O pleno da Deputaci贸n aproba a ordenanza de acceso electr贸nico aos servizos do ente provincial

  • Tam茅n aprobou o convenio entre a Deputaci贸n e os concellos para a prestaci贸n do servizo de recollida de aceite de orixe dom茅stica, e iniciativas a prol do acollemento familiar e a defensa do patrimonio.

Ourense, 30 de xullo de 2021.- O pleno ordinario da Deputaci贸n de Ourense, correspondente ao mes de xullo aprobou hoxe, inicialmente, a ordenanza reguladora do acceso electr贸nico aos servizos do ente provincial e dos seus organismo dependentes. O obxectivo 茅 regularizar o uso dos medios electr贸nicos no 谩mbito da Deputaci贸n, e para elo a ordenanza promove a utilizaci贸n das tecnolox铆as da informaci贸n e as comunicaci贸ns na actividade administrativa, nas relaci贸ns entre a Deputaci贸n e o resto de entidades integrantes do sector p煤blico, as铆 como nas relaci贸ns coa cidadan铆a, co fin de garantir os seus dereitos de acceso electr贸nico aos servizos p煤blicos desta Administraci贸n.

Para os usuarios interesados en relacionarse coa Administraci贸n provincial a trav茅s de medios electr贸nicos, consideraranse v谩lidos a efectos de firma os sistemas de firma electr贸nica e selo baseados en certificados electr贸nicos inclu铆dos na "Lista de confianza de prestadores de servizos de certificaci贸n". Neste sentido, se requirir谩 aos usuarios o uso obrigatorio da firma para: formular solicitudes, presentar declaraci贸ns responsables ou comunicaci贸ns, interpo帽er recursos, desistir de acci贸ns e renunciar a dereitos. Se algunha persoa interesada non disp贸n dos medios electr贸nicos necesarios, a s煤a identificaci贸n ou firma electr贸nica no procedemento administrativo poder谩 ser validamente realizada por un funcionario p煤blico provincial habilitado, mediante o uso da firma electr贸nica do que estea dotado para iso.

Para levar a cabo esta operativa, a Deputaci贸n de Ourense e os seus organismos dependentes e entes adscritos, prestar谩n asistencia presencial, ou a trav茅s de internet, redes sociais, atenci贸n telef贸nica ou correo electr贸nico corporativo. A sede electr贸nica da Deputaci贸n de Ourense estar谩 dispo帽ible na direcci贸n: https://sede.depourense.es.

Para facilitar o acceso e utilizaci贸n dos servizos postos ao dispor dos cidad谩ns a trav茅s da sede electr贸nica, a Deputaci贸n dispor谩 dunha oficina de atenci贸n e asesoramento ao cidad谩n nas dependencias do Pazo Provincial. Asemade, a Deputaci贸n e os seus entes dependentes dispo帽en dun Rexistro Electr贸nico Xeral 煤nico, no que se far谩 o seu correspondente asento de todo documento que sexa presentado ou que se reciba, como tam茅n dun taboleiro de anuncios e edictos 鈥搃ntegrado na sede electr贸nica-, que servir谩 como medio de publicaci贸n dos anuncios, acordos, resoluci贸ns e comunicaci贸ns emitidos pola Deputaci贸n.

A totalidade dos acordos do pleno foron os seguintes:

Ordenanza de acceso electr贸nico aos servizos da Deputaci贸n

Acordo:

Aprobar inicialmente a Ordenanza reguladora do acceso electr贸nico aos servizos provinciais da Deputaci贸n de Ourense e dos seus entes dependentes e adscritos.

Ordenanza de selecci贸n de persoal

Acordo:

Aprobar inicialmente a modificaci贸n da ordenanza reguladora dos procedementos de selecci贸n de persoal funcionario interino e laboral temporal ao servizo da Deputaci贸n de Ourense, modificando os artigos 4 e 5 e engadindo unha disposici贸n transitoria terceira coa seguinte redacci贸n: "As listas previas das categor铆as profesionais do subgrupo C2, excepto as de auxiliares de administraci贸n xeral e as de choferes especialistas actualmente en vigor seguir谩n estando vixentes ata que se confeccionen e se aproben con car谩cter definitivo as novas listas a trav茅s do sistema de concurso-oposici贸n".

Modificaci贸ns na RPT

Acordo:

Aprobar inicialmente as modificaci贸ns na vixente Relaci贸n de Postos de Traballo da Deputaci贸n de Ourense, mediante a correcci贸n de erros, dos seguintes requisitos para o desempe帽o dos postos de Asesor铆a Xur铆dica que se detallan: 1 xefe do Gabinete de Asesor铆a Xur铆dica e Asistencia a Municipios. Titulaci贸n requirida: grao en Dereito ou equivalente; 1 subdirector de Asesor铆a Xur铆dica e Asistencia a Municipios. Titulaci贸n requirida: grao en Dereito ou equivalente; 2 asesor xur铆dico. Titulaci贸n requirida: grao en Dereito ou equivalente.

Modificaci贸n das bases de execuci贸n do orzamento

Acordo:

Aprobar inicialmente a modificaci贸n n.潞 7/2021 das bases de execuci贸n do orzamento xeral da Deputaci贸n de Ourense, variaci贸ns que non afectan cuantitativamente ao orzamento de 2021.

