I. Informaci贸n xeral sobre as subvenci贸ns a traballadores aut贸nomos acollidos ao cesamento de actividade polo COVID 19:


 驴Quen pode obter a subvenci贸n?

As persoas f铆sicas que sexan traballadores aut贸nomos e cumpran os seguintes requisitos:

a) Exercer a s煤a actividade econ贸mica en calquera municipio da provincia de Ourense de menos de 20.000 habitantes. Para estes efectos, tomarase como referencia o domicilio da actividade econ贸mica que figure na matr铆cula do Imposto de Actividades Econ贸micas.

b) Estar dados de alta no R茅xime Especial de Traballadores Aut贸nomos ou no Sistema Especial de Traballadores por Conta Propia Agrarios. Entenderanse inclu铆dos todos os traballadores aos que se refire o artigo 1 da Lei 20/2007 de 11 de xullo, do estatuto do traballo aut贸nomo. Excl煤ense os aut贸nomos colaboradores a que se refire o artigo 1.1., par谩grafo 2潞 da citada lei.

c) Figurar dados de alta na matr铆cula do IAE, xa sexa o propio aut贸nomo como persoa f铆sica ou a persoa xur铆dica ou entidade sen personalidade que exerza a actividade e 谩 que o aut贸nomo figure vinculado.

d) Ter reco帽ecida a prestaci贸n extraordinaria por cesamento de actividade prevista no artigo 17 do Real decreto lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facerlle fronte ao impacto econ贸mico e social do COVID 19.
Non obstante o anterior, poder谩n obter igualmente a subvenci贸n os traballadores aut贸nomos que non puideron acollerse ao cese extraordinario de actividade por atoparse en situaci贸n de incapacidade temporal ou baixa por maternidade, paternidade, adopci贸n por acollemento ou tutela dun familiar durante o estado de alarma, sempre que concorran o resto de requisitos previstos para a prestaci贸n extraordinaria por cese de actividade previstos no artigo 17 do Real Decreto Lei 8/2020, de 17 de marzo.

驴Te帽en dereito 谩 subvenci贸n os traballadores aut贸nomos que optasen por adscribirse 谩 Mutualidad de Previsi贸n Social que te帽a constitu铆da o colexio profesional ao que pertenzan e que act煤e como alternativa ao R茅xime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Aut贸nomos?

Si.

驴Para optar 谩 subvenci贸n, 茅 necesario que os traballadores aut贸nomos se mante帽an na situaci贸n de cesamento de actividade no momento de solicitar a subvenci贸n, ou que se mantiveron na devandita situaci贸n durante un determinado tempo?

Non. Abonda con que se acolleron 谩 devandita situaci贸n e lles fose reco帽ecida durante o estado de alarma, calquera que fose a duraci贸n concreta do per铆odo en que se mantiveron na devandita situaci贸n de cesamento.

驴Que cont铆a ten a subvenci贸n?

600 euros.      

驴脡 necesario xustificar posteriormente o destino dado aos fondos?

Non. A subvenci贸n non necesita xustificarse, podendo ser destinada aos gastos que o beneficiario considere oportunos.

驴Que implica o sometemento ao control financeiro dos beneficiarios?

A铆nda que non sexa necesaria a xustificaci贸n, e do mesmo xeito que sucede en calquera subvenci贸n p煤blica, a Intervenci贸n da Deputaci贸n Provincial poder谩 realizar controis financeiros conforme co previsto nas bases reguladoras (BOP de 12 de maio de 2020) e no T铆tulo III da Lei xeral de subvenci贸ns.

Os devanditos controis permitir谩n a comprobaci贸n documental do cumprimento dos requisitos para a obtenci贸n da subvenci贸n, estando o interesado obrigado a facilitar a realizaci贸n dos ditos controis.

Se no procedemento de control financeiro se detectase o incumprimento dos devanditos requisitos por causa imputable ao interesado (por exemplo, por falsidade na documentaci贸n presentada coa solicitude) a Deputaci贸n Provincial poder谩 exercer as acci贸ns legais correspondentes para o reintegro das subvenci贸ns e a imposici贸n das sanci贸ns que procedan.

    

II. Instruci贸ns para a formulaci贸n de solicitudes de subvenci贸ns para traballadores aut贸nomos dos municipios de menos de 20.000 habitantes da provincia que se acollesen ao cesamento de actividade na crise do COVID 19.

 

驴Quen debe asinar a solicitude?

A solicitude debe asinarse pola persoa f铆sica solicitante ou polo seu representante, de forma electr贸nica (no caso de presentaci贸n telem谩tica) ou manual (no caso de presentaci贸n en oficina de rexistro ou correos).

