A Deputaci贸n de Ourense destina m谩is de 2,3 mill贸ns a programas de emprego e mocidade

  • O pleno aprobou hoxe as bases do Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos en materia de empregabilidade, cun orzamento de 1.830.000 euros, e o Programa provincial de mocidade, orzamentado en 549.000 euros.

  • A corporaci贸n aprobou tam茅n as bases do programa para limpeza de marxes de redes viarias municipais e provinciais, para o que se destinan 350.000 euros.

Ourense, 30 de outubro de 2020.- O pleno da Deputaci贸n de Ourense na s煤a sesi贸n ordinaria correspondente ao mes de outubro de 2020 aprobou hoxe destinar m谩is de 2,3 mill贸ns de euros para o desenvolvemento de programas provinciais de emprego e mocidade ao longo do ano 2021, e en materia de infraestruturas o plenario acordou destinar un total de 350.000 euros para o programa de limpeza de marxes viarias das redes municipais e provinciais.

No que atinxe 谩s bases reguladoras do Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos e a entidade local menor de Ber谩n en materia de empregabilidade, o orzamento para esta iniciativa ascende a 1.830.000 euros e a finalidade 茅 contribu铆r ao sostemento econ贸mico dos servizos de competencia municipal e da entidade local menor de Ber谩n posibilitando o complemento dos recursos humanos necesarios mediante a concesi贸n de subvenci贸ns, en r茅xime de concorrencia non competitiva, para o financiamento de contratos ou nomeamentos. Poder谩n obter subvenci贸n os concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes e a entidade local menor de Ber谩n, cando contraten persoal en r茅xime de dereito laboral, efect煤en nomeamentos de persoal funcionario interino ou subscriban contratos administrativos, t铆picos ou especiais, con persoas f铆sicas suxeitas ao r茅xime de aut贸nomos, para a realizaci贸n de actividades da s煤a competencia durante o exercicio 2021.

En canto 谩s bases reguladoras do Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos e a entidade local menor de Ber谩n en materia de mocidade para 2021, o orzamento ascende a 549.000 euros. A finalidade deste programa 茅 contribu铆r 贸 financiamento das actividades desenvolvidas polos concellos da provincia e a entidade local menor de Ber谩n en prol da mocidade. Poder谩n obter subvenci贸n os concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes e a entidade local menor de Ber谩n, cando desenvolvan actividades en prol da mocidade durante o exercicio 2021. Ter谩n a consideraci贸n de gastos subvencionables todos os que, tendo este car谩cter conforme coa lexislaci贸n vixente en materia de subvenci贸ns, financien as anteditas actividades, sempre que fosen autorizados a partir do 1 de xaneiro de 2021.

Tendo en conta as dificultades econ贸micas que poden atravesar os concellos no exercicio 2021 como consecuencia da loita contra a pandemia do COVID-19, no presente exercicio permitirase, de forma excepcional, que os concellos poidan utilizar a dotaci贸n econ贸mica deste programa naquilo que consideren m谩is urxente e necesario, exclu铆ndo gastos de retribuci贸ns, axudas de custo e asistencias de cargos representativos ou de designaci贸n pol铆tica e dos gastos de servizos que se atopen total ou parcialmente financiados con achegas da Deputaci贸n Provincial diferentes 谩s previstas nas bases.

A totalidade dos acordos do pleno foros os seguintes:

Daci贸n de conta da variaci贸n producida no grupo provincial de democracia ourensana (DO)

Acordo:

1潞. Tomar co帽ecemento do pase 谩 condici贸n de membro non adscrito do deputado provincial Jos茅 Miguel Caride Dom铆nguez.

2潞. Tomar co帽ecemento da modificaci贸n da composici贸n do grupo provincial de Democracia Ourensana, que pasa a estar integrado polo deputado provincial Armando Ojea Bouzo.

3潞. Modificar o acordo plenario de composici贸n das comisi贸ns informativas provinciais, as cales pasar铆an a ter 12 membros (5 PP, 3 PS de G-PSOE, 1 DO, 1 BNG, 1 CS e 1 non adscrito).

4潞. Modificar a Base n煤m. 67 das de execuci贸n do Orzamento de 2020 e de 2021, relativo 谩s retribuci贸ns e indemnizaci贸ns dos membros da corporaci贸n, en particular no relativo ao persoal eventual ao servizo do grupo (DO deixar铆a de dispor do posto de asesor t茅cnico), con data de efectos 谩 da toma de co帽ecemento polo pleno provincial do indicado nos puntos 1潞 e 2潞 do presente informe.

Modificaci贸n do acordo de creaci贸n e composici贸n das comisi贸ns informativas permanentes

Acordo:

Modificar a composici贸n das comisi贸n informativas permanentes, de tal xeito que cada comisi贸n estar谩 integrada por cinco (5) representantes do Grupo Popular, tres (3) representantes do Grupo Socialista, un (1) de Democracia Orensana, un (1) representante do BNG, unha (1) de Ciudadanos-Partido de la Ciudadan铆a, e (1) membro non adscrito.

