Subir
\ Intervención \ Ano 2023 \ Orzamento \

Orzamento

ESTADO DE GASTOS ORDENADO POR CLASIFICACION ECONOMICA 2023
ESTADO DE GASTOS POR CLASIFICACION POR PROGRAMAS 2023
ESTADOS DE GASTOS ORDENADO POR PROGRAMAS 2023
ESTADO DE INGRESOS 2023
BASES DE EXECUCION E ANEXOS 2023
ESTADO DE EXECUCIóN DE GASTOS A 31-12-2021
ESTADO DE EXECUCION DE INGRESOS A 31-12-2021
ESTADO DE CONSOLIDACION 2023
AVANCE LIQUIDACION GASTOS 2022
AVANCE LIQUIDACION INGRESOS 2022
AVANCE DA LIQUIDACION DE INGRESOS E GASTOS DO 2022
ANEXO INVESTIMENTOS 2023
ESTADO E SITUACION DA DEBEDA PUBLICA A 31 DE DECEMBRO DE 2022
MEMORIA_DO_ORZAMENTO
INFORME DA INTERVENCION XERAL
INFORME ECONOMICO-FINANCEIRO
INFORME DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA DOS ORZAMENTOS EXERCICIO 2023
PLANTILLA FUNCIONARIOS 2023
PLANTILLA PERSOAL LABORAL FIXO 2023