 

驴Que documentaci贸n se debe achegar?

Deben achegarse os seguintes documentos:

1潞) Con car谩cter xeral:

a) Formulario normalizado de solicitude, debidamente cuberto, dispo帽ible: (descargar formulario)

b) Copia da resoluci贸n de reco帽ecemento da prestaci贸n extraordinaria por cesamento de actividade prevista no artigo 17 do Real decreto lei 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facerlle fronte ao impacto econ贸mico e social do COVID 19.
No caso dos aut贸nomos que non puidesen acollerse 谩 prestaci贸n extraordinaria por cese de actividade por atoparse en situaci贸n de incapacidade temporal ou baixa por maternidade, paternidade, adopci贸n por acollemento ou tutela dun familiar, a presentaci贸n da resoluci贸n de reco帽ecemento da prestaci贸n extraordinaria por cese de actividade ser谩 substitu铆da pola seguinte documentaci贸n: i) Resoluci贸n de declaraci贸n ou reco帽ecemento da situaci贸n de baixa de que se trate ou xustificante da presentaci贸n da correspondente solicitude de baixa ante a mutua ou Tesourer铆a Xeral da Seguridade Social ii) No caso de que a actividade do aut贸nomo non se vise suspendida polo Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, acreditaci贸n da reduci贸n da facturaci贸n cando menos nun 75 %, mediante calquera dos medios previstos no apartado 10 do artigo 17 do Real Decreto Lei 8/2020 de 17 de marzo.

c) Certificaci贸n actualizada de situaci贸n censal, expedida con posterioridade ao 31 de decembro de 2019 pola Axencia Estatal Tributaria ou polo concello onde se exerza a actividade, na que se indique a actividade econ贸mica exercida e o domicilio da actividade econ贸mica. A certificaci贸n censal ser谩 do propio aut贸nomo como persoa f铆sica ou da persoa xur铆dica ou entidade sen personalidade xur铆dica a trav茅s da que se exerza a actividade e 谩 que estea vinculado.

 

Non obstante o anterior, no suposto de actividades exercidas nos municipios de Avi贸n, Baltar, Bande, Barbad谩s, Beariz, Os Blancos, Bobor谩s, A Bola, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Entrimo, Esgos, Xinzo de Limia, A Gudi帽a, O Irixo, Xunqueira de Amb铆a, Xunqueira de Espadanedo, Larouco, Laza, Lobeira, Lobios, A Mezquita, Montederramo, Mu铆帽os, Nogueira de Ramu铆n, Padrenda, Pi帽or, A Porqueira, A Pobra de Trives, Punx铆n, Rairiz de Veiga, San Xo谩n de R铆o, Ri贸s, Rubi谩, San Amaro, San Cristovo de Cea, Sandi谩s, Sarreaus, Taboadela, A Teixeira, To茅n, Trasmiras, Viana do Bolo e Vilamart铆n de Valdeorras non ser谩 necesario que se achegue este documento, ao dispo帽er a propia Deputaci贸n da informaci贸n por ser a xestora do IAE nos ditos municipios.

 

 d) Certificado de titularidade da conta corrente onde desexa que se realice o ingreso da subvenci贸n, expedido pola correspondente entidade de cr茅dito. Non obstante o anterior, poder谩n obter igualmente a subvenci贸n os traballadores aut贸nomos que non puideron acollerse ao cese extraordinario de actividade por atoparse en situaci贸n de incapacidade temporal ou baixa por maternidade, paternidade, adopci贸n por acollemento ou tutela dun familiar durante o estado de alarma, sempre que concorran o resto de requisitos previstos para a prestaci贸n extraordinaria por cese de actividade previstos no artigo 17 do Real Decreto Lei 8/2020, de 17 de marzo.

2潞) No caso de que a solicitude se formule a trav茅s de representante:

Copia do poder de representaci贸n do interesado.

3潞) No caso de aut贸nomos que exerzan a s煤a actividade a trav茅s de persoas xur铆dicas ou entidades sen personalidade xur铆dica:

Copia da escritura de constituci贸n da persoa xur铆dica, debidamente actualizada e inscrita no rexistro oficial correspondente, ou ben copia do contrato ou t铆tulo constitutivo da sociedade civil, comunidade de bens ou entidade sen personalidade xur铆dica de que se trate

4潞) No caso de que o solicitante ou o seu representante se opo帽an 谩 consulta dos seus datos de identidade a trav茅s das plataformas de intermediaci贸n de datos das administraci贸ns p煤blicas:

            a) Escrito de oposici贸n expresa 谩 consulta dos seus datos de identidade ou os do representante a trav茅s das plataformas de intermediaci贸n electr贸nica das administraci贸ns p煤blicas

            b) Copia do DNI do solicitante e/ou do seu representante

 

驴Onde se pode presentar?