Modificaci贸n base 67陋, apartado d). Retribuci贸ns e indemnizaci贸ns dos membros da corporaci贸n da Deputaci贸n de Ourense para 2020

Acordo:

Primeiro.- Aprobar inicialmente a modificaci贸n da Base 67陋, no apartado d) das de execuci贸n dos orzamentos provinciais para os exercicios 2020, no seguinte sentido: Onde di "O Grupo de Democracia Ourensana dispor谩 dun asesor t茅cnico e un administrativo", pasa a dicir: "O Grupo de Democracia Ourensana dispor谩 dun administrativo".

Segundo.- De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto ao p煤blico, tras o anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno.

O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns, tendo efectos dende o 1 de novembro de 2020.

Modificaci贸n base 67陋, apartado d). Retribuci贸ns e indemnizaci贸ns dos membros da corporaci贸n da Deputaci贸n de Ourense para 2021

Acordo:

Primeiro.- Aprobar inicialmente a modificaci贸n da Base 67 陋, no apartado d) das de execuci贸n dos orzamentos provinciais para o exercicio 2021, no seguinte sentido: Onde di "O Grupo de Democracia Ourensana dispor谩 dun asesor t茅cnico e un administrativo", pasa a dicir: "O Grupo de Democracia Ourensana dispor谩 dun administrativo".

Segundo.- De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisi贸n do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente ser谩 exposto ao p煤blico, tras o anuncio no Bolet铆n Oficial da Provincia, por 15 d铆as, durante os cales os interesados poder谩n examinalo e presentar reclamaci贸ns ante o Pleno.

O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamaci贸ns, tendo efectos dende o 1 de novembro de 2020.

Aprobaci贸n inicial do orzamento para o exercicio 2021 do Consorcio Provincial de Ourense para o Servizo Contra Incendios e de Salvamento

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente o orzamento do Consorcio Provincial de Ourense para o Servizo Contra Incendios e de Salvamento para o exercicio 2021, conforme co proxecto aprobado polo pleno do Consorcio o 24 de setembro de 2020, por importe de 4.311.000,00 鈧. O dito orzamento int茅grase no orzamento xeral da Deputaci贸n Provincial para todos os efectos.

2潞.- Someter a exposici贸n p煤blica o orzamento inicialmente aprobado polo prazo de 15 d铆as h谩biles, mediante anuncio no BOP. Durante o dito prazo os interesados poder谩n presentar reclamaci贸ns ante o Pleno nos termos previstos no artigo 170 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. O orzamento do Consorcio considerarase definitivamente aprobado se durante o dito prazo non se presentan reclamaci贸ns; en caso contrario o Pleno da Deputaci贸n dispor谩 dun prazo dun mes para resolvelas.

Unha vez aprobado definitivamente o orzamento do Consorcio inserirase, resumido por cap铆tulos, no BOP, entrando en vigor no exercicio 2021.

Expediente de modificaci贸n das bases de execuci贸n do orzamento do exercicio 2020, n.潞 6/2020

Acordo:

1潞.- Aprobar inicialmente modificaci贸n n.潞 6/2020 das bases de execuci贸n do orzamento, no que se refire 谩 especificaci贸n do cap铆tulo VII de gastos, experimentando a seguinte variaci贸n cualitativa:

a) Nos orzamentos da Deputaci贸n para o exercicio 2020 con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 450.12.762.01 "Cooperaci贸n Provincial. A Concellos subvenci贸ns", prev铆ase unha subvenci贸n nominativa ao concello de Xunqueira de Espadanedo para "Mellora da r煤a V谩zquez Portome帽e". Base谩ndose na solicitude presentada polo alcalde o 21 de setembro de 2020 con entrada no rexistro electr贸nico da Deputaci贸n o mesmo dia, proponse o cambio da finalidade da subvenci贸n pasando a ser o de " Reparaci贸n e consolidaci贸n do muro de contenci贸n do Mosteiro de Santa Mar铆a de Xunqueira de Espadanedo " por importe de 42.300,00 鈧.

b) Nos orzamentos da Deputaci贸n para o exercicio 2020 con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 450.12.762.01 "Cooperaci贸n Provincial. A Concellos subvenci贸ns", prev铆ase unha subvenci贸n nominativa ao concello de Esgos para "Biblioteca municipal e aula infantil do Concello de Esgos" por importe de 47.000,00 鈧. Base谩ndose na solicitude presentada polo alcalde o 29 de setembro de 2020 con entrada no rexistro electr贸nico da Deputaci贸n o mesmo d铆a , proponse o cambio da finalidade da subvenci贸n pasando a dividirse en d煤as "Remate no proxecto de construci贸n de velorio municipal" por importe de 18.000,00 鈧 e para a obra "Arranxos nos pobos de Vilar de Ordelles e Fondodevila" por 29.000,00 鈧.

