I. Informaci贸n xeral sobre as subvenci贸ns a pequenas empresas afectadas polo COVID 19:

 

驴Quen pode obter a subvenci贸n?

            As persoas f铆sicas ou xur铆dicas ou as entidades sen personalidade xur铆dica que cumpran os seguintes requisitos:

            a) Exercer unha actividade econ贸mica nun municipio de menos de 20.000 habitantes da provincia de Ourense, figurando dada de alta no Imposto de Actividades Econ贸micas.

            Entenderase que a actividade se exerce nun municipio determinado cando o domicilio da actividade estea situado no devandito termo municipal. Considerarase como domicilio da actividade econ贸mica o que figure na matr铆cula do Imposto de Actividades Econ贸micas.

            b) Tratarse de pequenas empresas que cumpran de forma conxunta os seguintes dous requisitos:

            i) Ter un n煤mero de traballadores inferior a dez persoas a data 14 de marzo de 2020.

            ii) Ter, no exercicio 2019, unha facturaci贸n anual a efectos do IVE inferior a un mill贸n de euros.

            c) Que a actividade econ贸mica realizada non se vise afectada polo peche obrigatorio durante o estado de alarma declarado como consecuencia da pandemia do COVID - 19.

            Para estes efectos, non se ter谩 en conta como situaci贸n de peche obrigatorio o per铆odo comprendido entre o 30 de marzo e o 9 de abril de 2020 (no que, conforme co Real decreto lei 10/2020 de 29 de marzo, foron obxecto de paralizaci贸n todas as actividades consideradas como non esenciais na devandita norma.

            d) Que a s煤a facturaci贸n a efectos do IVE durante o per铆odo do 14 de marzo ao 30 de abril de 2020 se vise reducida nun 50 % ou m谩is con respecto 谩 facturaci贸n media de 2019. A acreditaci贸n deste requisito realizarase mediante a comparaci贸n entre a facturaci贸n a efectos de IVE realizada en 2019 declarada (modelo 390) ante a Axencia Estatal Tributaria, dividida entre 12 e multiplicada por 1,5, e a facturaci贸n correspondente ao per铆odo entre o 14 de marzo e o 30 de abril de 2020 resultante do libro rexistro de facturas emitidas da empresa solicitante.

 

驴Que cont铆a ten a subvenci贸n?

A cont铆a non est谩 determinada inicialmente. Ser谩 igual para todos os solicitantes, e fixarase unha vez conclu铆do o proceso de presentaci贸n de solicitudes, dividindo o cr茅dito total dispo帽ible (550.000 euros) entre o n煤mero de solicitudes con dereito a subvenci贸n. 驴脡 necesario xustificar posteriormente o destino dado aos fondos?

Non. A subvenci贸n non necesita xustificarse nin est谩 suxeita ao cumprimento de ningunha condici贸n, tendo como obxecto a colaboraci贸n, podendo ser destinada aos gastos que o beneficiario considere oportunos.

驴Que implica o sometemento ao control financeiro dos beneficiarios?

A铆nda que non sexa necesaria a xustificaci贸n, e do mesmo xeito que sucede en calquera subvenci贸n p煤blica, a Intervenci贸n da Deputaci贸n Provincial poder谩 realizar controis financeiros conforme co previsto nas bases reguladoras (BOP do 12 de maio de 2020) e no T铆tulo III da Lei xeral de subvenci贸ns.

Os devanditos controis permitir谩n a comprobaci贸n documental do cumprimento dos requisitos para a obtenci贸n da subvenci贸n, estando o interesado obrigado a facilitar a realizaci贸n dos devanditos controis.

Se no procedemento de control financeiro se detectase o incumprimento dos ditos requisitos por causa imputable ao interesado (por exemplo, por falsidade na documentaci贸n presentada coa solicitude) a Deputaci贸n Provincial poder谩 exercer as acci贸ns legais correspondentes para o reintegro das subvenci贸ns e a imposici贸n das sanci贸ns que procedan.