            O formulario de solicitude e a documentaci贸n adxunta poden presentarse de d煤as formas alternativas:

            a) De forma telem谩tica, a trav茅s do Rexistro Electr贸nico da Deputaci贸n Provincial de Ourense (sede.depourense.es)

            b) De forma presencial, en calquera dos seguintes lugares:

            - Nas oficinas de rexistro da Deputaci贸n Provincial de Ourense ou de calquera outra administraci贸n p煤blica.

            - Nas oficinas de correos.

驴Como debe presentarse a solicitude telem谩tica?

            Para a presentaci贸n telem谩tica da solicitude, o solicitante debe dispor dun certificado electr贸nico cualificado de sinatura electr贸nica cualificada e avanzada ou de selo electr贸nico cualificado ou avanzado (o selo electr贸nico s贸 ser谩 admisible no caso de que a solicitude se presente por unha persoa xur铆dica en representaci贸n da persoa f铆sica solicitante).

            O solicitante deber谩 obter e cubrir debidamente o formulario normalizado dispo帽ible:Formulario Non 茅 necesario asinar electr贸nicamente o documento, xa que a sinatura se emitir谩 ao realizar a presentaci贸n na sede.

            A presentaci贸n realizarase a trav茅s da sede electr贸nica da Deputaci贸n de Ourense (sede.depourense.es) a trav茅s da que se acceder谩 ao Rexistro Electr贸nico. No Rexistro Electr贸nico, deberase utilizar o tr谩mite denominado 鈥淪olicitude de prop贸sito xeral鈥.

            Ao cumprir con este tr谩mite, debe terse en conta o seguinte:

            - Na opci贸n 鈥渕edios de notificaci贸n鈥 debe escollerse obrigatoriamente a 鈥渘otificaci贸n electr贸nica鈥

            - No campo EXP脫N recom茅ndase inclu铆r o seguinte texto: Traballador/a aut贸nomo en cesamento de actividade durante o estado de alarma .

            No campo SOLICITA recom茅ndase inclu铆r o seguinte texto: Subvenci贸n COVID 19

 

驴Como debe presentarse a solicitude presencial?

            O solicitante deber谩 obter e cubrir debidamente o formulario normalizado: descarga,  as铆 como na oficina de Rexistro Xeral da Deputaci贸n de Ourense.

            Unha vez cuberto, deber谩 proceder a asinalo e entregalo na oficina de presentaci贸n, en uni贸n da documentaci贸n adxunta correspondente.

驴Deben cubrirse todos os campos do formulario?

Todos os campos son obrigatorios, excepto os seguintes:

1) Os indicados no propio formulario como espec铆ficos para determinados supostos (por exemplo, poder do representante cando se act煤e ao seu trav茅s) s贸 ser谩n obrigatorios nos devanditos supostos.

2) O tel茅fono m贸bil e o correo electr贸nico non son estritamente obrigatorios, pero 茅 moi importante que se incl煤an. En especial, 茅 importante indicar un correo electr贸nico, xa que as notificaci贸ns no procedemento practicaranse de modo exclusivamente electr贸nico, envi谩ndose o aviso de posta a disposici贸n da notificaci贸n mediante e - mail (polo que, en caso de non facelo constar no formulario, non se remitir谩 o aviso por e - mail, sendo v谩lida a notificaci贸n electr贸nica practicada en sede, que se entender谩 realizada se o interesado non a abre nun prazo de dez d铆as naturais desde a posta a disposici贸n).  

驴脡 necesario que os documentos que se presenten sexan orixinais ou copias compulsadas?

Non, non 茅 necesario. Abonda con copia simple, xa sexa en papel (se se presenta de forma presencial) ou dixitalizada (se se presenta de forma telem谩tica a trav茅s do Rexistro Electr贸nico)

驴O poder do representante debe facerse en escritura p煤blica?

Non 茅 necesario. Pode facerse en documento privado, sempre que figure claramente o nome, apelidos e DNI e as sinaturas de representante e representado e que o seu contido autorice ao representante a formular a solicitude en nome do representado.

驴En que prazo se debee presentar?

            Do 12 de maio de 2020 ao 9 de xu帽o de 2020, ambos inclusive.

 

En caso de d煤bidas ou necesidade de asistencia para a formulaci贸n da solicitude, poder谩n formularse consultas mediante correo electr贸nico dirixido a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , indicando as cuesti贸ns sobre as que se formula consulta e un n煤mero de tel茅fono de contacto.