adicional 3陋 da Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, quedan paralizados os prazos de car谩cter preclusivo dos diferentes procedementos administrativos en curso. Sen prexu铆zo do anterior, o 贸rgano competente para a s煤a tramitaci贸n e resoluci贸n poder谩 acordar mediante resoluci贸n motivada, as medidas de ordenaci贸n e instruci贸n estritamente necesarias para evitar prexu铆zos graves nos dereitos e intereses dos interesados no procedemento, sempre que estes manifesten a s煤a conformidade, ou cando o interesado manifeste a s煤a conformidade con que non se suspenda o prazo.

2. En particular nos procedementos de xesti贸n tributaria e recadaci贸n en curso, aplicaranse as seguintes regras:

a) No caso dos tributos emitidos que estean en per铆odo voluntario de pagamento, o prazo de pagamento entenderase suspendido durante o per铆odo no que dure o estado de alarma, sen prexu铆zo de que os contribu铆ntes poidan seguir realizando pagos durante o dito per铆odo.

b) Durante a vixencia do estado de alarma non se iniciar谩 o per铆odo de pagamento voluntario de ning煤n tributo.

c) Durante a vixencia do estado de alarma, quedar谩n suspendidos os procedementos de recadaci贸n en v铆a executiva, e non se proceder谩 谩 iniciaci贸n de novos procedementos deste tipo.

IX. Outras medidas

1. Queda suspendida a realizaci贸n de probas selectivas de persoal.

2. Dotarase de puntos de hixienizaci贸n o acceso a t贸dolos centros de traballo.

3. Dotarase de dispensadores autom谩ticos de xab贸n e desinfectantes en t贸dolos aseos, e de l铆quido antis茅ptico en t贸dalas dependencias.

4. Colocaranse paneis informativos nos aseos, vestiarios e puntos de acceso, indicando a t茅cnica correcta de lavado de mans.

5. A empresa prestadora do servizo de limpeza extremar谩 as tarefas de desinfecci贸n, aplicando un desinfectante nos pomos das portas e sistemas de apertura de fiestras, nos marcos das portas e nas billas e instalaci贸ns sanitarias, cunha frecuencia de d煤as horas durante a xornada laboral.

6. O persoal empregar谩 os equipos de protecci贸n individual necesarios, seguindo as instruci贸ns do Gabinete de Prevenci贸n de Riscos Laborais para o efecto.

7. Aplicaranse de forma autom谩tica e sempre que sexa posible as recomendaci贸ns das autoridades sanitarias, as铆 como as instruci贸ns que poida ditar a autoridade competente para a xesti贸n da situaci贸n de emerxencia sanitaria e do estado de alarma.

2潞) Ordenar a publicaci贸n deste protocolo no Bolet铆n Oficial da Provincia e na sede electr贸nica da Deputaci贸n Provincial, as铆 como a s煤a difusi贸n nos medios de comunicaci贸n social da provincia.