Subir
\ Recadación: Modelos \ Modelos \ Solicitudes de Exención/Bonificación en bens inmobles \

Solicitudes de Exención/Bonificación en bens inmobles

FAMILIA NUMEROSA
SOLICITUDE BENEFICIOS FISCAIS PARA VIVENDAS DE PROTECCIóN OFICIAL
SOLICITUDE BENEFICIOS FISCAIS PARA CONSTRUCTORAS
SOLICITUDE BENEFICIOS FISCAIS NO IBI RúSTICA PARA ESPECIES DE CRECIMIENTO LENTO
SOLICITUDE BENEFICIOS FISCAIS PARA FUNDACIóNS ACOLLIDAS á LEI 49/2002, DE 23 DE DECEMBRO
SOLICITUDE BENEFICIOS FISCAIS DE BENS A NOME DA IGREXA