c) Nos orzamentos da Deputaci贸n para o exercicio 2020 con cargo 谩 aplicaci贸n orzamentaria 450.12.762.01 "Cooperaci贸n Provincial. A Concellos subvenci贸ns", prev铆ase unha subvenci贸n nominativa ao concello de Ribadavia para " Garder铆a" por importe de 23.500,00 euros. Base谩ndose na solicitude presentada polo alcalde o 7 de outubro de 2020 con entrada no rexistro electr贸nico da Deputaci贸n o 9 de outubro de 2020, proponse o cambio da finalidade da subvenci贸n pasando a ser o de "Actuaci贸ns en infraestruturas educativas no Concello de Ribadavia" por importe de 23.500,00 鈧

Bases reguladoras do Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos e mancomunidades para a realizaci贸n de actuaci贸ns de limpeza das marxes das redes viarias municipal e provincial no exercicio 2021

Acordo:

Aprobar inicialmente as bases reguladoras do Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos e mancomunidades para a realizaci贸n de actuaci贸ns de limpeza das marxes das redes viarias municipal e provincial no exercicio 2021. A finalidade da subvenci贸n 茅 colaborar economicamente cos concellos e mancomunidades no sostemento do servizo p煤blico de limpeza das marxes da rede viaria municipal (prestaci贸n que se considera inclu铆da no servizo m铆nimo obrigatorio de acceso aos n煤cleos de poboaci贸n recollido no artigo 26 da Lei de bases de r茅xime local) e no cumprimento das obrigas establecidas na lexislaci贸n galega de prevenci贸n de incendios forestais.

Bases reguladoras do Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos e a entidade local menor de Ber谩n en materia de empregabilidade para 2021

Acordo:

Aprobar inicialmente as bases reguladoras do Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos e a entidade local menor de Ber谩n en materia de empregabilidade para o exercicio 2021. A finalidade deste Programa 茅 a contribuci贸n ao sostemento econ贸mico dos servizos de competencia municipal e da entidade local menor de Ber谩n posibilitando o complemento dos recursos humanos necesarios co dito fin, tanto a trav茅s das figuras contractuais propias da lexislaci贸n laboral como a trav茅s de contratos administrativos ou nomeamentos de persoal funcionario interino, de ser o caso, mediante a concesi贸n de subvenci贸ns, en r茅xime de concorrencia non competitiva, para o financiamento dos ditos contratos ou nomeamentos.

Bases reguladoras do Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos e a entidade local menor de Ber谩n en materia de mocidade para 2021

Acordo:

Aprobar inicialmente as bases reguladoras do Programa provincial de cooperaci贸n cos concellos e a entidade local menor de Ber谩n en materia de mocidade para o exercicio 2021. A finalidade deste Programa 茅 contribu铆r 贸 financiamento das actividades desenvolvidas polos concellos da provincia e a entidade local menor de Ber谩n en prol da mocidade 贸 longo do exercicio 2021.

EDAR do Concello de Vilamar铆n

Acordo:

Aprobar a segunda addenda modificativa do convenio de colaboraci贸n entre a C.H. do Mi帽o-Sil, a Deputaci贸n de Ourense e o Concello de Vilamar铆n para o financiamento, execuci贸n e entrega, para o seu mantemento e conservaci贸n, das obras de mellora do tratamento na EDAR do Parque empresarial do Concello de Vilamar铆n (Ourense).

Mellora das marxes do r铆o Xares no Concello da Veiga

Acordo:

Aprobar a segunda addenda de modificaci贸n do convenio entre a Confederaci贸n Hidrogr谩fica do Mi帽o-Sil OA, a Deputaci贸n Provincial de Ourense e o Concello da Veiga, para o financiamento, execuci贸n e entrega para o seu mantemento e conservaci贸n, das obras do proxecto de acondicionamento, protecci贸n e mellora da conectividade das marxes do r铆o Xares ao seu paso polos n煤cleos de Xares, Ponte e Ba帽os, na Veiga.

Servizos de pesada e b谩scula industrial e punto de almacenamento temporal de residuos de construci贸n no Concello de Mu铆帽os

Acordo:

Aprobar inicialmente a modificaci贸n artigo 6 da Ordenanza fiscal para o establecemento e regulaci贸n das taxas pola prestaci贸n dos servizos de pesada e b谩scula industrial e punto de almacenamento temporal de residuos de construci贸n e demolici贸n no complexo medioambiental da Baixa Limia, de titularidade do Concello de Mu铆帽os.

Servizo intermunicipal delegado de recollida, tratamento e eliminaci贸n de residuos s贸lidos urbanos e dos puntos limpos da provincia de Ourense

Acordo:

Aprobar inicialmente a modificaci贸n do apartado 10 do artigo 5 da Ordenanza fiscal reguladora das taxas do servizo intermunicipal delegado de recollida, tratamento e eliminaci贸n de residuos s贸lidos urbanos e dos puntos limpos da provincia de Ourense, publicada no BOP n.潞 299 do 31 de decembro de 2019, (correcci贸n de erros no BOP n.潞 7 do 10 de xaneiro de 2020).