Subir
\ Intervención \ Orzamento \ Tomo I \

Tomo I

ESTADO DE GASTOS
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMAS
ESTADO DE INGRESOS
BASES DE EXECUCION DO ORZAMENTO XERAL