 

II. Instruci贸ns para a formulaci贸n de solicitudes de subvenci贸ns para pequenas empresas afectadas polo COVID 19:

 

驴Quen debe asinar a solicitude?

A solicitude debe asinarse pola persoa f铆sica ou xur铆dica ou pola entidade solicitante, ou polo seu representante, de forma electr贸nica (no caso de presentaci贸n telem谩tica) ou manual (no caso de presentaci贸n en oficina de rexistro ou correos).

 

驴Que documentaci贸n se debe achegar?

Deben achegarse os seguintes documentos:

1潞) Con car谩cter xeral:

Certificaci贸n actualizada de situaci贸n censal, expedida con posterioridade ao 31 de decembro de 2019 pola Axencia Estatal Tributaria ou polo concello onde se exerza a actividade, na que se indique a actividade econ贸mica exercida e o domicilio da actividade econ贸mica.

Non obstante o anterior, no suposto de actividades exercidas nos municipios de Avi贸n, Baltar, Bande, Barbad谩s, Beariz, Os Blancos, Bobor谩s, A Bola, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Entrimo, Esgos, Xinzo de Limia, A Gudi帽a, O Irixo, Xunqueira de Amb铆a, Xunqueira de Espadanedo, Larouco, Laza, Lobeira, Lobios, A Mezquita, Montederramo, Mu铆帽os, Nogueira de Ramu铆n, Padrenda, Pi帽or, A Porqueira, A Pobra de Trives, Punx铆n, Rairiz de Veiga, San Xo谩n de R铆o, Ri贸s, Rubi谩, San Amaro, San Cristovo de Cea, Sandi谩s, Sarreaus, Taboadela, A Teixeira, To茅n, Trasmiras, Viana do Bolo e Vilamart铆n de Valdeorras non ser谩 necesario que se achegue este documento, ao dispo帽er a propia Deputaci贸n da informaci贸n por ser a xestora do IAE nos ditos municipios.


Copia do documento RLC (Relaci贸n de liquidaci贸n de cotizaci贸ns) correspondente ao mes de marzo de 2020 ou, se 茅 o caso, documento TC1 do mesmo per铆odo.

 

Copia do modelo 390 presentado ante a Axencia Estatal Tributaria, no que se recolla o resumo anual da facturaci贸n por IVE correspondente a 2019. Se o solicitante non estivese obrigado 谩 presentaci贸n do modelo 390, presentarase unha certificaci贸n ou informe da Axencia Estatal Tributaria no que conste o resumo da facturaci贸n anual por IVE de 2019.

 

Copia do libro rexistro de facturas emitidas polo solicitante no per铆odo do 14 de marzo ao 30 de abril de 2020.

 

Certificado de titularidade da conta corrente onde desexa que se realice o ingreso da subvenci贸n, expedido pola correspondente entidade de cr茅dito.

 

2潞) Se o solicitante 茅 persoa xur铆dica ou entidade sen personalidade xur铆dica, deber谩 presentar, ademais:

Copia da escritura de constituci贸n da persoa xur铆dica, debidamente actualizada e inscrita no rexistro oficial correspondente, ou ben copia do contrato ou t铆tulo constitutivo da sociedade civil, comunidade de bens ou entidade sen personalidade xur铆dica de que se trate.

 

3潞) Se a solicitude se formulase a trav茅s de representante:

Copia do poder de representaci贸n do interesado.

 

4潞) Se o solicitante se op贸n 谩 consulta dos seus datos de identidade a trav茅s da plataforma de intermediaci贸n de datos das administraci贸ns p煤blicas, ademais:

Escrito de oposici贸n expresa 谩 consulta dos seus datos de identidade ou os do representante a trav茅s das plataformas de intermediaci贸n electr贸nica das administraci贸ns p煤blicas

Copia do DNI/CIF do solicitante e o seu representante.

 

驴Onde se pode presentar?