Servizo de recollida de aceite de orixe dom茅stica

Acordo:

Aprobar o convenio de cooperaci贸n entre a Deputaci贸n de Ourense e os concellos da provincia para a prestaci贸n, por parte de Deputaci贸n, en r茅xime de competencia delegada e con car谩cter intermunicipal, do servizo de recollida de aceite de orixe. A delegaci贸n de competencias establecida neste convenio comprender谩 o exercicio das seguintes funci贸ns: a ordenaci贸n do servizo, inclu铆ndo o establecemento ou modificaci贸n das s煤as condici贸ns de prestaci贸n e a elaboraci贸n e aprobaci贸n, de ser o caso, da correspondente ordenanza reguladora; a xesti贸n do servizo de forma directa coa colaboraci贸n de unha empresa especializada mediante un contrato de servizo; a instalaci贸n de colectores aptos para o dep贸sito directo de botellas e envases de ata dous litros de aceite usado de orixe dom茅stica ou asimilado na v铆a p煤blica no lugar previamente concertado con cada concello, e a realizaci贸n de campa帽as de informaci贸n entre a poboaci贸n.

Acollemento familiar

Acordo:

1. Que a Deputaci贸n de Ourense ordene e actualice a s煤a normativa para establecer expresamente a equiparaci贸n de feito, na medida do posible, para os efectos administrativos, aos menores en acollemento en calquera das s煤as modalidades 鈥攖emporal, permanente, preadopci贸n ou de urxencia鈥 谩 condici贸n de fillo ou filla, durante o tempo que se atopen baixo acollemento familiar, configurando medidas que apoien positivamente a estas familias e menores.

2. Que a Deputaci贸n de Ourense incorpore o 铆tem "familia acolledora" ou "crianza en acollida" nos impresos e modelos das s煤as 谩reas de xesti贸n, configurando medidas que apoien positivamente a estas familias e menores.

3. Que a Deputaci贸n de Ourense considere 谩s familias acolledoras de especial protecci贸n, aplicando medidas de discriminaci贸n positiva que faciliten a vida comunitaria a nivel local das persoas que acollen e das acollidas.

4. Que a Deputaci贸n de Ourense valore a posibilidade de ofrecer formaci贸n b谩sica ou avanzada ao seu persoal, en materia de medidas de protecci贸n de menores, especialmente sobre acollemento familiar.

5. Que a Deputaci贸n de Ourense elabore un rexistro provincial de familias acolledoras de car谩cter voluntario.

6. Que a Deputaci贸n de Ourense aprobe axudas para familias acolledoras.

7. Que a Deputaci贸n de Ourense po帽a en pr谩ctica medidas para divulgar e sensibilizar sobre acollemento familiar e da necesidade de ter familias acolledoras.

8. Instar a Xunta de Galicia a dotar unha partida orzamentaria para as familias acolledoras ou para o acollemento familiar.

9. Instar 谩 Xunta de Galicia a potenciar o criterio de acollemento familiar permanente.

10. Instar ao Goberno de Espa帽a e a Xunta de Galicia a contemplar dentro dos orzamentos, tanto do Goberno de Espa帽a como da Xunta de Galicia de unha partida especificamente dedicada as familias acolledoras ou para o acollemento familiar; e que tanto o Goberno de Espa帽a como a Xunta de Galicia po帽an en practica medidas de divulgaci贸n e de sensibilizaci贸n sobre o acollemento familiar e a necesidade fundamental de ter familias acolledoras.

Defensa do patrimonio

Acordo:

1. O pleno provincial da Deputaci贸n de Ourense insta ao goberno provincial a reactivar a Comisi贸n Provincial de Patrimonio.

2. Instar 谩 Xunta de Galiza a elaborar un informe sobre a situaci贸n do patrimonio cultural da provincia, e que este sexa remitido 谩 Deputaci贸n de Ourense e a todos os concellos desta provincia.

3. Instar 谩 Xunta de Galiza a dese帽ar en coordinaci贸n coa Deputaci贸n provincial un proxecto global de xesti贸n do patrimonio sost铆bel, para a protecci贸n dos elementos patrimoniais da provincia. No que se priorice o co帽ecemento e valorizaci贸n do patrimonio sobre criterios tur铆sticos, que poden ser complementarios, pero non 谩 inversa. Coa conseguinte partida para estes fins nos Orzamentos da Xunta para o ano 2022 e seguintes.

4- Posta a disposici贸n dos propietarios de bens catalogados, dos cadros t茅cnicos da Deputaci贸n de Ourense para o dese帽o de proxectos destinados a garantir a consolidaci贸n do patrimonio cultural que eviten o seu deterioro.

5. Crear un fondo que con criterios obxectivos na s煤a adxudicaci贸n, apoie a persoas f铆sicas e instituci贸ns propietarias de bens patrimoniais catalogados dispostas a emprender reformas de rehabilitaci贸n de ditos bens.

6. Que a Deputaci贸n de Ourense emprenda un proxecto did谩ctico de divulgaci贸n patrimonial para a concienciaci贸n a cargos municipais, propietarios individuais e colectivos veci帽ais, dos bens patrimoniais que atesouran os seus concellos, incidindo no valor social do patrimonio, evitando as铆 que as medidas sexan reactivas aos danos.

7. Instar 谩 Xunta de Galiza a elaborar e po帽er en funcionamento un plan pedag贸xico patrimonial escolar para que o co帽ecemento, o coidado e o que representa o patrimonio forme parte dos principios educativos das nenas e nenos.

8. Instar 谩 Conseller铆a de Cultura e Universidades da Xunta de Galiza en coordinaci贸n coa Deputaci贸n de Ourense a implementar ferramentas dixitais para a difusi贸n e co帽ecemento do noso patrimonio.

9. Instar 谩 Xunta de Galiza a dar traslado do proxecto de albergue que se est谩 realizando no Mosteiro de Oseira, a fin de poder avaliado en profundidade nesta Deputaci贸n, se este non fora trasladado a data da celebraci贸n deste pleno.