            O formulario de solicitude e a documentaci贸n adxunta poden presentarse de d煤as formas alternativas:

            a) De forma telem谩tica, a trav茅s do Rexistro Electr贸nico da Deputaci贸n Provincial de Ourense (sede.depourense.es)

            b) De forma presencial, en calquera dos seguintes lugares:

            - Nas oficinas de Rexistro da Deputaci贸n Provincial de Ourense ou de calquera outra administraci贸n p煤blica.

            - Nas oficinas de correos.

驴Como debe presentarse a solicitude telem谩tica?

            Para a presentaci贸n telem谩tica da solicitude, o solicitante debe dispor dun certificado electr贸nico cualificado de sinatura electr贸nica cualificada e avanzada ou de selo electr贸nico cualificado ou avanzado.

            O solicitante deber谩 obter e cubrir debidamente o formulario normalizado dispo帽ible dende este enlace.  Non 茅 necesario asinar electr贸nicamente o documento, xa que a sinatura se emitir谩 ao realizar a presentaci贸n na sede.

            A presentaci贸n realizarase a trav茅s da sede electr贸nica da Deputaci贸n de Ourense (sede.depourense.es) a trav茅s da que se acceder谩 ao Rexistro Electr贸nico. No Rexistro Electr贸nico, deberase utilizar o tr谩mite denominado 鈥淪olicitude de prop贸sito xeral鈥.

            Ao cumprir con este tr谩mite, debe terse en conta o seguinte:

            - No campo EXP脫N recom茅ndase inclu铆r o seguinte texto: Pequena empresa afectada polo estado de alarma.

            No campo SOLICITA recom茅ndase inclu铆r o seguinte texto: Subvenci贸n COVID 19

 

驴Como debe presentarse a solicitude presencial?

            O solicitante deber谩 obter e cubrir debidamente o formulario normalizado dispo帽ible: (descargar formulario), as铆 como na oficina de Rexistro Xeral da Deputaci贸n de Ourense.

            Unha vez cuberto, deber谩 proceder a asinalo e entregalo na oficina de presentaci贸n, en uni贸n da documentaci贸n adxunta correspondente.

驴Deben cubrirse todos os campos do formulario?

Todos os campos son obrigatorios, excepto os seguintes:

1) Os indicados no propio formulario como espec铆ficos para determinados supostos (por exemplo, poder do representante cando se act煤e ao seu trav茅s) s贸 ser谩n obrigatorios nos devanditos supostos.

2) O tel茅fono m贸bil e o correo electr贸nico non son estritamente obrigatorios, pero 茅 moi importante que se incl煤an. Adv铆rtese neste sentido que todas as notificaci贸ns que se practiquen no procedemento realizaranse exclusivamente mediante anuncios publicados na sede electr贸nica, envi谩ndose un aviso de publicaci贸n mediante e - mail ou, na s煤a falta, SMS (polo que, en caso de non facelo constar no formulario, non se poder谩 remitir o dito aviso).  

驴脡 necesario que os documentos que se presenten sexan orixinais ou copias compulsadas?

Non, non 茅 necesario. Basta con copia simple, xa sexa en papel (se se presenta de forma presencial) ou dixitalizada (se se presenta de forma telem谩tica a trav茅s do Rexistro Electr贸nico)

驴O poder do representante debe facerse en escritura p煤blica?

Non 茅 necesario. Pode facerse en documento privado, sempre que figure claramente o nome e apelidos (ou raz贸n social) e DNI ou CIF e as sinaturas de representante e representado e que o seu contido autorice ao representante a formular a solicitude en nome do representado.

驴En que prazo se debe presentar?

Do 12 de maio de 2020 ao 9 de xu帽o de 2020, ambos inclusive.

 

En caso de d煤bidas ou necesidade de asistencia para a formulaci贸n da solicitude, poder谩n formularse consultas mediante correo electr贸nico dirixido a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , indicando as cuesti贸ns sobre as que se formula consulta e un n煤mero de tel茅fono de contacto.